3441. μόνος (monos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3441. μόνος (monos) — 47 Occurrences

Matthew 4:4 Adj-DMS
GRK: ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ
NAS: ON BREAD ALONE, BUT ON EVERY
KJV: by bread alone, but by
INT: by bread alone will live the

Matthew 4:10 Adj-DMS
GRK: καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
NAS: YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.'
KJV: and him only shalt thou serve.
INT: and him alone will you serve

Matthew 12:4 Adj-DMP
GRK: τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις
NAS: with him, but for the priests alone?
KJV: but only for the priests?
INT: for the priests only

Matthew 14:23 Adj-NMS
GRK: δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ
NAS: He was there alone.
KJV: he was there alone.
INT: moreover having arrived alone he was there

Matthew 18:15 Adj-GMS
GRK: καὶ αὐτοῦ μόνου ἐάν σου
NAS: and show him his fault in private; if
KJV: and him alone: if he shall hear
INT: and him alone If you

Matthew 24:36 Adj-NMS
GRK: ὁ πατὴρ μόνος
NAS: the Son, but the Father alone.
KJV: my Father only.
INT: the Father only

Mark 4:10 Adj-AFP
GRK: ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων αὐτὸν
NAS: As soon as He was alone, His followers,
INT: he was with alone asked him

Mark 6:47 Adj-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς
NAS: of the sea, and He was alone on the land.
KJV: and he alone on the land.
INT: and he alone upon the

Mark 9:2 Adj-AMP
GRK: κατ' ἰδίαν μόνους καὶ μετεμορφώθη
KJV: apart by themselves: and
INT: apart themselves alone And he was transfigured

Luke 4:4 Adj-DMS
GRK: ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ
NAS: SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE.'
KJV: by bread alone, but by
INT: on bread alone will live the

Luke 4:8 Adj-DMS
GRK: καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
NAS: YOUR GOD AND SERVE HIM ONLY.'
KJV: and him only shalt thou serve.
INT: and him only will you serve

Luke 5:21 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ μόνος ὁ θεός
NAS: sins, but God alone?
KJV: but God alone?
INT: if not alone God

Luke 6:4 Adj-AMP
GRK: εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς
NAS: the priests alone, and gave
KJV: but for the priests alone?
INT: if not only the priests

Luke 9:18 Adj-AFP
GRK: προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῷ
NAS: He was praying alone, the disciples
INT: praying in solitary were with him

Luke 9:36 Adj-NMS
GRK: εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος καὶ αὐτοὶ
NAS: was found alone. And they kept silent,
KJV: Jesus was found alone. And they
INT: was found Jesus alone and they

Luke 10:40 Adj-AFS
GRK: ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν
NAS: me to do all the serving alone? Then
KJV: me to serve alone? bid her
INT: sister of me alone me left

Luke 24:12 Adj-ANP
GRK: τὰ ὀθόνια μόνα καὶ ἀπῆλθεν
NAS: the linen wrappings only; and he went away
KJV: laid by themselves, and
INT: the linen clothes only and went away

Luke 24:18 Adj-NMS
GRK: αὐτόν Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ
NAS: and said to Him, Are You the only one visiting
KJV: him, Art thou only a stranger in
INT: him You alone visit Jerusalem

John 5:44 Adj-GMS
GRK: παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ
NAS: the glory that is from the [one and] only God?
KJV: that [cometh] from God only?
INT: from the only God not

John 6:15 Adj-NMS
GRK: ὄρος αὐτὸς μόνος
NAS: to the mountain by Himself alone.
KJV: a mountain himself alone.
INT: moutain himself alone

John 6:22 Adj-NMP
GRK: πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ
NAS: had gone away alone.
KJV: disciples were gone away alone;
INT: boat but alone the disciples

John 8:9 Adj-NMS
GRK: καὶ κατελείφθη μόνος καὶ ἡ
NAS: and He was left alone, and the woman,
KJV: Jesus was left alone, and the woman
INT: and he was left alone and the

John 8:16 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί
NAS: for I am not alone [in it], but I and the Father who sent
KJV: I am not alone, but I
INT: is because alone not I am

John 8:29 Adj-AMS
GRK: ἀφῆκέν με μόνον ὅτι ἐγὼ
NAS: Me is with Me; He has not left Me alone, for I always
KJV: left me alone; for I
INT: he has left me alone because I

John 12:24 Adj-NMS
GRK: ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος μένει ἐὰν
NAS: it remains alone; but if
KJV: it abideth alone: but if
INT: should die it alone abides if

John 16:32 Adj-AMS
GRK: ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε καὶ
NAS: [home], and to leave Me alone; and [yet] I am
KJV: shall leave me alone: and yet I am
INT: own and I alone you will leave yet

John 16:32 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ μόνος ὅτι ὁ
NAS: and [yet] I am not alone, because
KJV: I am not alone, because the Father
INT: not I am alone for the

John 17:3 Adj-AMS
GRK: σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν
NAS: that they may know You, the only true
KJV: thee the only true
INT: you the only true God

Romans 11:3 Adj-NMS
GRK: κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος καὶ ζητοῦσιν
NAS: YOUR ALTARS, AND I ALONE AM LEFT,
KJV: and I am left alone, and they seek
INT: and I was left alone and they seek

Romans 16:4 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ
NAS: to whom not only do I give thanks,
KJV: unto whom not only I give thanks,
INT: not I only thank but

Romans 16:27 Adj-DMS
GRK: μόνῳ σοφῷ θεῷ
NAS: to the only wise God,
KJV: To God only wise, [be] glory
INT: [to the] only wise God

1 Corinthians 9:6 Adj-NMS
GRK: μόνος ἐγὼ καὶ
NAS: Or do only Barnabas and I not have
KJV: Or I only and Barnabas,
INT: Or only I and

1 Corinthians 14:36 Adj-AMP
GRK: εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν
NAS: Or has it come to you only?
KJV: unto you only?
INT: to you only did it arrive

Galatians 6:4 Adj-AMS
GRK: εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα
NAS: to himself alone, and not in regard
KJV: in himself alone, and not
INT: as to himself alone the boasting

Philippians 2:27 Adj-AMS
GRK: αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ
NAS: had mercy on him, and not on him only but also
INT: him moreover alone but also

Philippians 4:15 Adj-NMP
GRK: μὴ ὑμεῖς μόνοι
NAS: of giving and receiving but you alone;
KJV: but ye only.
INT: not you alone

Colossians 4:11 Adj-NMP
GRK: περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς
NAS: these are the only fellow workers
KJV: These only [are my] fellowworkers
INT: [the] circumcision these only fellow workers for

1 Thessalonians 3:1 Adj-NMP
GRK: ἐν Ἀθήναις μόνοι
NAS: to be left behind at Athens alone,
KJV: at Athens alone;
INT: in Athens alone

1 Timothy 1:17 Adj-DMS
GRK: ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ θεῷ τιμὴ
NAS: invisible, the only God,
KJV: invisible, the only wise
INT: [the] immortal invisible only God honor

1 Timothy 6:15 Adj-NMS
GRK: μακάριος καὶ μόνος δυνάστης ὁ
NAS: He who is the blessed and only Sovereign,
KJV: and only Potentate,
INT: blessed and alone Ruler the

1 Timothy 6:16 Adj-NMS
GRK: μόνος ἔχων ἀθανασίαν
NAS: who alone possesses immortality
KJV: Who only hath immortality,
INT: who alone has immortality

2 Timothy 4:11 Adj-NMS
GRK: Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ' ἐμοῦ
NAS: Only Luke is with me. Pick
KJV: Only Luke is
INT: Luke is alone with me

Hebrews 9:7 Adj-NMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς
NAS: but into the second, only the high priest
KJV: [went] the high priest alone once
INT: the year alone the high priest

2 John 1:1 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ
NAS: in truth; and not only I, but also
KJV: not I only, but also
INT: not I only but also

Jude 1:4 Adj-AMS
GRK: καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ
NAS: and deny our only Master
KJV: and denying the only Lord God,
INT: and the only master and

Jude 1:25 Adj-DMS
GRK: μόνῳ θεῷ σωτῆρι
NAS: to the only God our Savior,
KJV: To the only wise God
INT: to [the] only God Savior

Revelation 15:4 Adj-NMS
GRK: σου ὅτι μόνος ὅσιος ὅτι
NAS: Your name? For You alone are holy;
KJV: name? for [thou] only [art] holy: for
INT: of you for [you] only [are] holy for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page