παραβολαῖς
Englishman's Concordance
παραβολαῖς (parabolais) — 12 Occurrences

Matthew 13:3 N-DFP
GRK: πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ
NAS: many things to them in parables, saying,
KJV: unto them in parables, saying, Behold,
INT: many things in parables saying Behold

Matthew 13:10 N-DFP
GRK: τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς
NAS: do You speak to them in parables?
KJV: unto them in parables?
INT: why in parables speak you to them

Matthew 13:13 N-DFP
GRK: τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ
NAS: I speak to them in parables; because
KJV: in parables: because
INT: this in parables to them I speak

Matthew 13:34 N-DFP
GRK: Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις
NAS: to the crowds in parables, and He did not speak
KJV: in parables; and
INT: Jesus in parables to the crowds

Matthew 13:35 N-DFP
GRK: Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα
NAS: MY MOUTH IN PARABLES; I WILL UTTER
KJV: in parables; I will utter
INT: I will open in parables the mouth

Matthew 22:1 N-DFP
GRK: εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων
NAS: to them again in parables, saying,
KJV: again by parables, and said,
INT: spoke in parables to them saying

Mark 3:23 N-DFP
GRK: αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: them to Himself and began speaking to them in parables, How
KJV: unto them in parables, How can
INT: them in parables he said to them

Mark 4:2 N-DFP
GRK: αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ
NAS: them many things in parables, and was saying
KJV: many things by parables, and said
INT: them in parables many things and

Mark 4:11 N-DFP
GRK: ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα
NAS: get everything in parables,
KJV: are done in parables:
INT: outside in parables the everything

Mark 4:33 N-DFP
GRK: Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει
NAS: such parables He was speaking
KJV: such parables spake he
INT: And with such parables many he spoke

Mark 12:1 N-DFP
GRK: αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν Ἀμπελῶνα
NAS: to speak to them in parables: A man
KJV: by parables. A [certain] man
INT: to them in parables to say A vineyard

Luke 8:10 N-DFP
GRK: λοιποῖς ἐν παραβολαῖς ἵνα βλέποντες
NAS: but to the rest [it is] in parables, so
KJV: to others in parables; that seeing
INT: [the] rest in parables that seeing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page