παραβολὴν
Englishman's Concordance
παραβολὴν (parabolēn) — 26 Occurrences

Matthew 13:18 N-AFS
GRK: ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος
NAS: Hear then the parable of the sower.
KJV: ye therefore the parable of the sower.
INT: hear the parable of the having sown

Matthew 13:24 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
NAS: another parable to them, saying,
KJV: Another parable put he forth
INT: Another parable put he before them

Matthew 13:31 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
NAS: another parable to them, saying,
KJV: Another parable put he forth
INT: Another parable put he before them

Matthew 13:33 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς
NAS: another parable to them, The kingdom
KJV: Another parable spake he unto them;
INT: Another parable spoke he to them

Matthew 13:36 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων
NAS: Explain to us the parable of the tares
KJV: unto us the parable of the tares
INT: to us the parable of the weeds

Matthew 15:15 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν παραβολήν ταύτην
NAS: to Him, Explain the parable to us.
KJV: unto us this parable.
INT: to us the parable this

Matthew 21:33 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε Ἄνθρωπος
NAS: to another parable. There was a landowner
KJV: another parable: There was
INT: Another parable hear A man

Matthew 24:32 N-AFS
GRK: μάθετε τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη
NAS: learn the parable from the fig tree:
KJV: Now learn a parable of the fig tree;
INT: learn the parable When already

Mark 4:13 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ
NAS: this parable? How
KJV: not this parable? and how then
INT: Understand you the parable this and

Mark 7:17 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν παραβολήν
NAS: questioned Him about the parable.
KJV: him concerning the parable.
INT: him the parable

Mark 12:12 N-AFS
GRK: αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν καὶ
NAS: that He spoke the parable against
KJV: he had spoken the parable against
INT: them the parable he speaks And

Mark 13:28 N-AFS
GRK: μάθετε τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη
NAS: learn the parable from the fig tree:
KJV: Now learn a parable of the fig tree;
INT: learn the parable when already

Luke 4:23 N-AFS
GRK: μοι τὴν παραβολὴν ταύτην Ἰατρέ
NAS: this proverb to Me, 'Physician,
KJV: unto me this proverb, Physician, heal
INT: to me the proverb this Physician

Luke 5:36 N-AFS
GRK: δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς
NAS: telling them a parable: No one
KJV: he spake also a parable unto them;
INT: moreover also a parable to them

Luke 6:39 N-AFS
GRK: δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς Μήτι
NAS: spoke a parable to them: A blind
KJV: And he spake a parable unto them,
INT: moreover also a parable to them not

Luke 12:16 N-AFS
GRK: Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς
NAS: And He told them a parable, saying,
KJV: And he spake a parable unto them,
INT: he spoke moreover a parable to them

Luke 12:41 N-AFS
GRK: ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις
NAS: this parable to us, or
KJV: speakest thou this parable unto us,
INT: us the parable this speak you

Luke 13:6 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν παραβολήν Συκῆν εἶχέν
NAS: this parable: A man
KJV: also this parable; A certain [man] had
INT: this parable A fig tree had

Luke 14:7 N-AFS
GRK: τοὺς κεκλημένους παραβολήν ἐπέχων πῶς
NAS: And He [began] speaking a parable to the invited guests
KJV: he put forth a parable to
INT: those who were invited a parable remarking how

Luke 15:3 N-AFS
GRK: αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων
NAS: He told them this parable, saying,
KJV: he spake this parable unto them,
INT: them the parable this saying

Luke 18:1 N-AFS
GRK: Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς
NAS: He was telling them a parable to show that at all times
KJV: he spake a parable unto them
INT: he spoke moreover a parable to them about

Luke 18:9 N-AFS
GRK: λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην
NAS: this parable to some people
KJV: he spake this parable unto certain
INT: others the parable this

Luke 19:11 N-AFS
GRK: προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ
NAS: on to tell a parable, because
KJV: and spake a parable, because
INT: having proceeded he spoke a parable because

Luke 20:9 N-AFS
GRK: λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην Ἄνθρωπος
NAS: this parable: A man
KJV: the people this parable; A certain man
INT: to speak the parable this A certain man

Luke 20:19 N-AFS
GRK: εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην
NAS: this parable against
KJV: this parable against
INT: he speaks the parable this

Luke 21:29 N-AFS
GRK: Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε
NAS: He told them a parable: Behold
KJV: to them a parable; Behold
INT: And he spoke a parable to them Behold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page