3850. παραβολή (parabole)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3850. παραβολή (parabole) — 50 Occurrences

Matthew 13:3 N-DFP
GRK: πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ
NAS: many things to them in parables, saying,
KJV: unto them in parables, saying, Behold,
INT: many things in parables saying Behold

Matthew 13:10 N-DFP
GRK: τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς
NAS: do You speak to them in parables?
KJV: unto them in parables?
INT: why in parables speak you to them

Matthew 13:13 N-DFP
GRK: τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ
NAS: I speak to them in parables; because
KJV: in parables: because
INT: this in parables to them I speak

Matthew 13:18 N-AFS
GRK: ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος
NAS: Hear then the parable of the sower.
KJV: ye therefore the parable of the sower.
INT: hear the parable of the having sown

Matthew 13:24 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
NAS: another parable to them, saying,
KJV: Another parable put he forth
INT: Another parable put he before them

Matthew 13:31 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς
NAS: another parable to them, saying,
KJV: Another parable put he forth
INT: Another parable put he before them

Matthew 13:33 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς
NAS: another parable to them, The kingdom
KJV: Another parable spake he unto them;
INT: Another parable spoke he to them

Matthew 13:34 N-DFP
GRK: Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις
NAS: to the crowds in parables, and He did not speak
KJV: in parables; and
INT: Jesus in parables to the crowds

Matthew 13:34 N-GFS
GRK: καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει
NAS: to them without a parable.
KJV: and without a parable spake he not
INT: and without a parable not he spoke

Matthew 13:35 N-DFP
GRK: Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα
NAS: MY MOUTH IN PARABLES; I WILL UTTER
KJV: in parables; I will utter
INT: I will open in parables the mouth

Matthew 13:36 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων
NAS: Explain to us the parable of the tares
KJV: unto us the parable of the tares
INT: to us the parable of the weeds

Matthew 13:53 N-AFP
GRK: Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας μετῆρεν
NAS: these parables, He departed
KJV: these parables, he departed
INT: Jesus the parables these he withdrew

Matthew 15:15 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν παραβολήν ταύτην
NAS: to Him, Explain the parable to us.
KJV: unto us this parable.
INT: to us the parable this

Matthew 21:33 N-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε Ἄνθρωπος
NAS: to another parable. There was a landowner
KJV: another parable: There was
INT: Another parable hear A man

Matthew 21:45 N-AFP
GRK: Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν
NAS: heard His parables, they understood
KJV: his parables, they perceived
INT: Pharisees the parables of him they knew

Matthew 22:1 N-DFP
GRK: εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων
NAS: to them again in parables, saying,
KJV: again by parables, and said,
INT: spoke in parables to them saying

Matthew 24:32 N-AFS
GRK: μάθετε τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη
NAS: learn the parable from the fig tree:
KJV: Now learn a parable of the fig tree;
INT: learn the parable When already

Mark 3:23 N-DFP
GRK: αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: them to Himself and began speaking to them in parables, How
KJV: unto them in parables, How can
INT: them in parables he said to them

Mark 4:2 N-DFP
GRK: αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ
NAS: them many things in parables, and was saying
KJV: many things by parables, and said
INT: them in parables many things and

Mark 4:10 N-AFP
GRK: δώδεκα τὰς παραβολάς
NAS: [began] asking Him [about] the parables.
KJV: asked of him the parable.
INT: twelve [as to] the parable

Mark 4:11 N-DFP
GRK: ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα
NAS: get everything in parables,
KJV: are done in parables:
INT: outside in parables the everything

Mark 4:13 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ
NAS: this parable? How
KJV: not this parable? and how then
INT: Understand you the parable this and

Mark 4:13 N-AFP
GRK: πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε
NAS: will you understand all the parables?
KJV: will ye know all parables?
INT: all the parables will you understand

Mark 4:30 N-DFS
GRK: τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
NAS: by what parable shall we present
KJV: what comparison shall we compare
INT: what it parable shall we strengthen

Mark 4:33 N-DFP
GRK: Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει
NAS: such parables He was speaking
KJV: such parables spake he
INT: And with such parables many he spoke

Mark 4:34 N-GFS
GRK: χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει
NAS: to them without a parable; but He was explaining
KJV: But without a parable spake he not
INT: without moreover parables not spoke he

Mark 7:17 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν παραβολήν
NAS: questioned Him about the parable.
KJV: him concerning the parable.
INT: him the parable

Mark 12:1 N-DFP
GRK: αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν Ἀμπελῶνα
NAS: to speak to them in parables: A man
KJV: by parables. A [certain] man
INT: to them in parables to say A vineyard

Mark 12:12 N-AFS
GRK: αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν καὶ
NAS: that He spoke the parable against
KJV: he had spoken the parable against
INT: them the parable he speaks And

Mark 13:28 N-AFS
GRK: μάθετε τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη
NAS: learn the parable from the fig tree:
KJV: Now learn a parable of the fig tree;
INT: learn the parable when already

Luke 4:23 N-AFS
GRK: μοι τὴν παραβολὴν ταύτην Ἰατρέ
NAS: this proverb to Me, 'Physician,
KJV: unto me this proverb, Physician, heal
INT: to me the proverb this Physician

Luke 5:36 N-AFS
GRK: δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς
NAS: telling them a parable: No one
KJV: he spake also a parable unto them;
INT: moreover also a parable to them

Luke 6:39 N-AFS
GRK: δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς Μήτι
NAS: spoke a parable to them: A blind
KJV: And he spake a parable unto them,
INT: moreover also a parable to them not

Luke 8:4 N-GFS
GRK: εἶπεν διὰ παραβολῆς
NAS: to Him, He spoke by way of a parable:
KJV: he spake by a parable:
INT: he spoke by a parable

Luke 8:9 N-NFS
GRK: εἴη ἡ παραβολή
NAS: Him as to what this parable meant.
KJV: might this parable be?
INT: means the parable

Luke 8:10 N-DFP
GRK: λοιποῖς ἐν παραβολαῖς ἵνα βλέποντες
NAS: but to the rest [it is] in parables, so
KJV: to others in parables; that seeing
INT: [the] rest in parables that seeing

Luke 8:11 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ παραβολή Ὁ σπόρος
NAS: Now the parable is this: the seed
KJV: Now the parable is this:
INT: this the parable The seed

Luke 12:16 N-AFS
GRK: Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς
NAS: And He told them a parable, saying,
KJV: And he spake a parable unto them,
INT: he spoke moreover a parable to them

Luke 12:41 N-AFS
GRK: ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις
NAS: this parable to us, or
KJV: speakest thou this parable unto us,
INT: us the parable this speak you

Luke 13:6 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν παραβολήν Συκῆν εἶχέν
NAS: this parable: A man
KJV: also this parable; A certain [man] had
INT: this parable A fig tree had

Luke 14:7 N-AFS
GRK: τοὺς κεκλημένους παραβολήν ἐπέχων πῶς
NAS: And He [began] speaking a parable to the invited guests
KJV: he put forth a parable to
INT: those who were invited a parable remarking how

Luke 15:3 N-AFS
GRK: αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων
NAS: He told them this parable, saying,
KJV: he spake this parable unto them,
INT: them the parable this saying

Luke 18:1 N-AFS
GRK: Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς
NAS: He was telling them a parable to show that at all times
KJV: he spake a parable unto them
INT: he spoke moreover a parable to them about

Luke 18:9 N-AFS
GRK: λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην
NAS: this parable to some people
KJV: he spake this parable unto certain
INT: others the parable this

Luke 19:11 N-AFS
GRK: προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ
NAS: on to tell a parable, because
KJV: and spake a parable, because
INT: having proceeded he spoke a parable because

Luke 20:9 N-AFS
GRK: λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην Ἄνθρωπος
NAS: this parable: A man
KJV: the people this parable; A certain man
INT: to speak the parable this A certain man

Luke 20:19 N-AFS
GRK: εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην
NAS: this parable against
KJV: this parable against
INT: he speaks the parable this

Luke 21:29 N-AFS
GRK: Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε
NAS: He told them a parable: Behold
KJV: to them a parable; Behold
INT: And he spoke a parable to them Behold

Hebrews 9:9 N-NFS
GRK: ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν
NAS: which [is] a symbol for the present
KJV: Which [was] a figure for the time
INT: which [is] a simile for the

Hebrews 11:19 N-DFS
GRK: καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο
NAS: he also received him back as a type.
KJV: him in a figure.
INT: also in a simile he received

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page