πεσεῖται
Englishman's Concordance
πεσεῖται (peseitai) — 2 Occurrences

Matthew 10:29 V-FIM-3S
GRK: αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν
NAS: And [yet] not one of them will fall to the ground
KJV: shall not fall on the ground
INT: them not will fall to the

Luke 14:5 V-FIM-3S
GRK: εἰς φρέαρ πεσεῖται καὶ οὐκ
NAS: an ox fall into a well,
INT: into a pit will fall and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page