πεσὼν
Englishman's Concordance
πεσὼν (pesōn) — 13 Occurrences

Matthew 4:9 V-APA-NMS
GRK: δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
NAS: You, if You fall down and worship
KJV: if thou wilt fall down and worship
INT: will I give if having fallen down you will worship me

Matthew 18:26 V-APA-NMS
GRK: πεσὼν οὖν ὁ
NAS: the slave fell [to the ground] and prostrated himself before
KJV: therefore fell down, and worshipped
INT: Having fallen down therefore the

Matthew 18:29 V-APA-NMS
GRK: πεσὼν οὖν ὁ
NAS: his fellow slave fell [to the ground] and [began] to plead
KJV: his fellowservant fell down at his
INT: Having fallen down therefore the

Matthew 21:44 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν
NAS: And he who falls on this stone
KJV: And whosoever shall fall on this
INT: And the [one] having fallen on the

Mark 9:20 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς
NAS: threw him into a convulsion, and falling to the ground,
KJV: him; and he fell on the ground,
INT: him and having fallen upon the

Luke 5:12 V-APA-NMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: Jesus, he fell on his face
KJV: seeing Jesus fell on [his] face,
INT: Jesus having fallen upon [his] face

Luke 8:41 V-APA-NMS
GRK: ὑπῆρχεν καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς
NAS: of the synagogue; and he fell at Jesus'
KJV: and he fell down at
INT: was and having fallen at the

Luke 20:18 V-APA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον
NAS: Everyone who falls on that stone
KJV: Whosoever shall fall upon that
INT: Everyone who has fallen on that

John 12:24 V-APA-NMS
GRK: τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν
NAS: of wheat falls into the earth
KJV: a corn of wheat fall into the ground
INT: of wheat having fallen into the

Acts 5:5 V-APA-NMS
GRK: λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν καὶ
NAS: Ananias fell down and breathed his last;
KJV: words fell down, and gave up the ghost:
INT: words these having fallen down breathed his last And

Acts 9:4 V-APA-NMS
GRK: καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν
NAS: and he fell to the ground and heard
KJV: And he fell to the earth,
INT: and having fallen on the

Acts 10:25 V-APA-NMS
GRK: ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς
NAS: met him, and fell at his feet
KJV: met him, and fell down at his feet,
INT: Cornelius having fallen at the

1 Corinthians 14:25 V-APA-NMS
GRK: καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: and so he will fall on his face
KJV: and so falling down on [his] face
INT: and thus having fallen upon [his] face

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page