ἔπεσεν
Englishman's Concordance
ἔπεσεν (epesen) — 29 Occurrences

Matthew 7:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔπεσεν τεθεμελίωτο γὰρ
NAS: that house; and [yet] it did not fall, for it had been founded
KJV: house; and it fell not: for
INT: and not it fell it had been founded indeed

Matthew 7:27 V-AIA-3S
GRK: ἐκείνῃ καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν
NAS: The rain fell, and the floods came,
KJV: house; and it fell: and great
INT: upon that and it fell and was

Matthew 13:4 V-AIA-3S
GRK: ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν
NAS: some [seeds] fell beside
KJV: some [seeds] fell by
INT: some indeed fell along the

Matthew 13:5 V-AIA-3S
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ
NAS: Others fell on the rocky
KJV: Some fell upon stony places,
INT: other moreover fell upon the

Matthew 13:7 V-AIA-3S
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς
NAS: Others fell among the thorns,
KJV: And some fell among thorns;
INT: other moreover fell upon the

Matthew 13:8 V-AIA-3S
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν
NAS: And others fell on the good soil
KJV: But other fell into good
INT: other moreover fell upon the

Matthew 26:39 V-AIA-3S
GRK: προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: beyond [them], and fell on His face
KJV: a little further, and fell on his
INT: having gone forward a little he fell upon face

Mark 4:4 V-AIA-3S
GRK: ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν
NAS: some [seed] fell beside
KJV: he sowed, some fell by the way side,
INT: some indeed fell along the

Mark 4:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ
NAS: Other [seed] fell on the rocky
KJV: And some fell on stony ground,
INT: and other fell upon the

Mark 4:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς
NAS: Other [seed] fell among the thorns,
KJV: And some fell among thorns,
INT: And another fell among the

Mark 4:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν
NAS: Other [seeds] fell into the good
KJV: And other fell on good
INT: And another fell into the

Luke 8:5 V-AIA-3S
GRK: ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν
NAS: some fell beside
KJV: sowed, some fell by the way side;
INT: some indeed fell along the

Luke 8:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ
NAS: Other [seed] fell among the thorns;
KJV: And some fell among thorns;
INT: and other fell in [the] midst

Luke 8:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν
NAS: Other [seed] fell into the good soil,
KJV: And other fell on good
INT: and other fell upon the

Luke 13:4 V-AIA-3S
GRK: ἐφ' οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος
NAS: in Siloam fell and killed
KJV: in Siloam fell, and slew
INT: on whom fell the tower

Luke 17:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: and he fell on his face at His feet,
KJV: And fell down on [his] face
INT: and fell on [his] face

John 11:32 V-AIA-3S
GRK: ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς
NAS: was, she saw Him, and fell at His feet,
KJV: and saw him, she fell down at his
INT: having seen him fell of him at

Acts 1:26 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος
NAS: for them, and the lot fell to Matthias;
KJV: and the lot fell upon Matthias;
INT: for them and fell the lot

Acts 5:10 V-AIA-3S
GRK: ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα
NAS: And immediately she fell at his feet
KJV: Then fell she down straightway at
INT: she fell down moreover immediately

Acts 13:11 V-AIA-3S
GRK: παραχρῆμα τε ἔπεσεν ἐπ' αὐτὸν
NAS: and a darkness fell upon him, and he went about
INT: immediately moreover fell upon him

Acts 20:9 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ
NAS: by sleep and fell down
INT: the sleep he fell from the

Hebrews 3:17 V-AIA-3S
GRK: τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ
NAS: whose bodies fell in the wilderness?
KJV: whose carcases fell in the wilderness?
INT: the bodies fell in the

Revelation 8:10 V-AIA-3S
GRK: ἐσάλπισεν καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ
NAS: star fell from heaven,
KJV: sounded, and there fell a great star
INT: sounded [his] trumpet and fell out of

Revelation 8:10 V-AIA-3S
GRK: λαμπάς καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ
NAS: a torch, and it fell on a third
KJV: and it fell upon
INT: a lamp and it fell upon a

Revelation 11:13 V-AIA-3S
GRK: τῆς πόλεως ἔπεσεν καὶ ἀπεκτάνθησαν
NAS: of the city fell; seven
KJV: of the city fell, and
INT: of the city fell and there were killed

Revelation 14:8 V-AIA-3S
GRK: ἠκολούθησεν λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν
NAS: saying, Fallen, fallen
KJV: Babylon is fallen, is fallen,
INT: followed saying Is fallen is fallen Babylon

Revelation 14:8 V-AIA-3S
GRK: λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ
NAS: Fallen, fallen is Babylon
KJV: is fallen, is fallen, that great
INT: saying Is fallen is fallen Babylon the

Revelation 18:2 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν
NAS: saying, Fallen, fallen
KJV: the great is fallen, is fallen,
INT: voice saying Is fallen is fallen Babylon

Revelation 18:2 V-AIA-3S
GRK: λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ
NAS: Fallen, fallen is Babylon
KJV: is fallen, is fallen, and
INT: saying Is fallen is fallen Babylon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page