φερόμενοι
Englishman's Concordance
φερόμενοι (pheromenoi) — 1 Occurrence

2 Peter 1:21 V-PPM/P-NMP
GRK: πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ
NAS: will, but men moved by the Holy Spirit
KJV: spake [as they were] moved by
INT: [the] Spirit Holy being carried spoke hereafter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page