Φέρετέ
Englishman's Concordance
Φέρετέ (Pherete) — 8 Occurrences

Matthew 14:18 V-PMA-2P
GRK: δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε
NAS: And He said, Bring them here to Me.
KJV: He said, Bring them hither
INT: moreover he said Bring to me here

Matthew 17:17 V-PMA-2P
GRK: ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ μοι αὐτὸν
NAS: shall I put up with you? Bring him here
KJV: shall I suffer you? bring him hither
INT: will I bear with you Bring to me him

Mark 9:19 V-PMA-2P
GRK: ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετε αὐτὸν πρός
NAS: shall I put up with you? Bring him to Me!
KJV: shall I suffer you? bring him unto
INT: will I bear with you Bring him to

Mark 11:2 V-PMA-2P
GRK: αὐτὸν καὶ φέρετε
NAS: sat; untie it and bring it [here].
INT: it also bring [it]

Mark 12:15 V-PMA-2P
GRK: με πειράζετε φέρετέ μοι δηνάριον
NAS: are you testing Me? Bring Me a denarius
KJV: tempt ye me? bring me a penny,
INT: me do you tempt Bring me a denarius

Luke 15:23 V-PMA-2P
GRK: καὶ φέρετε τὸν μόσχον
NAS: and bring the fattened calf,
KJV: And bring hither the fatted calf,
INT: and having brought the calf

John 2:8 V-PMA-2P
GRK: νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ
NAS: [some] out now and take it to the headwaiter.
KJV: and bear unto the governor of the feast.
INT: now and carry to the master of the feast

John 18:29 V-PIA-2P
GRK: Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ
NAS: accusation do you bring against this
KJV: What accusation bring ye against this
INT: What accusation bring you against the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page