ἤνεγκεν
Englishman's Concordance
ἤνεγκεν (ēnenken) — 5 Occurrences

Matthew 14:11 V-AIA-3S
GRK: κορασίῳ καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ
NAS: to the girl, and she brought it to her mother.
KJV: and she brought [it] to her
INT: girl and she brought [it] to [the] mother

Mark 6:28 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν
NAS: and brought his head on a platter,
KJV: And brought his head
INT: and brought the head

John 4:33 V-AIA-3S
GRK: Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν
NAS: one brought Him [anything] to eat,
KJV: any man brought him
INT: not Anyone did bring him [anything] to eat

Acts 4:37 V-AIA-3S
GRK: ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα
NAS: sold it and brought the money
KJV: sold [it], and brought the money,
INT: land having sold [it] brought the money

Romans 9:22 V-AIA-3S
GRK: δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ
NAS: known, endured with much
KJV: power known, endured with much
INT: power of him bore in much

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page