5342. pheró
Strong's Concordance
pheró: to bear, carry, bring forth
Original Word: φέρω
Part of Speech: Verb
Transliteration: pheró
Phonetic Spelling: (fer'-o)
Definition: to bear, carry, bring forth
Usage: I carry, bear, bring; I conduct, lead; perhaps: I make publicly known.
HELPS Word-studies

5342 phérō ("allied to German fahren, Scotch bairn, 'bear,' " J. Thayer, Curtis) – properly, to bear, carry (bring) along, especially temporarily or to a definite (prescribed) conclusion (defined by the individual context). See also 5409 /phoréō ("habitual bearing").

(1 Pet 1:13) being brought (5342 /phérō) – 1 Pet 1:13 commands us to "completely (5049 /teleíōs) hope on the grace now being brought (present, passive participle of 5342 /phérō) in (en) revelation (no article) of Jesus Christ."

The following is a fuller expanded rendering of the Greek text, "Wherefore [in view of the meaning of salvation that extends to glorification, 1 Pet 1:9] having girded up the loins of your mind, being radically-moderate, completely hope on the grace being carried along (5342 /phérō) to you, in revelation, concerning Jesus Christ."

NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. word
Definition
to bear, carry, bring forth
NASB Translation
bear (6), bearing (1), bears (3), bring (16), bringing (7), brought (14), carry (1), carrying (1), driven (2), endured (1), leads (1), made (3), moved (1), press (1), produce (2), produced (1), reach (2), rushing (1), take (1), took (1), upholds (1).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 5342: ἐνέγκω

ἐνέγκω, see φέρω.

STRONGS NT 5342: οἴσωοἴσω see φέρω.

STRONGS NT 5342: φέρωφέρω; (allied to German führen. fahren (English bear, etc. Scotch bairn, etc. etc.; cf. Curtius, § 411)); imperfect ἔφερον; passive, present φέρομαι; imperfect ἐφερομην; future active οἴσω (John 21:18; Revelation 21:26); 1 aorist ἤνεγκα, participle ἐνέγκας; 2 aorist infinitive ἐνεγκεῖν (Matthew 7:18 T WH); 1 aorist passive ἠνέχθην (2 Peter 1:17, 21); (cf. WHs Appendix, p. 164; Buttmann, 68 (60); Winers Grammar, 90 (85f); especially Veitch, p. 668f); from Homer down; the Sept. for הֵבִיא and נָשָׂא; to bear, i. e.:

1. to carry;

a. to carry some burden: τόν σταυρόν ὄπισθεν τίνος, Luke 23:26; to bear with oneself (which the Greek writings express by the middle) (A. V. to bring): τί, Luke 24:1; John 19:39.

b. to move by bearing; passive, like the Latinferor equivalent tomoveor, to be conveyed or borne, with a suggestion of speed or force (often so in secular authors from Homer down): of persons borne in a ship over the sea (A. V. to be driven), Acts 27:15, 17; of a gust of wind, to rush, Acts 2:2 (cf. Jeremiah 18:14); φωνή ἐνεχθεισα, was brought, came, 2 Peter 1:17, 18 (see ὑπό, I. 2 a.); of the mind, to be moved inwardly, prompted, ὑπό πνεύματος ἁγίου, 2 Peter 1:21; φέρομαι ἐπί τί (R. V. press on), Hebrews 6:1.

c. according to a less frequent use to bear up, i. e. uphold (keep from falling): φέρων τά πάντα τῷ ῤήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, of God (the Son) the preserver of the universe, Hebrews 1:3 (so in the Targums and rabbinical writings סְבַל is often used, e. g. עולָמו סובֵל, of God; οὐ δυνήσομαι ἐγώ μόνος φέρειν τόν λαόν τοῦτον, Numbers 11:14, cf. 11; add, Deuteronomy 1:9, for נָשָׂא; τά μή (μέν) ὄντα φέρων καί τά πάντα γεννων, Philo, rer. div. haer. § 7; from native Greek writings we have φέρειν τήν πόλιν, Plutarch, Lucull. 6; cf. Bleek, Brief a. d. Hebrew ii. 1, p. 70f).

2. to bear i. e. endure (examples without number in Greek writings from Homer down; cf. Passow, under the word, B. I. 3; (Liddell and Scott, under the word A. III.)): τόν ὀνειδισμόν, Hebrews 13:13; τί, to endure the rigor of a thing, Hebrews 12:20; τινα, to bear patiently one's conduct, or to spare one (abstain from punishing or destroying), Romans 9:22.

3. to bring, bring to, bring forward;

a. properly: τινα, Acts 5:16; τί, Mark ( R G T Tr WH); T Tr WH, ; Luke 15:23; Acts 4:34, 37; Acts 5:2; 2 Timothy 4:13; τινα πρός τινα, Mark 1:32; Mark 2:3 (T Tr marginal reading WH); (Winer's Grammar, 278 (262)), 19f; (τινα ἐπί τινα, Luke 12:11 Tr marginal reading); τινα τίνι, Mark 7:32; Mark 8:22; (τινα ἐπί τίνος, Luke 5:18); τί τίνι, Mark 12:15; John 2:8; with ὧδε added, Matthew 14:18 (here Tr marginal reading brackets ὧδε); ; τί πρός τινα, Mark 11:7 (T Tr WH); τί εἰς with an accusative of the place, Revelation 21:24, 26; τί ἐπί πίνακι, Matthew 14:11; Mark 6:28 (Mark 6:27, Lachmann); ἀπό τίνος (a part of (see ἀπό, I. 3)), John 21:10; φέρω τίνι φαγεῖν, An. 4:33.

b. to move to, apply: τόν δάκτυλόν, τήν χεῖρα, ὧδε, εἰς with an accusative of the place (A. V. reach), John 20:27. figuratively, φέρεται ὑμῖν τί, a thing is offered (literally, 'is being brought') to you: χάρις, 1 Peter 1:13.

c. to bring by announcing: διδαχήν, 2 John 1:10 (τίνι ἀγγελιην, μυθον, λόγον, φημην, etc., in Homer, Pindar, others); to announce (see Passow, under the word, p. 2231b; (Liddell and Scott, under the word, A. IV. 4)): θάνατον, Hebrews 9:16.

d. to bear i. e. bring forth, produce; α. properly: καρπόν (Matthew 7:18a T WH, 18b T); Mark 9:8 (on ἐν ἑξήκοντα, etc. WH text, see ἐν, I. 5 f.); John 12:24; John 15:2, 4f, 8, 16; (Homer, Odyssey 4, 229; Hesiod, Works, 117; Xenophon, mem. 2, 1, 28; others). β. to bring forward in speech: προφητεία, 2 Peter 1:21 (A. V. came); κρίσιν κατά τίνος, 2 Peter 2:11; (κατηγορίαν κατά τίνος, John 18:29 R G L Tr (but here T WH omit κατά)); αἰτιώματα κατά τίνος, Acts 25:7 R G (but G omits κατά τίνος); αἰτίαν, Acts 25:18 L T Tr WH; (τασας αἰτίας, reasons, Demosthenes, p. 1328, 22; ἀπολογισμους, Polybius 1, 32, 4).

e. to lead, conduct (A. V. bring, carry, etc. (German führen)): ἐπί with an accusative of the place, Mark 15:22; Acts 14:13; (ἐκεῖ) ὅπου, John 21:18; metaphorically, a gate is said φέρειν (Latinferre (English lead)) εἰς τήν πόλιν, Acts 12:10 (ὁδός φέρουσαν εἰς ἱρόν, Herodotus 2, 122; διά τῆς ἀγορᾶς ἐς τό πρός ἠω, id. 2, 138 (cf. Liddell and Scott, under the word, A. VII.)). (Compare: ἀναφέρω, ἀποφέρω, διαφέρω, εἰσφέρω, παρεισφέρω, ἐκφέρω, ἐπιφέρω, καταφέρω, παραφέρω, περιφέρω, προφέρω, προσφέρω, συνφέρω, ὑποφέρω. Synonym: cf. Schmidt, chapter 105.)

Strong's Exhaustive Concordance
carry, bear, bring

A primary verb -- for which other, and apparently not cognate ones are used in certain tenses only; namely, oio (oy'-o); and enegko (en-eng'-ko) to "bear" or carry (in a very wide application, literally and figuratively, as follows)

Forms and Transliterations
ενεγκαι ενέγκαι ἐνέγκαι ενέγκαισαν ενέγκαντες ενέγκαντος ενεγκας ενέγκας ἐνέγκας Ενεγκατε ενέγκατε Ἐνέγκατε ενεγκάτωσαν ένεγκέ ενεγκειν ενεγκείν ἐνεγκεῖν ενέγκη ενέγκητέ ένεγκόν ενέγκωσι ενέγκωσιν ενεχθεισαν ενεχθείσαν ἐνεχθεῖσαν ενεχθεισης ενεχθείσης ἐνεχθείσης ενεχθέντος ενεχθήναι ενήνοχα ενήνοχά ενήνοχε ενήνοχεν έφερε εφερεν έφερεν ἔφερεν εφερομεθα εφερόμεθα ἐφερόμεθα εφερον έφερον ἔφερον εφεροντο εφέροντο ἐφέροντο ηνεγκα ήνεγκα ήνεγκά ἤνεγκα ηνέγκαμεν ηνεγκαν ήνεγκαν ἤνεγκαν ήνεγκας ήνεγκάς ηνέγκατε ήνεγκε ηνεγκεν ήνεγκεν ἤνεγκεν ηνεχθη ηνέχθη ἠνέχθη ηνέχθησαν οισει οίσει οἴσει οίσεις οίσετε οίσομεν οίσουσι οισουσιν οίσουσιν οἴσουσιν οίσω ποιεῖν Φερε Φέρε φερει φέρει φερειν φέρειν φερεσθαι φέρεσθαι φερετε φέρετε Φέρετέ φερη φέρη φέρῃ φερητε φέρητε φερομένη φερομενην φερομένην φερομενης φερομένης φερομενοι φερόμενοι φερόμενον φερόμενος φερομένου φερομένους φερομένω φερον φέρον φέροντα φέροντας φεροντες φέροντες φερόντων φερουμενα φέρουσα φερουσαι φέρουσαι φερουσαν φέρουσαν φερούσης φέρουσι φερουσιν φέρουσιν φέρω φερωμεθα φερώμεθα φερων φέρων φέρωσιν enechthe enéchthe ēnechthē ēnéchthē enechtheisan enechtheîsan enechtheises enechtheisēs enechtheíses enechtheísēs enenka ēnenka ḗnenka enenkai enénkai enenkan ēnenkan ḗnenkan enenkas enénkas Enenkate Enénkate enenken ēnenken ḗnenken epheren épheren epherometha epherómetha epheron épheron epheronto ephéronto oisei oísei oisousin oísousin Phere pherē Phére pherei phérei phérēi pherein phérein pheresthai phéresthai pherete pherēte phérete Phéreté phérēte pheromenen pheromenēn pheroménen pheroménēn pheromenes pheromenēs pheroménes pheroménēs pheromenoi pherómenoi pherometha pherōmetha pherṓmetha pheron pherōn phéron phérōn pherontes phérontes pherousai phérousai pherousan phérousan pherousin phérousin poiein poieîn
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Matthew 14:11 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ
NAS: And his head was brought on a platter
KJV: his head was brought in a charger,
INT: And was brought the head

Matthew 14:11 V-AIA-3S
GRK: κορασίῳ καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ
NAS: to the girl, and she brought it to her mother.
KJV: and she brought [it] to her
INT: girl and she brought [it] to [the] mother

Matthew 14:18 V-PMA-2P
GRK: δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε
NAS: And He said, Bring them here to Me.
KJV: He said, Bring them hither
INT: moreover he said Bring to me here

Matthew 17:17 V-PMA-2P
GRK: ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ μοι αὐτὸν
NAS: shall I put up with you? Bring him here
KJV: shall I suffer you? bring him hither
INT: will I bear with you Bring to me him

Mark 1:32 V-IIA-3P
GRK: ὁ ἥλιος ἔφερον πρὸς αὐτὸν
NAS: had set, they [began] bringing to Him all
KJV: the sun did set, they brought unto him
INT: the sun they brought to him

Mark 2:3 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν
NAS: And they came, bringing to Him a paralytic,
KJV: him, bringing one sick of the palsy,
INT: And they come bringing to him

Mark 4:8 V-IIA-3S
GRK: αὐξανόμενα καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα
NAS: a crop and produced thirty,
KJV: and brought forth, some
INT: increasing and bore to thirtyfold

Mark 6:27 V-ANA
GRK: σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν
NAS: and commanded [him] to bring [back] his head.
KJV: his head to be brought: and he went
INT: an executioner he commanded to be brought the head

Mark 6:28 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν
NAS: and brought his head on a platter,
KJV: And brought his head
INT: and brought the head

Mark 7:32 V-PIA-3P
GRK: Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν
NAS: They brought to Him one who was deaf
KJV: And they bring unto him
INT: And they bring to him a deaf man

Mark 8:22 V-PIA-3P
GRK: Βηθσαιδάν Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν
NAS: to Bethsaida. And they brought a blind man
KJV: and they bring a blind man
INT: Bethsaida and they bring to him a blind [man]

Mark 9:17 V-AIA-1S
GRK: ὄχλου Διδάσκαλε ἤνεγκα τὸν υἱόν
NAS: Him, Teacher, I brought You my son,
KJV: Master, I have brought unto
INT: crowd Teacher I brought the son

Mark 9:19 V-PMA-2P
GRK: ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετε αὐτὸν πρός
NAS: shall I put up with you? Bring him to Me!
KJV: shall I suffer you? bring him unto
INT: will I bear with you Bring him to

Mark 9:20 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς
NAS: They brought the boy to Him. When
KJV: And they brought him unto
INT: And they brought him to

Mark 11:2 V-PMA-2P
GRK: αὐτὸν καὶ φέρετε
NAS: sat; untie it and bring it [here].
INT: it also bring [it]

Mark 11:7 V-PIA-3P
GRK: καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον
NAS: They brought the colt to Jesus
INT: And they led the colt

Mark 12:15 V-PMA-2P
GRK: με πειράζετε φέρετέ μοι δηνάριον
NAS: are you testing Me? Bring Me a denarius
KJV: tempt ye me? bring me a penny,
INT: me do you tempt Bring me a denarius

Mark 12:16 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἤνεγκαν καὶ λέγει
NAS: They brought [one]. And He said
KJV: And they brought [it]. And
INT: and they brought [it] And he says

Mark 15:22 V-PIA-3P
GRK: καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ
NAS: Then they brought Him to the place
KJV: And they bring him unto
INT: And they bring him to

Luke 5:18 V-PPA-NMP
GRK: ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης
NAS: And [some] men [were] carrying on a bed
KJV: behold, men brought in a bed
INT: behold men carrying upon a mat

Luke 15:23 V-PMA-2P
GRK: καὶ φέρετε τὸν μόσχον
NAS: and bring the fattened calf,
KJV: And bring hither the fatted calf,
INT: and having brought the calf

Luke 23:26 V-PNA
GRK: τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ
NAS: on him the cross to carry behind
KJV: the cross, that he might bear [it] after
INT: the cross to carry [it] behind

Luke 24:1 V-PPA-NFP
GRK: μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν
NAS: to the tomb bringing the spices
KJV: the sepulchre, bringing the spices
INT: tomb they came bringing that which they had prepared

John 2:8 V-PMA-2P
GRK: νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ
NAS: [some] out now and take it to the headwaiter.
KJV: and bear unto the governor of the feast.
INT: now and carry to the master of the feast

John 2:8 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἤνεγκαν
NAS: So they took it [to him].
KJV: And they bare [it].
INT: and they carried [it]

Strong's Greek 5342
66 Occurrences


ἠνέχθη — 2 Occ.
ἤνεγκα — 1 Occ.
ἤνεγκαν — 3 Occ.
ἤνεγκεν — 5 Occ.
ἐνεχθεῖσαν — 1 Occ.
ἐνεχθείσης — 1 Occ.
ἐνέγκαι — 1 Occ.
ἐνέγκας — 2 Occ.
Ἐνέγκατε — 1 Occ.
ἔφερεν — 1 Occ.
ἐφερόμεθα — 1 Occ.
ἔφερον — 4 Occ.
ἐφέροντο — 1 Occ.
οἴσει — 1 Occ.
οἴσουσιν — 1 Occ.
Φέρε — 3 Occ.
φέρῃ — 1 Occ.
φέρητε — 2 Occ.
φέρει — 3 Occ.
φέρειν — 2 Occ.
φέρεσθαι — 1 Occ.
Φέρετέ — 8 Occ.
φερώμεθα — 1 Occ.
φέρων — 2 Occ.
φερομένην — 1 Occ.
φερομένης — 1 Occ.
φερόμενοι — 1 Occ.
φέρον — 2 Occ.
φέροντες — 4 Occ.
φέρουσαι — 1 Occ.
φέρουσαν — 1 Occ.
φέρουσιν — 6 Occ.

















5341
Top of Page
Top of Page