ἐνέγκαι
Englishman's Concordance
ἐνέγκαι (enenkai) — 1 Occurrence

Mark 6:27 V-ANA
GRK: σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν
NAS: and commanded [him] to bring [back] his head.
KJV: his head to be brought: and he went
INT: an executioner he commanded to be brought the head

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page