Πιλᾶτος
Englishman's Concordance
Πιλᾶτος (Pilatos) — 39 Occurrences

Matthew 27:13 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ ἀκούεις
NAS: Then Pilate said
KJV: said Pilate unto him,
INT: to him Pilate not Hear you

Matthew 27:17 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε
NAS: gathered together, Pilate said
KJV: were gathered together, Pilate said
INT: to them Pilate Whom will you [that]

Matthew 27:22 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τί οὖν
NAS: Pilate said to them, Then
KJV: Pilate saith unto them,
INT: to them Pilate What then

Matthew 27:24 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν
NAS: When Pilate saw
KJV: When Pilate saw that
INT: moreover Pilate that nothing

Matthew 27:58 N-NMS
GRK: τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι
NAS: Then Pilate ordered
KJV: Then Pilate commanded
INT: Then Pilate commanded it to be given up

Matthew 27:65 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν
NAS: Pilate said to them, You have
KJV: Pilate said unto them,
INT: to them Pilate You have a guard

Mark 15:2 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος Σὺ εἶ
NAS: Pilate questioned
KJV: And Pilate asked him,
INT: him Pilate You are

Mark 15:4 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα
NAS: Then Pilate questioned Him again,
KJV: And Pilate asked him
INT: and Pilate again questioned

Mark 15:9 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς
NAS: Pilate answered them, saying,
KJV: But Pilate answered them,
INT: but Pilate answered them

Mark 15:12 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς
NAS: again, Pilate said
KJV: And Pilate answered and said
INT: and Pilate again having answered

Mark 15:14 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: But Pilate said to them, Why,
KJV: Then Pilate said unto them,
INT: and Pilate said to them

Mark 15:15 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ
NAS: the crowd, Pilate released
KJV: And [so] Pilate, willing to content
INT: moreover Pilate desiring to the

Mark 15:44 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ
NAS: Pilate wondered if
KJV: And Pilate marvelled if
INT: and Pilate wondered if

Luke 13:1 N-NMS
GRK: τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ
NAS: blood Pilate had mixed
KJV: whose blood Pilate had mingled with
INT: the blood Pilate mingled with

Luke 23:3 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν
NAS: So Pilate asked Him, saying,
KJV: And Pilate asked him,
INT: moreover Pilate questioned him

Luke 23:4 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς
NAS: Then Pilate said to the chief priests
KJV: Then said Pilate to the chief priests
INT: moreover Pilate said to

Luke 23:6 N-NMS
GRK: Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας
NAS: When Pilate heard it, he asked
KJV: When Pilate heard of Galilee,
INT: Pilate moreover having heard

Luke 23:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ
NAS: Now Herod and Pilate became friends
KJV: the same day Pilate and Herod
INT: and Pilate on same

Luke 23:13 N-NMS
GRK: Πιλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος
NAS: Pilate summoned the chief priests
KJV: And Pilate, when he had called together
INT: Pilate moreover having called together

Luke 23:20 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς
NAS: Pilate, wanting to release
KJV: Pilate therefore, willing
INT: therefore Pilate called to them

Luke 23:24 N-NMS
GRK: καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι
NAS: And Pilate pronounced sentence
KJV: And Pilate gave sentence
INT: and Pilate ajudged to be done

John 18:29 N-NMS
GRK: οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς
NAS: Therefore Pilate went
KJV: Pilate then went out
INT: therefore Pilate out to

John 18:31 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν
NAS: So Pilate said to them, Take
KJV: Then said Pilate unto them, Take
INT: to them Pilate Take him

John 18:33 N-NMS
GRK: πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν
NAS: Therefore Pilate entered again
KJV: Then Pilate entered into
INT: praetorium Pilate and called

John 18:35 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος Μήτι ἐγὼ
NAS: Pilate answered, I am
KJV: Pilate answered,
INT: Answered Pilate not I

John 18:37 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς
NAS: Therefore Pilate said to Him, So
KJV: Pilate therefore said
INT: to him Pilate Then a king

John 18:38 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Τί ἐστιν
NAS: Pilate said to Him, What
KJV: Pilate saith unto him,
INT: to him Pilate What is

John 19:1 N-NMS
GRK: ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν
NAS: Pilate then took
KJV: Then Pilate therefore took
INT: took Pilate Jesus

John 19:4 N-NMS
GRK: ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει
NAS: Pilate came out again
KJV: Pilate therefore went
INT: out Pilate and says

John 19:6 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν
NAS: crucify! Pilate said
KJV: [him], crucify [him]. Pilate saith
INT: to them Pilate Take him

John 19:8 N-NMS
GRK: ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν
NAS: Therefore when Pilate heard this
KJV: When Pilate therefore heard
INT: heard Pilate this

John 19:10 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Ἐμοὶ οὐ
NAS: So Pilate said
KJV: saith Pilate unto him,
INT: to him Pilate To me not

John 19:12 N-NMS
GRK: τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι
NAS: of this Pilate made efforts
KJV: thenceforth Pilate sought
INT: this Pilate sought to release

John 19:13 N-NMS
GRK: Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν
NAS: Therefore when Pilate heard these
KJV: When Pilate therefore heard
INT: Therefore Pilate having heard the

John 19:15 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τὸν βασιλέα
NAS: with [Him], crucify Him! Pilate said
KJV: him. Pilate saith
INT: to them Pilate the king

John 19:19 N-NMS
GRK: τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν
NAS: Pilate also wrote
KJV: And Pilate wrote a title,
INT: a title Pilate and put

John 19:22 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος Ὃ γέγραφα
NAS: Pilate answered, What
KJV: Pilate answered, What
INT: Answered Pilate What I have written

John 19:38 N-NMS
GRK: ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος ἦλθεν οὖν
NAS: of Jesus; and Pilate granted permission.
KJV: and Pilate gave [him] leave.
INT: gave leave Pilate He came therefore

Acts 4:27 N-NMS
GRK: καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν
NAS: and Pontius Pilate, along
KJV: and Pontius Pilate, with the Gentiles,
INT: and Pontius Pilate with [the] Gentiles

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page