John 19:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2905 [e]Ἐκραύγασαν
ekraugasan
They cried outV-AIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
therefore,Conj
1565 [e]Ἐκεῖνοι
ekeinoi
With HimDPro-NMP
142 [e]Ἆρον
Aron
away,V-AMA-2S
142 [e]ἆρον,
aron
away!V-AMA-2S
4717 [e]σταύρωσον
staurōson
CrucifyV-AMA-2S
846 [e]αὐτόν.
auton
Him!PPro-AM3S
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4091 [e]Πιλᾶτος
Pilatos
Pilate,N-NMS
3588 [e]Τὸν
Ton
TheArt-AMS
935 [e]Βασιλέα
Basilea
KingN-AMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
4717 [e]σταυρώσω;
staurōsō
shall I crucify?V-ASA-1S
611 [e]Ἀπεκρίθησαν
apekrithēsan
AnsweredV-AIP-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priests,N-NMP
3756 [e]Οὐκ
Ouk
NotAdv
2192 [e]ἔχομεν
echomen
we haveV-PIA-1P
935 [e]βασιλέα
basilea
a king,N-AMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
2541 [e]Καίσαρα.
Kaisara
Caesar.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: Nestle 1904
ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τὸν Βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ ἐκραύγασαν, Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Tὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; Ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ ἐκραύγασαν· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ ἐκραύγασαν, Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ ἐκραύγασαν Ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα

John 19:15 Hebrew Bible
ויאמר אליהם פילטוס הצלב אצלב את מלככם ויענו ראשי הכהנים אין לנו מלך כי אם הקיסר׃

John 19:15 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܫܩܘܠܝܗܝ ܫܩܘܠܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܤ ܠܡܠܟܟܘܢ ܐܙܩܘܦ ܐܡܪܝܢ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܤܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So they cried out, "Away with Him, away with Him, crucify Him!" Pilate said to them, "Shall I crucify your King?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar."

King James Bible
But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Caesar.

Holman Christian Standard Bible
But they shouted, "Take Him away! Take Him away! Crucify Him!" Pilate said to them, "Should I crucify your king?"" We have no king but Caesar!" the chief priests answered.
Treasury of Scripture Knowledge

Away.

John 19:6 When the chief priests therefore and officers saw him, they cried …

Luke 23:18 And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release …

Acts 21:36 For the multitude of the people followed after, crying, Away with him.

Acts 22:22 And they gave him audience to this word, and then lifted up their …

We have.

John 18:31 Then said Pilate to them, Take you him, and judge him according to …

Genesis 49:10 The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between …

Ezekiel 21:26,27 Thus said the Lord GOD; Remove the diadem, and take off the crown: …

Links
John 19:15John 19:15 NIVJohn 19:15 NLTJohn 19:15 ESVJohn 19:15 NASBJohn 19:15 KJVJohn 19:15 Bible AppsJohn 19:15 Biblia ParalelaJohn 19:15 Chinese BibleJohn 19:15 French BibleJohn 19:15 German BibleBible Hub
John 19:14
Top of Page
Top of Page