πλοῖον
Englishman's Concordance
πλοῖον (ploion) — 33 Occurrences

Matthew 4:22 N-ANS
GRK: ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν
NAS: they left the boat and their father,
KJV: left the ship and
INT: having left the boat and the

Matthew 8:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: When He got into the boat, His disciples
KJV: was entered into a ship, his disciples
INT: into the boat followed him

Matthew 8:24 N-NNS
GRK: ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ
NAS: so that the boat was being covered
KJV: insomuch that the ship was covered
INT: so that the boat was covered by

Matthew 9:1 N-ANS
GRK: ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ
NAS: Getting into a boat, Jesus crossed over
KJV: into a ship, and passed over,
INT: having entered into boat he passed over and

Matthew 13:2 N-ANS
GRK: αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
NAS: He got into a boat and sat down,
KJV: went into a ship, and sat; and
INT: he into a boat having entered sat down

Matthew 14:22 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν
NAS: get into the boat and go ahead
KJV: to get into a ship, and to go before
INT: into the boat and to go before

Matthew 14:24 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους
NAS: But the boat was already a long
KJV: But the ship was now
INT: and [the] boat now distance

Matthew 14:32 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ
NAS: When they got into the boat, the wind
KJV: into the ship, the wind
INT: into the boat ceased the

Matthew 15:39 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν
NAS: Jesus got into the boat and came
INT: into the boat and came

Mark 4:1 N-ANS
GRK: αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
NAS: to Him that He got into a boat in the sea
KJV: entered into a ship, and sat in
INT: him into the boat having entered sat

Mark 4:37 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ὥστε ἤδη
NAS: were breaking over the boat so
KJV: beat into the ship, so that it
INT: into the boat so that already

Mark 4:37 N-ANS
GRK: γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
NAS: so much that the boat was already
INT: was filled the boat

Mark 5:18 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν
NAS: As He was getting into the boat, the man who had been demon-possessed
KJV: into the ship, he that had been possessed with the devil
INT: into the boat begged him

Mark 6:45 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν
NAS: get into the boat and go ahead
KJV: to get into the ship, and to go
INT: into the boat and to go before

Mark 6:47 N-NNS
GRK: ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ
NAS: When it was evening, the boat was in the middle
KJV: when even was come, the ship was in
INT: was the boat in the midst

Mark 6:51 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐκόπασεν
NAS: He got into the boat with them, and the wind
KJV: them into the ship; and the wind
INT: into the boat and ceased

Mark 8:10 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν
NAS: He entered the boat with His disciples
KJV: he entered into a ship with his
INT: into the boat with the

Luke 8:22 N-ANS
GRK: ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ
NAS: got into a boat, and He said
KJV: went into a ship with his
INT: entered into a boat with the

Luke 8:37 N-ANS
GRK: ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν
NAS: and He got into a boat and returned.
KJV: into the ship, and returned back again.
INT: having entered into the boat returned

John 6:17 N-ANS
GRK: ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν
NAS: and after getting into a boat, they [started to] cross
KJV: entered into a ship, and went over
INT: having entered into boat they were going over

John 6:21 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ εὐθέως
NAS: to receive Him into the boat, and immediately
KJV: him into the ship: and immediately
INT: into the boat and immediately

John 6:21 N-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς
NAS: and immediately the boat was at the land
KJV: and immediately the ship was at
INT: was the boat at the

John 6:22 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι
NAS: with His disciples into the boat, but [that] His disciples
INT: into the boat but alone

John 21:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐν
NAS: out and got into the boat; and that night
KJV: entered into a ship immediately; and
INT: into the boat and during

Acts 20:13 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ
NAS: But we, going ahead to the ship, set sail
KJV: went before to ship, and sailed unto
INT: to the boat sailed to

Acts 20:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον
NAS: And they were accompanying him to the ship.
KJV: him unto the ship.
INT: to the boat

Acts 21:2 N-ANS
GRK: καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς
NAS: and having found a ship crossing over
KJV: And finding a ship sailing over unto
INT: And having found a boat passing over into

Acts 21:3 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον
NAS: for there the ship was to unload
KJV: for there the ship was to unlade
INT: indeed the boat was unloading

Acts 21:6 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἐκεῖνοι δὲ
NAS: we went on board the ship, and they returned
KJV: one of another, we took ship; and they
INT: into the boat they moreover

Acts 27:6 N-ANS
GRK: ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν πλέον
NAS: an Alexandrian ship sailing
KJV: found a ship of Alexandria
INT: the centurion a ship of Alexandria sailing

Acts 27:17 N-ANS
GRK: ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον φοβούμενοί τε
NAS: in undergirding the ship; and fearing
KJV: undergirding the ship; and,
INT: undergirding the ship fearing mpreover

Acts 27:38 N-ANS
GRK: ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν
NAS: they [began] to lighten the ship by throwing
KJV: they lightened the ship, and cast out
INT: they lightened the ship casting out the

Acts 27:39 N-ANS
GRK: ἐξῶσαι τὸ πλοῖον
NAS: to drive the ship onto
KJV: to thrust in the ship.
INT: to drive the ship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page