4143. πλοῖον (ploion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4143. πλοῖον (ploion) — 67 Occurrences

Matthew 4:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου
NAS: his brother, in the boat with Zebedee
KJV: brother, in a ship with Zebedee
INT: in the boat with Zebedee

Matthew 4:22 N-ANS
GRK: ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν
NAS: they left the boat and their father,
KJV: left the ship and
INT: having left the boat and the

Matthew 8:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: When He got into the boat, His disciples
KJV: was entered into a ship, his disciples
INT: into the boat followed him

Matthew 8:24 N-NNS
GRK: ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ
NAS: so that the boat was being covered
KJV: insomuch that the ship was covered
INT: so that the boat was covered by

Matthew 9:1 N-ANS
GRK: ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ
NAS: Getting into a boat, Jesus crossed over
KJV: into a ship, and passed over,
INT: having entered into boat he passed over and

Matthew 13:2 N-ANS
GRK: αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
NAS: He got into a boat and sat down,
KJV: went into a ship, and sat; and
INT: he into a boat having entered sat down

Matthew 14:13 N-DNS
GRK: ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον
NAS: from there in a boat to a secluded
KJV: thence by ship into a desert
INT: from there by boat to a secluded

Matthew 14:22 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν
NAS: get into the boat and go ahead
KJV: to get into a ship, and to go before
INT: into the boat and to go before

Matthew 14:24 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους
NAS: But the boat was already a long
KJV: But the ship was now
INT: and [the] boat now distance

Matthew 14:29 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος
NAS: got out of the boat, and walked
KJV: out of the ship, he walked
INT: from the boat Peter

Matthew 14:32 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ
NAS: When they got into the boat, the wind
KJV: into the ship, the wind
INT: into the boat ceased the

Matthew 14:33 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ
NAS: And those who were in the boat worshiped
KJV: they that were in the ship came
INT: in the boat worshipped him

Matthew 15:39 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν
NAS: Jesus got into the boat and came
INT: into the boat and came

Mark 1:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ
NAS: were also in the boat mending
KJV: were in the ship mending
INT: [were] in the boat mending the

Mark 1:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν
NAS: Zebedee in the boat with the hired servants,
KJV: in the ship with
INT: in the boat with the

Mark 4:1 N-ANS
GRK: αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
NAS: to Him that He got into a boat in the sea
KJV: entered into a ship, and sat in
INT: him into the boat having entered sat

Mark 4:36 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ καὶ ἄλλα
NAS: they took Him along with them in the boat, just
KJV: he was in the ship. And there were
INT: in the boat also other

Mark 4:36 N-NNP
GRK: καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ'
NAS: as He was; and other boats were with Him.
INT: also other boats were with

Mark 4:37 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ὥστε ἤδη
NAS: were breaking over the boat so
KJV: beat into the ship, so that it
INT: into the boat so that already

Mark 4:37 N-ANS
GRK: γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
NAS: so much that the boat was already
INT: was filled the boat

Mark 5:2 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν
NAS: When He got out of the boat, immediately
KJV: out of the ship, immediately
INT: out of the boat immediately met

Mark 5:18 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν
NAS: As He was getting into the boat, the man who had been demon-possessed
KJV: into the ship, he that had been possessed with the devil
INT: into the boat begged him

Mark 5:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς
NAS: again in the boat to the other side,
KJV: again by ship unto the other side,
INT: in the boat again to

Mark 6:32 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον
NAS: They went away in the boat to a secluded
KJV: a desert place by ship privately.
INT: by the boat into solitary

Mark 6:45 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν
NAS: get into the boat and go ahead
KJV: to get into the ship, and to go
INT: into the boat and to go before

Mark 6:47 N-NNS
GRK: ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ
NAS: When it was evening, the boat was in the middle
KJV: when even was come, the ship was in
INT: was the boat in the midst

Mark 6:51 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐκόπασεν
NAS: He got into the boat with them, and the wind
KJV: them into the ship; and the wind
INT: into the boat and ceased

Mark 6:54 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες
NAS: When they got out of the boat, immediately
KJV: out of the ship, straightway
INT: out of the boat immediately having recognized

Mark 8:10 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν
NAS: He entered the boat with His disciples
KJV: he entered into a ship with his
INT: into the boat with the

Mark 8:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ
NAS: one loaf in the boat with them.
KJV: had they in the ship with them
INT: in the boat

Luke 5:2 N-ANP
GRK: καὶ εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα
KJV: saw two ships standing by
INT: and he saw boats two lying

Luke 5:3 N-GNP
GRK: ἓν τῶν πλοίων ὃ ἦν
NAS: into one of the boats, which
KJV: into one of the ships, which was
INT: one of the boats which was

Luke 5:3 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς
NAS: the people from the boat.
KJV: the people out of the ship.
INT: from the boat he taught the

Luke 5:7 N-DNS
GRK: τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας
NAS: in the other boat for them to come
KJV: the other ship, that they should come
INT: the other boat that having come

Luke 5:7 N-ANP
GRK: ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι
NAS: both of the boats, so
KJV: filled both the ships, so that they
INT: both the boats so that were sinking

Luke 5:11 N-ANP
GRK: καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν
NAS: When they had brought their boats to land,
KJV: when they had brought their ships to
INT: having brought the boats to the

Luke 8:22 N-ANS
GRK: ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ
NAS: got into a boat, and He said
KJV: went into a ship with his
INT: entered into a boat with the

Luke 8:37 N-ANS
GRK: ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν
NAS: and He got into a boat and returned.
KJV: into the ship, and returned back again.
INT: having entered into the boat returned

John 6:17 N-ANS
GRK: ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν
NAS: and after getting into a boat, they [started to] cross
KJV: entered into a ship, and went over
INT: having entered into boat they were going over

John 6:19 N-GNS
GRK: ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον καὶ
NAS: near to the boat; and they were frightened.
KJV: nigh unto the ship: and
INT: near the boat coming and

John 6:21 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ εὐθέως
NAS: to receive Him into the boat, and immediately
KJV: him into the ship: and immediately
INT: into the boat and immediately

John 6:21 N-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς
NAS: and immediately the boat was at the land
KJV: and immediately the ship was at
INT: was the boat at the

John 6:22 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι
NAS: with His disciples into the boat, but [that] His disciples
INT: into the boat but alone

John 21:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐν
NAS: out and got into the boat; and that night
KJV: entered into a ship immediately; and
INT: into the boat and during

John 21:6 N-GNS
GRK: μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον
NAS: side of the boat and you will find
KJV: side of the ship, and
INT: side of the boat the net

Acts 20:13 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ
NAS: But we, going ahead to the ship, set sail
KJV: went before to ship, and sailed unto
INT: to the boat sailed to

Acts 20:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον
NAS: And they were accompanying him to the ship.
KJV: him unto the ship.
INT: to the boat

Acts 21:2 N-ANS
GRK: καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς
NAS: and having found a ship crossing over
KJV: And finding a ship sailing over unto
INT: And having found a boat passing over into

Acts 21:3 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον
NAS: for there the ship was to unload
KJV: for there the ship was to unlade
INT: indeed the boat was unloading

Acts 21:6 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῖον ἐκεῖνοι δὲ
NAS: we went on board the ship, and they returned
KJV: one of another, we took ship; and they
INT: into the boat they moreover

Acts 27:2 N-DNS
GRK: ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντι
NAS: in an Adramyttian ship, which was about
KJV: entering into a ship of Adramyttium,
INT: Having gone on board moreover a ship of Adramyttium about

Acts 27:6 N-ANS
GRK: ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν πλέον
NAS: an Alexandrian ship sailing
KJV: found a ship of Alexandria
INT: the centurion a ship of Alexandria sailing

Acts 27:10 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ
NAS: of the cargo and the ship, but also
KJV: of the lading and ship, but also
INT: and to the ship but also

Acts 27:15 N-GNS
GRK: δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ
NAS: and when the ship was caught
KJV: And when the ship was caught, and
INT: moreover the ship and not

Acts 27:17 N-ANS
GRK: ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον φοβούμενοί τε
NAS: in undergirding the ship; and fearing
KJV: undergirding the ship; and,
INT: undergirding the ship fearing mpreover

Acts 27:19 N-GNS
GRK: σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν
NAS: day they threw the ship's tackle
KJV: the tackling of the ship.
INT: tackle of the ship they cast away

Acts 27:22 N-GNS
GRK: πλὴν τοῦ πλοίου
NAS: among you, but [only] of the ship.
KJV: you, but of the ship.
INT: only of the ship

Acts 27:30 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων
NAS: to escape from the ship and had let down
KJV: out of the ship, when
INT: out of the ship moreover having let down

Acts 27:31 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι
NAS: remain in the ship, you yourselves
KJV: abide in the ship, ye cannot
INT: in the ship you to be saved

Acts 27:37 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ ὡς διακόσιαι
NAS: All of us in the ship were two hundred
KJV: in the ship two hundred
INT: in the ship thus two hundred

Acts 27:38 N-ANS
GRK: ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν
NAS: they [began] to lighten the ship by throwing
KJV: they lightened the ship, and cast out
INT: they lightened the ship casting out the

Acts 27:39 N-ANS
GRK: ἐξῶσαι τὸ πλοῖον
NAS: to drive the ship onto
KJV: to thrust in the ship.
INT: to drive the ship

Acts 27:44 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πλοίου καὶ οὕτως
NAS: on various things from the ship. And so
KJV: on [broken pieces] of the ship. And so
INT: from the ship and thus

Acts 28:11 N-DNS
GRK: ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν
NAS: on an Alexandrian ship which had wintered
KJV: in a ship of Alexandria,
INT: we sailed in a ship which had wintered in

James 3:4 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα
NAS: Look at the ships also,
KJV: also the ships, which though [they be]
INT: also the ships so great being

Revelation 8:9 N-GNP
GRK: τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν
NAS: and a third of the ships were destroyed.
KJV: the third part of the ships were destroyed.
INT: third of the ships was destroyed

Revelation 18:19 N-ANP
GRK: ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ
NAS: all who had ships at sea became rich
KJV: all that had ships in the sea
INT: had the boats in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page