πόλεων
Englishman's Concordance
πόλεων (poleōn) — 6 Occurrences

Matthew 14:13 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν πόλεων
NAS: Him on foot from the cities.
KJV: on foot out of the cities.
INT: from the towns

Mark 6:33 N-GFP
GRK: πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ
NAS: from all the cities, and got there ahead
KJV: out of all cities, and outwent
INT: all the cities ran together there

Luke 5:12 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ
NAS: He was in one of the cities, behold,
KJV: in a certain city, behold
INT: one of the cities that behold

Luke 19:17 N-GFP
GRK: ἐπάνω δέκα πόλεων
NAS: over ten cities.'
KJV: over ten cities.
INT: over ten cities

Luke 19:19 N-GFP
GRK: γίνου πέντε πόλεων
NAS: And you are to be over five cities.'
KJV: over five cities.
INT: be five cities

Acts 5:16 N-GFP
GRK: τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ φέροντες
NAS: the people from the cities in the vicinity
KJV: a multitude [out] of the cities round about
INT: of the surrounding cities Jerusalem bringing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page