4172. πόλις (polis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4172. πόλις (polis) — 165 Occurrences

Matthew 2:23 N-AFS
GRK: κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ
NAS: and lived in a city called
KJV: and dwelt in a city called Nazareth:
INT: he dwelt in a city called Nazareth

Matthew 4:5 N-AFS
GRK: τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἔστησεν
NAS: Him into the holy city and had Him stand
KJV: into the holy city, and setteth
INT: the holy city and sets

Matthew 5:14 N-NFS
GRK: οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω
NAS: of the world. A city set
KJV: of the world. A city that is set
INT: not is able A city to be hidden on

Matthew 5:35 N-NFS
GRK: Ἰεροσόλυμα ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ
NAS: by Jerusalem, for it is THE CITY OF THE GREAT
KJV: for it is the city of the great King.
INT: Jerusalem because [the] city it is of the

Matthew 8:33 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα
NAS: and went to the city and reported
KJV: into the city, and told
INT: into the city related everything

Matthew 8:34 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς
NAS: the whole city came
KJV: behold, the whole city came out to
INT: all the city went out to

Matthew 9:1 N-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν πόλιν
NAS: [the sea] and came to His own city.
KJV: into his own city.
INT: [his] own city

Matthew 9:35 N-AFP
GRK: Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ
NAS: all the cities and villages,
KJV: all the cities and
INT: Jesus the cities all and

Matthew 10:5 N-AFS
GRK: καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ
NAS: and do not enter [any] city of the Samaritans;
KJV: into [any] city of the Samaritans
INT: and into a city of [the] Samaritians not

Matthew 10:11 N-AFS
GRK: δ' ἂν πόλιν ἢ κώμην
NAS: And whatever city or village
KJV: into whatsoever city or town
INT: moreover anyhow city or village

Matthew 10:14 N-GFS
GRK: ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε
NAS: or that city, shake
KJV: house or city, shake off the dust
INT: or the city that shake off

Matthew 10:15 N-DFS
GRK: ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
NAS: of judgment than for that city.
KJV: than for that city.
INT: than the city for that

Matthew 10:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε
NAS: you in one city, flee
KJV: in this city, flee ye into
INT: in the city one flee

Matthew 10:23 N-AFP
GRK: τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ
NAS: to you, you will not finish [going through] the cities of Israel
KJV: have gone over the cities of Israel,
INT: will you have completed the cities of Israel

Matthew 11:1 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν
NAS: to teach and preach in their cities.
KJV: in their cities.
INT: in the cities of them

Matthew 11:20 N-AFP
GRK: ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς
NAS: to denounce the cities in which
KJV: to upbraid the cities wherein
INT: to insult the cities in which

Matthew 12:25 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία
NAS: is laid waste; and any city or house
KJV: and every city or house
INT: and every city or house

Matthew 14:13 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν πόλεων
NAS: Him on foot from the cities.
KJV: on foot out of the cities.
INT: from the towns

Matthew 21:10 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα Τίς
NAS: all the city was stirred,
KJV: all the city was moved,
INT: all the city saying Who

Matthew 21:17 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν
NAS: them and went out of the city to Bethany,
KJV: and went out of the city into Bethany;
INT: out of the city to Bethany

Matthew 21:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν
NAS: when He was returning to the city, He became hungry.
KJV: into the city, he hungered.
INT: into the city he hungered

Matthew 22:7 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν
NAS: murderers and set their city on fire.
KJV: burned up their city.
INT: and the city of them he burnt

Matthew 23:34 N-GFS
GRK: διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν
NAS: and persecute from city to city,
KJV: persecute [them] from city to city:
INT: will persecute from town to town

Matthew 23:34 N-AFS
GRK: πόλεως εἰς πόλιν
NAS: and persecute from city to city,
KJV: city to city:
INT: town to town

Matthew 26:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν
NAS: Go into the city to a certain man,
KJV: Go into the city to such a man,
INT: into the city unto a

Matthew 27:53 N-AFS
GRK: τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν
NAS: the holy city and appeared
KJV: into the holy city, and appeared
INT: the holy city and appeared

Matthew 28:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς
NAS: came into the city and reported
KJV: into the city, and shewed
INT: into the city reported to the

Mark 1:33 N-NFS
GRK: ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς
NAS: And the whole city had gathered
KJV: And all the city was gathered together
INT: all the city gathered together at

Mark 1:45 N-AFS
GRK: φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ'
NAS: enter a city, but stayed
KJV: enter into the city, but was
INT: openly into [the] city to enter but

Mark 5:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς
NAS: and reported it in the city and in the country.
KJV: told [it] in the city, and in
INT: to the city and to

Mark 6:11 Noun-DFS
GRK: ἤ τῇ πόλει ἐκείνη
KJV: than for that city.
INT: than that town for

Mark 6:33 N-GFP
GRK: πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ
NAS: from all the cities, and got there ahead
KJV: out of all cities, and outwent
INT: all the cities ran together there

Mark 6:56 N-AFP
GRK: ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς
NAS: villages, or cities, or countryside,
KJV: villages, or cities, or country,
INT: or into cities or into

Mark 11:19 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως
NAS: came, they would go out of the city.
KJV: he went out of the city.
INT: out of the city

Mark 14:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσει
NAS: to them, Go into the city, and a man
KJV: into the city, and
INT: into the city and will meet

Mark 14:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον
NAS: out and came to the city, and found
KJV: came into the city, and found
INT: into the city and found

Luke 1:26 N-AFS
GRK: θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας
NAS: from God to a city in Galilee
KJV: God unto a city of Galilee, named
INT: God to a city of Galilee

Luke 1:39 N-AFS
GRK: σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα
NAS: to the hill country, to a city of Judah,
KJV: haste, into a city of Juda;
INT: haste to a town of Judah

Luke 2:3 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ πόλιν
NAS: each to his own city.
KJV: into his own city.
INT: the of themselves city

Luke 2:4 N-GFS
GRK: Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς
NAS: up from Galilee, from the city of Nazareth,
KJV: out of the city of Nazareth,
INT: Galilee out of [the] town Nazareth to

Luke 2:4 N-AFS
GRK: Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις
NAS: to Judea, to the city of David
KJV: Judaea, unto the city of David, which
INT: Judea to [the] city of David which

Luke 2:11 N-DFS
GRK: κύριος ἐν πόλει Δαυίδ
NAS: for today in the city of David
KJV: in the city of David
INT: [the] Lord in [the] city of David

Luke 2:39 N-AFS
GRK: Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
NAS: to their own city of Nazareth.
KJV: to their own city Nazareth.
INT: Galilee to the town of them Nazareth

Luke 4:29 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον
NAS: up and drove Him out of the city, and led
KJV: him out of the city, and led
INT: out of [the] city and led

Luke 4:29 N-NFS
GRK: οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν
NAS: on which their city had been built,
KJV: whereon their city was built, that
INT: which the town had been built of them

Luke 4:31 N-AFS
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας
NAS: to Capernaum, a city of Galilee,
KJV: to Capernaum, a city of Galilee, and
INT: to Capernaum a city of Galilee

Luke 4:43 N-DFP
GRK: ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με
NAS: to the other cities also,
KJV: of God to other cities also: for
INT: to the other towns to preach good news me

Luke 5:12 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ
NAS: He was in one of the cities, behold,
KJV: in a certain city, behold
INT: one of the cities that behold

Luke 7:11 N-AFS
GRK: ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναίν
NAS: He went to a city called
KJV: that he went into a city called Nain;
INT: he went into a town called Nain

Luke 7:12 N-GFS
GRK: πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ
NAS: the gate of the city, a dead
KJV: to the gate of the city, behold,
INT: gate of the town also behold

Luke 7:12 N-GFS
GRK: ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν
NAS: crowd from the city was with her.
KJV: much people of the city was with
INT: a crowd of the town considerable was

Luke 7:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός καὶ
NAS: And there was a woman in the city who
KJV: a woman in the city, which was
INT: in the city a sinner And

Luke 8:1 N-AFS
GRK: διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην
NAS: He [began] going around from one city and village
KJV: throughout every city and
INT: journeyed throughout city and village by village

Luke 8:4 N-AFS
GRK: τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς
NAS: from the various cities were journeying
KJV: him out of every city, he spake by
INT: those who from each town were coming to

Luke 8:27 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια
NAS: by a man from the city who was possessed
KJV: him out of the city a certain man,
INT: out of the city having demons

Luke 8:34 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς
NAS: and reported it in the city and [out] in the country.
KJV: and told [it] in the city and in
INT: to the city and to

Luke 8:39 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα
NAS: the whole city what great things
KJV: the whole city how great things
INT: all the city proclaiming all that

Luke 9:5 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν
NAS: you, as you go out from that city, shake
KJV: out of that city, shake off the very
INT: from the city that the

Luke 9:10 N-AFS
GRK: ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
NAS: by Himself to a city called
KJV: place belonging to the city called
INT: himself into a town called Bethsaida

Luke 10:1 N-AFS
GRK: εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον
NAS: of Him to every city and place
KJV: into every city and place,
INT: into every city and place

Luke 10:8 N-AFS
GRK: ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ
NAS: Whatever city you enter
KJV: into whatsoever city ye enter, and
INT: whatever anyhow city you might enter and

Luke 10:10 N-AFS
GRK: δ' ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ
NAS: But whatever city you enter
KJV: into whatsoever city ye enter, and
INT: moreover anyhow city you might enter and

Luke 10:11 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς
NAS: the dust of your city which clings
KJV: of your city, which cleaveth
INT: out of the city of you to

Luke 10:12 N-DFS
GRK: ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
NAS: for Sodom than for that city.
KJV: than for that city.
INT: than the city for that

Luke 13:22 N-AFP
GRK: διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας
NAS: And He was passing through from one city and village
KJV: through the cities and
INT: he went through by towns and villages

Luke 14:21 N-GFS
GRK: ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς
NAS: and lanes of the city and bring
KJV: and lanes of the city, and bring in
INT: lanes of the city and the

Luke 18:2 N-DFS
GRK: ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν
NAS: In a certain city there
KJV: in a city a judge,
INT: in certain a city God

Luke 18:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ
NAS: There was a widow in that city, and she kept coming
KJV: in that city; and she came
INT: in the city that and

Luke 19:17 N-GFP
GRK: ἐπάνω δέκα πόλεων
NAS: over ten cities.'
KJV: over ten cities.
INT: over ten cities

Luke 19:19 N-GFP
GRK: γίνου πέντε πόλεων
NAS: And you are to be over five cities.'
KJV: over five cities.
INT: be five cities

Luke 19:41 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ'
NAS: [Jerusalem], He saw the city and wept
KJV: he beheld the city, and wept
INT: having seen the city he wept over

Luke 22:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν
NAS: you have entered the city, a man
KJV: into the city, there shall
INT: into the city will meet you

Luke 23:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον
NAS: made in the city, and for murder.)
KJV: made in the city, and for murder,
INT: in the city and murder

Luke 23:51 N-GFS
GRK: ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων
NAS: [a man] from Arimathea, a city of the Jews,
KJV: Arimathaea, a city of the Jews:
INT: from Arimathaea a city of the Jews

Luke 24:49 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ
NAS: upon you; but you are to stay in the city until
KJV: ye in the city of Jerusalem, until
INT: in the city until that

John 1:44 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ
NAS: was from Bethsaida, of the city of Andrew
KJV: of Bethsaida, the city of Andrew
INT: of the city of Andrew and

John 4:5 N-AFS
GRK: οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας
NAS: So He came to a city of Samaria called
KJV: to a city of Samaria,
INT: therefore to a city of Samaria

John 4:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς
NAS: had gone away into the city to buy
KJV: were gone away unto the city to buy
INT: into the city that food

John 4:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει
NAS: and went into the city and said
KJV: went her way into the city, and saith
INT: into the city and says

John 4:30 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο
NAS: They went out of the city, and were coming
KJV: they went out of the city, and came
INT: out of the city and came

John 4:39 N-GFS
GRK: δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ
NAS: From that city many of the Samaritans
KJV: of that city believed on
INT: moreover of the city that many

John 11:54 N-AFS
GRK: Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν κἀκεῖ ἔμεινεν
NAS: the wilderness, into a city called
KJV: into a city called
INT: Ephraim called a city and there he stayed

John 19:20 N-GFS
GRK: τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη
NAS: was near the city; and it was written
KJV: was nigh to the city: and it was
INT: place the city where was crucified

Acts 4:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ
NAS: in this city there were gathered together
INT: in the city this against

Acts 5:16 N-GFP
GRK: τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ φέροντες
NAS: the people from the cities in the vicinity
KJV: a multitude [out] of the cities round about
INT: of the surrounding cities Jerusalem bringing

Acts 7:58 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν καὶ
NAS: When they had driven him out of the city, they [began] stoning
KJV: [him] out of the city, and stoned
INT: out of the city they stoned [him] And

Acts 8:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρείας
NAS: went down to the city of Samaria
KJV: to the city of Samaria,
INT: to [a] city of Samaria

Acts 8:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ
NAS: there was much rejoicing in that city.
KJV: in that city.
INT: in the city that

Acts 8:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ
NAS: was practicing magic in the city and astonishing
KJV: in the same city used sorcery,
INT: in the city practicing sorcery and

Acts 8:40 N-AFP
GRK: εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως
NAS: to all the cities until
KJV: in all the cities, till
INT: he proclaimed the gospel to the towns all until

Acts 9:6 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ λαληθήσεταί
NAS: up and enter the city, and it will be told
KJV: go into the city, and it shall be told
INT: into the city And it will be told

Acts 10:9 N-DFS
GRK: καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη
NAS: and approaching the city, Peter
KJV: drew nigh unto the city, Peter
INT: also to the city drawing near went up

Acts 11:5 N-DFS
GRK: ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος
NAS: I was in the city of Joppa praying;
KJV: was in the city of Joppa praying:
INT: was in [the] city of Joppa praying

Acts 12:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἥτις αὐτομάτη
NAS: that leads into the city, which
KJV: unto the city; which
INT: into the city which of itself

Acts 13:44 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι
NAS: the whole city assembled
KJV: almost the whole city together to hear
INT: all the city was gathered together to hear

Acts 13:50 N-GFS
GRK: πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν
NAS: and the leading men of the city, and instigated
KJV: the chief men of the city, and
INT: principal [men] of the city and stirred up

Acts 14:4 N-GFS
GRK: πλῆθος τῆς πόλεως καὶ οἱ
NAS: But the people of the city were divided;
KJV: the multitude of the city was divided:
INT: multitude of the city and some

Acts 14:6 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας
NAS: of it and fled to the cities of Lycaonia,
KJV: and Derbe, cities of Lycaonia, and
INT: to the cities of Lycaonia

Acts 14:13 N-GFS
GRK: πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ
NAS: whose [temple] was just outside the city, brought
KJV: before their city, brought oxen
INT: before the city oxen and

Acts 14:19 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως νομίζοντες αὐτὸν
NAS: and dragged him out of the city, supposing
KJV: [him] out of the city, supposing
INT: outside the city supposing him

Acts 14:20 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ τῇ
NAS: up and entered the city. The next day
KJV: into the city: and
INT: into the city And on the

Acts 14:21 N-AFS
GRK: τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ
NAS: After they had preached the gospel to that city and had made
KJV: to that city, and
INT: moreover the city that and

Acts 15:21 N-AFS
GRK: ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας
NAS: has in every city those who preach
KJV: in every city them that preach
INT: of old in every city those proclaiming

Acts 15:36 N-AFS
GRK: ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν
NAS: in every city in which
KJV: in every city where we have preached
INT: brothers in city every in

Acts 16:4 N-AFP
GRK: διεπορεύοντο τὰς πόλεις παρεδίδοσαν αὐτοῖς
NAS: they were passing through the cities, they were delivering
KJV: they went through the cities, they delivered
INT: they passed through the cities they delivered to them

Acts 16:11 N-AFS
GRK: εἰς Νέαν Πόλιν
INT: to Nea Polis

Acts 16:12 N-NFS
GRK: μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία Ἦμεν
NAS: is a leading city of the district
KJV: the chief city of that part
INT: district of Macedonia city a colony we were

Acts 16:12 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας
NAS: in this city for some
KJV: in that city abiding certain
INT: this city staying days

Acts 16:14 N-GFS
GRK: Λυδία πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη
NAS: Lydia, from the city of Thyatira,
KJV: a seller of purple, of the city of Thyatira,
INT: Lydia a seller of purple of [the] city of Thyatira who worshipped

Acts 16:20 N-AFS
GRK: ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες
NAS: are throwing our city into confusion,
KJV: do exceedingly trouble our city,
INT: of us the city Jews being

Acts 16:39 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πόλεως
NAS: them to leave the city.
KJV: [them] to depart out of the city.
INT: of the city

Acts 17:5 N-AFS
GRK: ἐθορύβουν τὴν πόλιν καὶ ἐπιστάντες
NAS: and set the city in an uproar;
KJV: and set all the city on an uproar,
INT: woke in riot the city and having assaulted

Acts 17:16 N-AFS
GRK: οὖσαν τὴν πόλιν
NAS: him as he was observing the city full of idols.
KJV: when he saw the city wholly given
INT: being the city

Acts 18:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
NAS: people in this city.
KJV: in this city.
INT: in the city this

Acts 19:29 N-NFS
GRK: ἐπλήσθη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως
NAS: The city was filled
KJV: the whole city was filled
INT: was filled the city whole with confusion

Acts 19:35 N-AFS
GRK: τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν
NAS: does not know that the city of the Ephesians
KJV: not how that the city of the Ephesians
INT: the of [the] Ephesians city temple-keeper as being

Acts 20:23 N-AFS
GRK: ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι
NAS: to me in every city, saying
KJV: witnesseth in every city, saying that
INT: Holy in every city fully testifies to me

Acts 21:5 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως καὶ θέντες
NAS: us until [we were] out of the city. After kneeling
KJV: [we were] out of the city: and
INT: outside the city And having bowed

Acts 21:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ
NAS: the Ephesian in the city with him, and they supposed
KJV: him in the city Trophimus an Ephesian,
INT: in the city with him

Acts 21:30 N-NFS
GRK: τε ἡ πόλις ὅλη καὶ
NAS: all the city was provoked,
KJV: And all the city was moved, and
INT: and the city whole and

Acts 21:39 N-GFS
GRK: οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης δέομαι
NAS: insignificant city; and I beg
KJV: of no mean city: and, I beseech
INT: not [of an] insignificant city a citizen I implore

Acts 22:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ
NAS: up in this city, educated
KJV: in this city at the feet
INT: in the city this at

Acts 24:12 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν πόλιν
NAS: nor in the city [itself] did they find
KJV: nor in the city:
INT: in the city

Acts 25:23 N-GFS
GRK: ἐξοχὴν τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος
NAS: men of the city, at the command
KJV: men of the city, at Festus'
INT: prominence in the city and having commanded

Acts 26:11 N-AFP
GRK: τὰς ἔξω πόλεις
NAS: them even to foreign cities.
KJV: unto strange cities.
INT: foreign cities

Acts 27:8 N-NFS
GRK: ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία
NAS: near which was the city of Lasea.
KJV: whereunto was the city [of] Lasea.
INT: near was a city of Lasaea

Romans 16:23 N-GFS
GRK: οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος
NAS: you. Erastus, the city treasurer
KJV: the chamberlain of the city saluteth
INT: manager of the city and Quartus

2 Corinthians 11:26 N-DFS
GRK: κινδύνοις ἐν πόλει κινδύνοις ἐν
NAS: dangers in the city, dangers
KJV: in the city, [in] perils
INT: in perils in [the] city in perils in

2 Corinthians 11:32 N-AFS
GRK: ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι
NAS: was guarding the city of the Damascenes
KJV: kept the city of the Damascenes
INT: was guarding the city of the Damascenes to seize

Colossians 4:13 N-DFS
GRK: ἐν Ἱερᾷ Πόλει
INT: in Hiera polis

Titus 1:5 N-AFS
GRK: καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους ὡς
NAS: in every city as I directed
KJV: elders in every city, as I
INT: might appoint in every city elders as

Hebrews 11:10 N-AFS
GRK: θεμελίους ἔχουσαν πόλιν ἧς τεχνίτης
NAS: for he was looking for the city which
KJV: he looked for a city which hath
INT: foundations having city of which [the] architect

Hebrews 11:16 N-AFS
GRK: γὰρ αὐτοῖς πόλιν
NAS: for He has prepared a city for them.
KJV: he hath prepared for them a city.
INT: indeed for them a city

Hebrews 12:22 N-DFS
GRK: ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος
NAS: Zion and to the city of the living
KJV: and unto the city of the living
INT: mount and [the] city of God [the] living

Hebrews 13:14 N-AFS
GRK: ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλὰ τὴν
NAS: a lasting city, but we are seeking
KJV: no continuing city, but we seek one
INT: here an abiding city but the

James 4:13 N-AFS
GRK: τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν
NAS: to such and such a city, and spend
KJV: into such a city, and continue
INT: such city and may spend

2 Peter 2:6 N-NFP
GRK: καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ
NAS: and [if] He condemned the cities of Sodom
KJV: And turning the cities of Sodom and
INT: and [the] cities of Sodom and

Jude 1:7 N-NFP
GRK: περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον
NAS: and Gomorrah and the cities around
KJV: Gomorrha, and the cities about them
INT: around them cities in like

Revelation 3:12 N-GFS
GRK: ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ
NAS: and the name of the city of My God,
KJV: and the name of the city of my God,
INT: name of the city of the God

Revelation 11:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
NAS: the holy city for forty-two
KJV: the holy city shall they tread under foot
INT: and the city holy

Revelation 11:8 N-GFS
GRK: πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης
NAS: of the great city which
KJV: of the great city, which
INT: street of city great

Revelation 11:13 N-GFS
GRK: δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν καὶ
NAS: and a tenth of the city fell;
KJV: the tenth part of the city fell,
INT: tenth of the city fell and

Revelation 14:20 N-GFS
GRK: ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ ἐξῆλθεν
NAS: outside the city, and blood
KJV: without the city, and
INT: outside the city and came forth

Revelation 16:19 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: The great city was split into three
KJV: And the great city was divided into
INT: became the city great

Revelation 16:19 N-NFP
GRK: καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν
NAS: parts, and the cities of the nations
KJV: and the cities of the nations
INT: and the cities of the nations

Revelation 17:18 N-NFS
GRK: ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: is the great city, which reigns
KJV: is that great city, which reigneth
INT: is the city great

Revelation 18:10 N-NFS
GRK: οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: the great city, Babylon,
KJV: that great city Babylon,
INT: woe the city great

Revelation 18:10 N-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά
NAS: the strong city! For in one
KJV: Babylon, that mighty city! for in
INT: Babylon the city strong

Revelation 18:16 N-NFS
GRK: οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: the great city, she who was clothed
KJV: that great city, that was clothed in
INT: woe the city great

Revelation 18:18 N-DFS
GRK: ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ
NAS: [city] is like the great city?'
KJV: [city is] like unto this great city!
INT: like to the city great

Revelation 18:19 N-NFS
GRK: οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: woe, the great city, in which all
KJV: that great city, wherein
INT: woe the city great

Revelation 18:21 N-NFS
GRK: ἡ μεγάλη πόλις καὶ οὐ
NAS: the great city, be thrown
KJV: that great city Babylon
INT: the great city and no

Revelation 20:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην
NAS: and the beloved city, and fire
KJV: and the beloved city: and fire
INT: and the city beloved

Revelation 21:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
NAS: the holy city, new
KJV: saw the holy city, new Jerusalem,
INT: And the city holy

Revelation 21:10 N-AFS
GRK: μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
NAS: me the holy city, Jerusalem,
KJV: that great city, the holy
INT: me the city holy

Revelation 21:14 N-GFS
GRK: τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους
NAS: And the wall of the city had twelve
KJV: And the wall of the city had twelve
INT: wall of the city having foundations

Revelation 21:15 N-AFS
GRK: μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς
NAS: to measure the city, and its gates
KJV: to measure the city, and the gates
INT: he might measure the city and the

Revelation 21:16 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται
NAS: The city is laid out as a square,
KJV: And the city lieth foursquare,
INT: And the city four-square lies

Revelation 21:16 N-AFS
GRK: ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ
NAS: and he measured the city with the rod,
KJV: he measured the city with the reed,
INT: he measured the city with the reed

Revelation 21:18 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν
NAS: was jasper; and the city was pure
KJV: and the city [was] pure
INT: and the city gold pure

Revelation 21:19 N-GFS
GRK: τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ
NAS: stones of the city wall
KJV: of the wall of the city [were] garnished with
INT: wall of the city with every stone

Revelation 21:21 N-GFS
GRK: πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν
NAS: And the street of the city was pure
KJV: the street of the city [was] pure
INT: street of the city gold pure

Revelation 21:23 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν
NAS: And the city has no
KJV: And the city had no
INT: And the city no need

Revelation 22:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν
NAS: by the gates into the city.
KJV: in through the gates into the city.
INT: to the city

Revelation 22:19 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας
NAS: and from the holy city, which are written
KJV: the holy city, and
INT: out of the city holy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page