πόλεως
Englishman's Concordance
πόλεως (poleōs) — 36 Occurrences

Matthew 10:14 N-GFS
GRK: ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε
NAS: or that city, shake
KJV: house or city, shake off the dust
INT: or the city that shake off

Matthew 21:17 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν
NAS: them and went out of the city to Bethany,
KJV: and went out of the city into Bethany;
INT: out of the city to Bethany

Matthew 23:34 N-GFS
GRK: διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν
NAS: and persecute from city to city,
KJV: persecute [them] from city to city:
INT: will persecute from town to town

Mark 11:19 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως
NAS: came, they would go out of the city.
KJV: he went out of the city.
INT: out of the city

Luke 2:4 N-GFS
GRK: Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς
NAS: up from Galilee, from the city of Nazareth,
KJV: out of the city of Nazareth,
INT: Galilee out of [the] town Nazareth to

Luke 4:29 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον
NAS: up and drove Him out of the city, and led
KJV: him out of the city, and led
INT: out of [the] city and led

Luke 7:12 N-GFS
GRK: πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ
NAS: the gate of the city, a dead
KJV: to the gate of the city, behold,
INT: gate of the town also behold

Luke 7:12 N-GFS
GRK: ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν
NAS: crowd from the city was with her.
KJV: much people of the city was with
INT: a crowd of the town considerable was

Luke 8:27 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια
NAS: by a man from the city who was possessed
KJV: him out of the city a certain man,
INT: out of the city having demons

Luke 9:5 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν
NAS: you, as you go out from that city, shake
KJV: out of that city, shake off the very
INT: from the city that the

Luke 10:11 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς
NAS: the dust of your city which clings
KJV: of your city, which cleaveth
INT: out of the city of you to

Luke 14:21 N-GFS
GRK: ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς
NAS: and lanes of the city and bring
KJV: and lanes of the city, and bring in
INT: lanes of the city and the

Luke 23:51 N-GFS
GRK: ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων
NAS: [a man] from Arimathea, a city of the Jews,
KJV: Arimathaea, a city of the Jews:
INT: from Arimathaea a city of the Jews

John 1:44 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ
NAS: was from Bethsaida, of the city of Andrew
KJV: of Bethsaida, the city of Andrew
INT: of the city of Andrew and

John 4:30 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο
NAS: They went out of the city, and were coming
KJV: they went out of the city, and came
INT: out of the city and came

John 4:39 N-GFS
GRK: δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ
NAS: From that city many of the Samaritans
KJV: of that city believed on
INT: moreover of the city that many

John 19:20 N-GFS
GRK: τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη
NAS: was near the city; and it was written
KJV: was nigh to the city: and it was
INT: place the city where was crucified

Acts 7:58 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν καὶ
NAS: When they had driven him out of the city, they [began] stoning
KJV: [him] out of the city, and stoned
INT: out of the city they stoned [him] And

Acts 13:50 N-GFS
GRK: πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν
NAS: and the leading men of the city, and instigated
KJV: the chief men of the city, and
INT: principal [men] of the city and stirred up

Acts 14:4 N-GFS
GRK: πλῆθος τῆς πόλεως καὶ οἱ
NAS: But the people of the city were divided;
KJV: the multitude of the city was divided:
INT: multitude of the city and some

Acts 14:13 N-GFS
GRK: πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ
NAS: whose [temple] was just outside the city, brought
KJV: before their city, brought oxen
INT: before the city oxen and

Acts 14:19 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως νομίζοντες αὐτὸν
NAS: and dragged him out of the city, supposing
KJV: [him] out of the city, supposing
INT: outside the city supposing him

Acts 16:14 N-GFS
GRK: Λυδία πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη
NAS: Lydia, from the city of Thyatira,
KJV: a seller of purple, of the city of Thyatira,
INT: Lydia a seller of purple of [the] city of Thyatira who worshipped

Acts 16:39 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πόλεως
NAS: them to leave the city.
KJV: [them] to depart out of the city.
INT: of the city

Acts 21:5 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πόλεως καὶ θέντες
NAS: us until [we were] out of the city. After kneeling
KJV: [we were] out of the city: and
INT: outside the city And having bowed

Acts 21:39 N-GFS
GRK: οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης δέομαι
NAS: insignificant city; and I beg
KJV: of no mean city: and, I beseech
INT: not [of an] insignificant city a citizen I implore

Acts 25:23 N-GFS
GRK: ἐξοχὴν τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος
NAS: men of the city, at the command
KJV: men of the city, at Festus'
INT: prominence in the city and having commanded

Romans 16:23 N-GFS
GRK: οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος
NAS: you. Erastus, the city treasurer
KJV: the chamberlain of the city saluteth
INT: manager of the city and Quartus

Revelation 3:12 N-GFS
GRK: ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ
NAS: and the name of the city of My God,
KJV: and the name of the city of my God,
INT: name of the city of the God

Revelation 11:8 N-GFS
GRK: πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης
NAS: of the great city which
KJV: of the great city, which
INT: street of city great

Revelation 11:13 N-GFS
GRK: δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν καὶ
NAS: and a tenth of the city fell;
KJV: the tenth part of the city fell,
INT: tenth of the city fell and

Revelation 14:20 N-GFS
GRK: ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ ἐξῆλθεν
NAS: outside the city, and blood
KJV: without the city, and
INT: outside the city and came forth

Revelation 21:14 N-GFS
GRK: τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους
NAS: And the wall of the city had twelve
KJV: And the wall of the city had twelve
INT: wall of the city having foundations

Revelation 21:19 N-GFS
GRK: τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ
NAS: stones of the city wall
KJV: of the wall of the city [were] garnished with
INT: wall of the city with every stone

Revelation 21:21 N-GFS
GRK: πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν
NAS: And the street of the city was pure
KJV: the street of the city [was] pure
INT: street of the city gold pure

Revelation 22:19 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας
NAS: and from the holy city, which are written
KJV: the holy city, and
INT: out of the city holy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page