πόλις
Englishman's Concordance
πόλις (polis) — 22 Occurrences

Matthew 5:14 N-NFS
GRK: οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω
NAS: of the world. A city set
KJV: of the world. A city that is set
INT: not is able A city to be hidden on

Matthew 5:35 N-NFS
GRK: Ἰεροσόλυμα ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ
NAS: by Jerusalem, for it is THE CITY OF THE GREAT
KJV: for it is the city of the great King.
INT: Jerusalem because [the] city it is of the

Matthew 8:34 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς
NAS: the whole city came
KJV: behold, the whole city came out to
INT: all the city went out to

Matthew 12:25 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία
NAS: is laid waste; and any city or house
KJV: and every city or house
INT: and every city or house

Matthew 21:10 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα Τίς
NAS: all the city was stirred,
KJV: all the city was moved,
INT: all the city saying Who

Mark 1:33 N-NFS
GRK: ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς
NAS: And the whole city had gathered
KJV: And all the city was gathered together
INT: all the city gathered together at

Luke 4:29 N-NFS
GRK: οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν
NAS: on which their city had been built,
KJV: whereon their city was built, that
INT: which the town had been built of them

Acts 13:44 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι
NAS: the whole city assembled
KJV: almost the whole city together to hear
INT: all the city was gathered together to hear

Acts 16:12 N-NFS
GRK: μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία Ἦμεν
NAS: is a leading city of the district
KJV: the chief city of that part
INT: district of Macedonia city a colony we were

Acts 19:29 N-NFS
GRK: ἐπλήσθη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως
NAS: The city was filled
KJV: the whole city was filled
INT: was filled the city whole with confusion

Acts 21:30 N-NFS
GRK: τε ἡ πόλις ὅλη καὶ
NAS: all the city was provoked,
KJV: And all the city was moved, and
INT: and the city whole and

Acts 27:8 N-NFS
GRK: ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία
NAS: near which was the city of Lasea.
KJV: whereunto was the city [of] Lasea.
INT: near was a city of Lasaea

Revelation 16:19 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: The great city was split into three
KJV: And the great city was divided into
INT: became the city great

Revelation 17:18 N-NFS
GRK: ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: is the great city, which reigns
KJV: is that great city, which reigneth
INT: is the city great

Revelation 18:10 N-NFS
GRK: οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: the great city, Babylon,
KJV: that great city Babylon,
INT: woe the city great

Revelation 18:10 N-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά
NAS: the strong city! For in one
KJV: Babylon, that mighty city! for in
INT: Babylon the city strong

Revelation 18:16 N-NFS
GRK: οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: the great city, she who was clothed
KJV: that great city, that was clothed in
INT: woe the city great

Revelation 18:19 N-NFS
GRK: οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη
NAS: woe, the great city, in which all
KJV: that great city, wherein
INT: woe the city great

Revelation 18:21 N-NFS
GRK: ἡ μεγάλη πόλις καὶ οὐ
NAS: the great city, be thrown
KJV: that great city Babylon
INT: the great city and no

Revelation 21:16 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται
NAS: The city is laid out as a square,
KJV: And the city lieth foursquare,
INT: And the city four-square lies

Revelation 21:18 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν
NAS: was jasper; and the city was pure
KJV: and the city [was] pure
INT: and the city gold pure

Revelation 21:23 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν
NAS: And the city has no
KJV: And the city had no
INT: And the city no need

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page