προαγαγεῖν
Englishman's Concordance
προαγαγεῖν (proagagein) — 2 Occurrences

Acts 12:6 V-ANA
GRK: δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ
INT: moreover was about to bring forth him

Acts 17:5 V-ANA
GRK: ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν
NAS: they were seeking to bring them out to the people.
INT: they sought them to bring out to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page