προάγοντες
Englishman's Concordance
προάγοντες (proagontes) — 3 Occurrences

Matthew 21:9 V-PPA-NMP
GRK: ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ
NAS: The crowds going ahead of Him, and those
KJV: the multitudes that went before, and
INT: crowds those that went before him and

Mark 11:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ
NAS: Those who went in front and those
KJV: And they that went before, and
INT: And those going before and those

Luke 18:39 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ
NAS: Those who led the way were sternly telling
KJV: And they which went before rebuked
INT: And those going before rebuked him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page