4254. προάγω (proagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4254. προάγω (proagó) — 20 Occurrences

Matthew 2:9 V-IIA-3S
GRK: τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς ἕως
NAS: in the east, went on before them until
KJV: in the east, went before them, till
INT: the east went before them until

Matthew 14:22 V-PNA
GRK: πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς
NAS: into the boat and go ahead of Him to the other side,
KJV: a ship, and to go before him unto
INT: boat and to go before him to

Matthew 21:9 V-PPA-NMP
GRK: ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ
NAS: The crowds going ahead of Him, and those
KJV: the multitudes that went before, and
INT: crowds those that went before him and

Matthew 21:31 V-PIA-3P
GRK: αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς
NAS: and prostitutes will get into the kingdom
KJV: the kingdom of God before you.
INT: the prostitutes go before you into

Matthew 26:32 V-FIA-1S
GRK: ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς
NAS: I have been raised, I will go ahead of you to Galilee.
KJV: am risen again, I will go before you
INT: being raised I will go before you into

Matthew 28:7 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς
NAS: and behold, He is going ahead of you into Galilee,
KJV: and, behold, he goeth before you into
INT: and behold he goes before you into

Mark 6:45 V-PNA
GRK: πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ
NAS: into the boat and go ahead of [Him] to the other side
KJV: the other side before unto
INT: boat and to go before to the

Mark 10:32 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ
NAS: and Jesus was walking on ahead of them; and they were amazed,
KJV: Jesus went before them: and
INT: and was going on before them

Mark 11:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ
NAS: Those who went in front and those
KJV: And they that went before, and
INT: And those going before and those

Mark 14:28 V-FIA-1S
GRK: ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς
NAS: I have been raised, I will go ahead of you to Galilee.
KJV: am risen, I will go before you
INT: arising I I will go before you into

Mark 16:7 V-PIA-3S
GRK: Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς
NAS: and Peter, He is going ahead of you to Galilee;
KJV: Peter that he goeth before you into
INT: to Peter that he goes before you into

Luke 18:39 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ
NAS: Those who led the way were sternly telling
KJV: And they which went before rebuked
INT: And those going before rebuked him

Acts 12:6 V-ANA
GRK: δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ
INT: moreover was about to bring forth him

Acts 16:30 V-APA-NMS
GRK: καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω
NAS: and after he brought them out, he said,
KJV: And brought them out,
INT: And having brought them out

Acts 17:5 V-ANA
GRK: ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν
NAS: they were seeking to bring them out to the people.
INT: they sought them to bring out to the

Acts 25:26 V-AIA-1S
GRK: ἔχω διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ'
NAS: Therefore I have brought him before you [all] and especially
KJV: I have brought him forth before you,
INT: I have Therefore I brought forth him before

1 Timothy 1:18 V-PPA-AFP
GRK: κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ
NAS: with the prophecies previously made concerning
KJV: the prophecies which went before on
INT: according to the going before as to you

1 Timothy 5:24 V-PPA-NFP
GRK: πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς κρίσιν
NAS: are quite evident, going before them to judgment;
KJV: open beforehand, going before to
INT: manifest are going before to judgment

Hebrews 7:18 V-PPA-GFS
GRK: γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ
NAS: there is a setting aside of a former commandment
KJV: of the commandment going before for
INT: indeed there is of the going before commandment because of

2 John 1:9 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ προάγων καὶ μὴ
NAS: Anyone who goes too far and does not abide
INT: Anyone who transgresses and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page