προφήτην
Englishman's Concordance
προφήτην (prophētēn) — 12 Occurrences

Matthew 10:41 N-AMS
GRK: ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα
NAS: He who receives a prophet in [the] name
KJV: He that receiveth a prophet in
INT: He that receives a prophet in [the] name

Matthew 11:9 N-AMS
GRK: τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν ναί
NAS: out to see? A prophet? Yes,
KJV: for to see? A prophet? yea,
INT: why went you out a prophet to see Yes

Matthew 14:5 N-AMS
GRK: ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: they regarded John as a prophet.
KJV: him as a prophet.
INT: because as a prophet him they held

Matthew 21:26 N-AMS
GRK: γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν
NAS: regard John as a prophet.
KJV: John as a prophet.
INT: indeed as a prophet hold

Matthew 21:46 N-AMS
GRK: ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: they considered Him to be a prophet.
KJV: him for a prophet.
INT: because as a prophet him they held

Luke 7:26 N-AMS
GRK: ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην ναί λέγω
NAS: out to see? A prophet? Yes,
KJV: for to see? A prophet? Yea,
INT: have you gone out to see a prophet Yes I say

Luke 13:33 N-AMS
GRK: οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω
NAS: [day]; for it cannot be that a prophet would perish
KJV: it cannot be that a prophet perish
INT: not it is possible [for] a prophet to perish outside of

Luke 20:6 N-AMS
GRK: ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι
NAS: that John was a prophet.
KJV: that John was a prophet.
INT: they are [that] John a prophet was

Acts 3:22 N-AMS
GRK: εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει
NAS: WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET LIKE
KJV: the fathers, A prophet shall the Lord
INT: said A prophet to you will raise up

Acts 7:37 N-AMS
GRK: υἱοῖς Ἰσραήλ Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει
NAS: WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET LIKE
KJV: of Israel, A prophet shall
INT: sons of Israel A prophet to you will raise up

Acts 8:28 N-AMS
GRK: ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαίαν
NAS: and was reading the prophet Isaiah.
KJV: read Esaias the prophet.
INT: he was reading the prophet Isaiah

Acts 8:30 N-AMS
GRK: Ἠσαίαν τὸν προφήτην καὶ εἶπεν
NAS: Isaiah the prophet, and said,
KJV: him read the prophet Esaias, and
INT: Isaiah the prophet and said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page