προφήτου
Englishman's Concordance
προφήτου (prophētou) — 28 Occurrences

Matthew 1:22 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: by the Lord through the prophet:
KJV: the Lord by the prophet, saying,
INT: through the prophet saying

Matthew 2:5 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου
NAS: has been written by the prophet:
KJV: it is written by the prophet,
INT: by the prophet

Matthew 2:15 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ
NAS: through the prophet: OUT OF EGYPT
KJV: by the prophet, saying,
INT: through the prophet saying Out

Matthew 2:17 N-GMS
GRK: Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: Jeremiah the prophet was fulfilled:
KJV: by Jeremy the prophet, saying,
INT: Jeremiah the prophet saying

Matthew 3:3 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ
NAS: to by Isaiah the prophet when he said,
KJV: of by the prophet Esaias,
INT: Isaiah the prophet saying [The] voice

Matthew 4:14 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet, saying,
INT: Isaiah the prophet saying

Matthew 8:17 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Αὐτὸς
NAS: Isaiah the prophet: HE HIMSELF
KJV: by Esaias the prophet, saying, Himself
INT: Isaiah the prophet saying Himself

Matthew 10:41 N-GMS
GRK: εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου
NAS: in [the] name of a prophet shall receive
KJV: the name of a prophet shall receive
INT: in [the] name of a prophet [the] reward of a prophet

Matthew 10:41 N-GMS
GRK: προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται καὶ
NAS: shall receive a prophet's reward;
KJV: shall receive a prophet's reward;
INT: of a prophet [the] reward of a prophet will receive and

Matthew 11:9 N-GMS
GRK: καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: you, and one who is more than a prophet.
KJV: and more than a prophet.
INT: and [one] more excellent than a prophet

Matthew 12:17 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet, saying,
INT: Isaiah the prophet saying

Matthew 12:39 N-GMS
GRK: Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου
NAS: of Jonah the prophet;
KJV: but the sign of the prophet Jonas:
INT: of Jonah the prophet

Matthew 13:35 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω
NAS: through the prophet: I WILL OPEN
KJV: by the prophet, saying,
INT: by the prophet saying I will open

Matthew 21:4 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: was spoken through the prophet:
KJV: was spoken by the prophet, saying,
INT: by the prophet saying

Matthew 24:15 N-GMS
GRK: Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν
NAS: Daniel the prophet, standing
KJV: by Daniel the prophet, stand in
INT: Daniel the prophet standing in [the]

Matthew 27:9 N-GMS
GRK: Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος Καὶ
NAS: Jeremiah the prophet was fulfilled:
KJV: by Jeremy the prophet, saying, And
INT: Jeremiah the prophet saying And

Matthew 27:35 Noun-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ προφήτου διεμερίσαντο τὰ
KJV: by the prophet, They parted
INT: by the prophet They divided the

Mark 13:14 Noun-GMS
GRK: Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστηκότα ὅπου
KJV: Daniel the prophet, standing
INT: Daniel the prophet standing where

Luke 3:4 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος
NAS: of Isaiah the prophet, THE VOICE
KJV: of Esaias the prophet, saying,
INT: of Isaiah the prophet [The] voice of one crying

Luke 4:17 N-GMS
GRK: βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαίου καὶ
NAS: And the book of the prophet Isaiah
KJV: the book of the prophet Esaias.
INT: [the] scroll of the prophet Isaiah and

Luke 4:27 N-GMS
GRK: Ἐλισαίου τοῦ προφήτου καὶ οὐδεὶς
NAS: of Elisha the prophet; and none
KJV: of Eliseus the prophet; and
INT: of Elisha the prophet and none

Luke 7:26 N-GMS
GRK: καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: to you, and one who is more than a prophet.
KJV: and much more than a prophet.
INT: and [one] more excellent than a prophet

John 12:38 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν
NAS: of Isaiah the prophet which
KJV: of Esaias the prophet might be fulfilled,
INT: of Isaiah the prophet might be fulfilled which

Acts 2:16 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ
NAS: of through the prophet Joel:
KJV: by the prophet Joel;
INT: by the prophet Joel

Acts 3:23 N-GMS
GRK: ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται
NAS: that does not heed that prophet shall be utterly destroyed
KJV: that prophet, shall be destroyed
INT: might hear the prophet that will be destroyed

Acts 13:20 N-GMS
GRK: Σαμουὴλ τοῦ προφήτου
NAS: until Samuel the prophet.
KJV: until Samuel the prophet.
INT: Samuel the prophet

Acts 28:25 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς
NAS: Isaiah the prophet to your fathers,
KJV: by Esaias the prophet unto our
INT: Isaiah the prophet to the

2 Peter 2:16 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν
NAS: restrained the madness of the prophet.
KJV: forbad the madness of the prophet.
INT: the of the prophet rage

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page