προφήτης
Englishman's Concordance
προφήτης (prophētēs) — 27 Occurrences

Matthew 13:57 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ
NAS: said to them, A prophet is not without honor
KJV: said unto them, A prophet is not
INT: not is a prophet without Honor if

Matthew 21:11 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ
NAS: This is the prophet Jesus,
KJV: is Jesus the prophet of Nazareth
INT: is the prophet Jesus he who [is]

Mark 6:4 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ
NAS: said to them, A prophet is not without honor
KJV: said unto them, A prophet is not
INT: Not is a prophet without honor if

Mark 6:15 N-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς
NAS: were saying, [He is] a prophet, like
KJV: That it is a prophet, or as
INT: said A prophet or like one

Mark 11:32 N-NMS
GRK: ὄντως ὅτι προφήτης ἦν
NAS: to have been a real prophet.
KJV: that he was a prophet indeed.
INT: indeed that a prophet he was

Luke 1:76 N-NMS
GRK: δέ παιδίον προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ
NAS: will be called the prophet of the Most High;
KJV: shalt be called the prophet of the Highest:
INT: moreover child prophet of [the] Most High will be called

Luke 4:24 N-NMS
GRK: ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν
NAS: to you, no prophet is welcome
KJV: No prophet is accepted
INT: that no prophet acceptable is

Luke 7:16 N-NMS
GRK: λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἠγέρθη
NAS: A great prophet has arisen
KJV: That a great prophet is risen up among
INT: saying A prophet great has risen up

Luke 7:39 N-NMS
GRK: ἦν ὁ προφήτης ἐγίνωσκεν ἂν
NAS: this man were a prophet He would know
KJV: if he were a prophet, would have known
INT: he were a prophet would have known anyhow

Luke 9:8 N-NMS
GRK: δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν
NAS: that one of the prophets of old
KJV: of the old prophets was risen again.
INT: also that a prophet one of the

Luke 9:19 N-NMS
GRK: δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν
NAS: that one of the prophets of old
KJV: of the old prophets is risen again.
INT: moreover that a prophet one of the

Luke 24:19 N-NMS
GRK: ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν
NAS: who was a prophet mighty
KJV: which was a prophet mighty in
INT: was a man a prophet mighty in

John 1:21 N-NMS
GRK: εἰμί Ὁ προφήτης εἶ σύ
NAS: I am not. Are you the Prophet? And he answered,
KJV: thou that prophet? And
INT: I am The prophet are you

John 1:23 N-NMS
GRK: Ἠσαίας ὁ προφήτης
NAS: as Isaiah the prophet said.
KJV: as said the prophet Esaias.
INT: Isaiah the prophet

John 1:25 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ προφήτης
NAS: Elijah, nor the Prophet?
KJV: Elias, neither that prophet?
INT: nor the prophet

John 4:19 N-NMS
GRK: θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ
NAS: I perceive that You are a prophet.
KJV: thou art a prophet.
INT: I understand that a prophet are you

John 4:44 N-NMS
GRK: ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ
NAS: testified that a prophet has
KJV: testified, that a prophet hath no
INT: testified that a prophet in

John 6:14 N-NMS
GRK: ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος
NAS: is truly the Prophet who is to come
KJV: of a truth that prophet that should come
INT: truly the prophet who is coming

John 7:40 N-NMS
GRK: ἀληθῶς ὁ προφήτης
NAS: This certainly is the Prophet.
KJV: this is the Prophet.
INT: truly the prophet

John 7:52 N-NMS
GRK: τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται
NAS: that no prophet arises
KJV: ariseth no prophet.
INT: Galilee a prophet not is raised

John 9:17 N-NMS
GRK: εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν
NAS: And he said, He is a prophet.
KJV: He is a prophet.
INT: he said A prophet he is

Acts 2:30 N-NMS
GRK: προφήτης οὖν ὑπάρχων
NAS: And so, because he was a prophet and knew
KJV: Therefore being a prophet, and knowing
INT: A prophet therefore being

Acts 7:48 N-NMS
GRK: καθὼς ὁ προφήτης λέγει
NAS: in [houses] made by [human] hands; as the prophet says:
KJV: as saith the prophet,
INT: as the prophet says

Acts 8:34 N-NMS
GRK: τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο
NAS: [tell me], of whom does the prophet say
KJV: whom speaketh the prophet this? of
INT: whom the prophet says this

Acts 21:10 N-NMS
GRK: τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος
NAS: days, a prophet named
KJV: a certain prophet, named
INT: Judea a prophet by name Agabus

1 Corinthians 14:37 N-NMS
GRK: τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ
NAS: thinks he is a prophet or
KJV: to be a prophet, or
INT: anyone thinks a prophet to be or

Titus 1:12 N-NMS
GRK: ἴδιος αὐτῶν προφήτης Κρῆτες ἀεὶ
NAS: of themselves, a prophet of their own,
KJV: themselves, [even] a prophet of their
INT: own of them a prophet Cretans always

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page