προσέχοντες
Englishman's Concordance
προσέχοντες (prosechontes) — 3 Occurrences

1 Timothy 4:1 V-PPA-NMP
GRK: τῆς πίστεως προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις
NAS: from the faith, paying attention to deceitful
KJV: the faith, giving heed to seducing
INT: the faith giving heed to spirits deceiving

Titus 1:14 V-PPA-NMP
GRK: μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις
NAS: not paying attention to Jewish myths
KJV: Not giving heed to Jewish fables,
INT: not giving heed to Jewish fables

2 Peter 1:19 V-PPA-NMP
GRK: καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ
NAS: well to pay attention as to a lamp
KJV: well that ye take heed, as
INT: well you do taking heed as to a lamp

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page