προσευξάμενοι
Englishman's Concordance
προσευξάμενοι (proseuxamenoi) — 5 Occurrences

Acts 1:24 V-APM-NMP
GRK: καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ
NAS: And they prayed and said, You, Lord,
KJV: And they prayed, and said, Thou,
INT: And having prayed they said You

Acts 6:6 V-APM-NMP
GRK: ἀποστόλων καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς
NAS: the apostles; and after praying, they laid
KJV: and when they had prayed, they laid
INT: apostles and having prayed they laid on them

Acts 13:3 V-APM-NMP
GRK: νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες
NAS: when they had fasted and prayed and laid
KJV: and prayed, and
INT: having fasted and having prayed and having laid

Acts 14:23 V-APM-NMP
GRK: ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν
NAS: church, having prayed with fasting,
KJV: church, and had prayed with
INT: church elders having prayed with fasting

Acts 21:5 V-APM-NMP
GRK: τὸν αἰγιαλὸν προσευξάμενοι
NAS: on the beach and praying, we said farewell
KJV: on the shore, and prayed.
INT: the shore having prayed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
πρόσεχε — 1 Occ.
προσέχειν — 4 Occ.
Προσέχετε — 11 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page