προσευχόμενος
Englishman's Concordance
προσευχόμενος (proseuchomenos) — 5 Occurrences

Matthew 26:39 V-PPM/P-NMS
GRK: πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων
NAS: on His face and prayed, saying,
KJV: face, and prayed, saying, O my
INT: face of him praying and saying

Luke 5:16 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος
NAS: to the wilderness and pray.
KJV: the wilderness, and prayed.
INT: wilderness and praying

Acts 10:30 V-PPM/P-NMS
GRK: τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ
NAS: hour, I was praying in my house
KJV: at the ninth hour I prayed in my
INT: the ninth hour praying in the

Acts 11:5 V-PPM/P-NMS
GRK: πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον
NAS: of Joppa praying; and in a trance
KJV: the city of Joppa praying: and in
INT: [the] city of Joppa praying and I saw

1 Corinthians 11:4 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων
NAS: [something] on his head while praying or
KJV: Every man praying or prophesying,
INT: Every man praying or prophesying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page