προσηύχετο
Englishman's Concordance
προσηύχετο (prosēucheto) — 5 Occurrences

Mark 1:35 V-IIM/P-3S
GRK: τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
NAS: place, and was praying there.
KJV: place, and there prayed.
INT: a place and there was praying

Mark 14:35 V-IIM/P-3S
GRK: γῆς καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ
NAS: to the ground and [began] to pray that if
KJV: the ground, and prayed that, if
INT: earth and prayed that if

Luke 18:11 V-IIM/P-3S
GRK: πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο Ὁ θεός
NAS: stood and was praying this
KJV: stood and prayed thus
INT: by himself was praying God

Luke 22:41 V-IIM/P-3S
GRK: τὰ γόνατα προσηύχετο
NAS: and He knelt down and [began] to pray,
KJV: and kneeled down, and prayed,
INT: the knees he prayed

Luke 22:44 V-IIM/P-3S
GRK: ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο καὶ ἐγένετο
NAS: in agony He was praying very
KJV: an agony he prayed more earnestly:
INT: agony more earnestly he prayed And became

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσερχομένου — 2 Occ.
προσερχομένους — 2 Occ.
προσέρχονται — 2 Occ.
προσευχαί — 2 Occ.
προσευχαῖς — 6 Occ.
προσευχάς — 3 Occ.
προσευχῇ — 13 Occ.
προσευχὴν — 2 Occ.
προσευχῆς — 6 Occ.
προσευχῶν — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page