προσηύξατο
Englishman's Concordance
προσηύξατο (prosēuxato) — 7 Occurrences

Matthew 26:42 V-AIM-3S
GRK: δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων Πάτερ
NAS: a second time and prayed, saying,
KJV: second time, and prayed, saying,
INT: a second time having gone away he prayed saying Father

Matthew 26:44 V-AIM-3S
GRK: πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου
NAS: and went away and prayed a third time,
KJV: again, and prayed the third time,
INT: again having gone away he prayed for [the] third time

Mark 14:39 V-AIM-3S
GRK: πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν
NAS: He went away and prayed, saying
KJV: he went away, and prayed, and spake
INT: again having gone away he prayed the same

Acts 9:40 V-AIM-3S
GRK: τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ ἐπιστρέψας
NAS: down and prayed, and turning
KJV: and kneeled down, and prayed; and
INT: the knees he prayed And having turned

Acts 20:36 V-AIM-3S
GRK: πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο
NAS: down and prayed with them all.
KJV: kneeled down, and prayed with them
INT: all them he prayed

James 5:17 V-AIM-3S
GRK: καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ
NAS: ours, and he prayed earnestly
KJV: and he prayed earnestly
INT: and with prayer he prayed [for it] not

James 5:18 V-AIM-3S
GRK: καὶ πάλιν προσηύξατο καὶ ὁ
NAS: Then he prayed again, and the sky
KJV: And he prayed again, and
INT: and again he prayed and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσέρχονται — 2 Occ.
προσευχαί — 2 Occ.
προσευχαῖς — 6 Occ.
προσευχάς — 3 Occ.
προσευχῇ — 13 Occ.
προσευχὴν — 2 Occ.
προσευχῆς — 6 Occ.
προσευχῶν — 5 Occ.
προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page