πυρί
Englishman's Concordance
πυρί (pyri) — 17 Occurrences

Matthew 3:11 N-DNS
GRK: ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: Ghost, and [with] fire:
INT: Holy and with fire

Matthew 3:12 N-DNS
GRK: ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
NAS: up the chaff with unquenchable fire.
KJV: the chaff with unquenchable fire.
INT: [the] chaff he will burn up with fire unquenchable

Matthew 13:40 N-DNS
GRK: ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται οὕτως
NAS: up and burned with fire, so
KJV: and burned in the fire; so shall it be
INT: weeds and in fire is consumed thus

Mark 9:49 N-DNS
GRK: πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται καὶ
NAS: will be salted with fire.
KJV: shall be salted with fire, and
INT: everyone indeed with fire will be salted and

Luke 3:16 N-DNS
GRK: ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: Ghost and with fire:
INT: Holy and with fire

Luke 3:17 N-DNS
GRK: ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ
NAS: up the chaff with unquenchable fire.
KJV: he will burn with fire unquenchable.
INT: [the] chaff he will burn with fire unquenchable

1 Corinthians 3:13 N-DNS
GRK: ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται καὶ
NAS: it is [to be] revealed with fire, and the fire
KJV: by fire; and
INT: because in fire it is revealed and

2 Thessalonians 1:8 N-DNS
GRK: ἐν πυρὶ φλογός διδόντος
KJV: In flaming fire taking vengeance
INT: in a fire of flame awarding

Hebrews 12:18 N-DNS
GRK: καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ
NAS: and to a blazing fire, and to darkness
KJV: that burned with fire, nor
INT: and having been kindled with fire and to obscurity

2 Peter 3:7 N-DNS
GRK: τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι εἰς
NAS: are being reserved for fire, kept
KJV: reserved unto fire against
INT: treasured up are for fire being kept to

Revelation 8:8 N-DNS
GRK: ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη
NAS: burning with fire was thrown
KJV: burning with fire was cast
INT: a mountain great with fire burning was cast

Revelation 14:10 N-DNS
GRK: βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ
NAS: and he will be tormented with fire and brimstone
KJV: with fire and
INT: he will be tormented in fire and brimstone

Revelation 15:2 N-DNS
GRK: ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί καὶ τοὺς
NAS: mixed with fire, and those
KJV: mingled with fire: and
INT: glass mingled with fire and the

Revelation 16:8 N-DNS
GRK: ἀνθρώπους ἐν πυρί
NAS: to it to scorch men with fire.
KJV: men with fire.
INT: men with fire

Revelation 17:16 N-DNS
GRK: κατακαύσουσιν ἐν πυρί
NAS: and will burn her up with fire.
KJV: her with fire.
INT: will burn with fire

Revelation 18:8 N-DNS
GRK: καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ὅτι
NAS: and she will be burned up with fire; for the Lord
KJV: with fire: for
INT: and with fire she will be burned for

Revelation 21:8 N-DNS
GRK: τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ
NAS: that burns with fire and brimstone,
KJV: which burneth with fire and brimstone:
INT: which burns with fire and brimstone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page