πῦρ
Englishman's Concordance
πῦρ (pyr) — 29 Occurrences

Matthew 3:10 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: cast into the fire.
INT: and into [the] fire is thrown

Matthew 7:19 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: cast into the fire.
INT: and into fire is thrown

Matthew 17:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις
NAS: falls into the fire and often
KJV: he falleth into the fire, and oft
INT: into the fire and often

Matthew 18:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
NAS: and be cast into the eternal fire.
KJV: into everlasting fire.
INT: into the fire eternal

Matthew 25:41 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
NAS: ones, into the eternal fire which has been prepared
KJV: everlasting fire, prepared
INT: into the fire eternal

Mark 9:22 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν
NAS: him both into the fire and into the water
KJV: him into the fire, and into
INT: both into fire him it cast

Mark 9:43 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
NAS: into hell, into the unquenchable fire,
KJV: into the fire that never shall be quenched:
INT: into the fire unquenchable

Mark 9:44 Noun-NNS
GRK: καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: not, and the fire is not
INT: and the fire not is quenched

Mark 9:45 Noun-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
KJV: into the fire that never shall be quenched:
INT: into the fire unquenchable

Mark 9:46 Noun-NNS
GRK: καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: not, and the fire is not
INT: and the fire not is quenched

Mark 9:48 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
NAS: DOES NOT DIE, AND THE FIRE IS NOT QUENCHED.
KJV: not, and the fire is not
INT: and the fire not is quenched

Luke 3:9 N-ANS
GRK: καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: cast into the fire.
INT: and into [the] fire is thrown

Luke 9:54 N-ANS
GRK: θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ
NAS: us to command fire to come down
KJV: that we command fire to come down
INT: will you [that] we should call fire to come down from

Luke 12:49 N-ANS
GRK: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν
NAS: to cast fire upon the earth;
KJV: I am come to send fire on the earth;
INT: Fire I came to cast

Luke 17:29 N-ANS
GRK: Σοδόμων ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον
NAS: it rained fire and brimstone
KJV: Sodom it rained fire and brimstone
INT: Sodom it rained fire and sulphur

Luke 22:55 N-ANS
GRK: περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ
NAS: After they had kindled a fire in the middle
KJV: had kindled a fire in
INT: having kindled moreover a fire in [the] midst

John 15:6 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ
NAS: them, and cast them into the fire and they are burned.
KJV: [them] into the fire, and
INT: into the fire cast and

Acts 2:19 N-ANS
GRK: αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα
NAS: BLOOD, AND FIRE, AND VAPOR
KJV: blood, and fire, and vapour
INT: blood and fire and vapor

Acts 28:5 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν
NAS: off into the fire and suffered
KJV: the beast into the fire, and felt no
INT: into the fire suffered no

1 Corinthians 3:13 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει
NAS: with fire, and the fire itself
KJV: and the fire shall try
INT: it is the fire itself will prove

Hebrews 12:29 N-NNS
GRK: θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον
NAS: for our God is a consuming fire.
KJV: God [is] a consuming fire.
INT: God of us [is] a fire consuming

James 3:5 N-NNS
GRK: ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην
NAS: is set aflame by such a small fire!
KJV: a matter a little fire kindleth!
INT: Behold a little fire how large a forest

James 3:6 N-NNS
GRK: ἡ γλῶσσα πῦρ ὁ κόσμος
NAS: And the tongue is a fire, the [very] world
KJV: the tongue [is] a fire, a world
INT: the tongue [is] a fire the world

James 5:3 N-ANS
GRK: ὑμῶν ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν
NAS: like fire. It is in the last
KJV: as it were fire. Ye have heaped treasure together
INT: of you as fire You treasured up in

Revelation 8:7 N-NNS
GRK: χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν
NAS: hail and fire, mixed
KJV: hail and fire mingled with blood,
INT: hail and fire mixed with

Revelation 9:17 N-NNS
GRK: αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς
NAS: proceed fire and smoke
KJV: mouths issued fire and smoke
INT: of them goes out fire and smoke

Revelation 11:5 N-NNS
GRK: θέλει ἀδικῆσαι πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ
NAS: to harm them, fire flows
KJV: hurt them, fire proceedeth out of
INT: should will to harm fire goes out of

Revelation 13:13 N-ANS
GRK: ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ
NAS: makes fire come down
KJV: that he maketh fire come down from
INT: that even fire it should cause out of

Revelation 20:9 N-NNS
GRK: καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ
NAS: city, and fire came down
KJV: city: and fire came down from
INT: but came down fire out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page