πυρός
Englishman's Concordance
πυρός (pyros) — 28 Occurrences

Matthew 5:22 N-GNS
GRK: γέενναν τοῦ πυρός
NAS: shall be guilty [enough to go] into the fiery hell.
KJV: of hell fire.
INT: hell of fire

Matthew 13:42 N-GNS
GRK: κάμινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται
NAS: them into the furnace of fire; in that place
KJV: into a furnace of fire: there shall be
INT: furnace of the fire there will be

Matthew 13:50 N-GNS
GRK: κάμινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται
NAS: them into the furnace of fire; in that place there
KJV: the furnace of fire: there
INT: furnace of the fire there will be

Matthew 18:9 N-GNS
GRK: γέενναν τοῦ πυρός
NAS: eyes and be cast into the fiery hell.
KJV: into hell fire.
INT: hell of the fire

Acts 2:3 N-GNS
GRK: γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός καὶ ἐκάθισεν
NAS: to them tongues as of fire distributing
KJV: tongues like as of fire, and it sat
INT: tongues as of fire And sat

Acts 7:30 N-GNS
GRK: ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου
NAS: IN THE FLAME OF A BURNING THORN BUSH.
KJV: in a flame of fire in a bush.
INT: in a flame of fire of a bush

Romans 12:20 N-GNS
GRK: ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ
NAS: YOU WILL HEAP BURNING COALS
KJV: thou shalt heap coals of fire on his
INT: doing coals of fire you will heap upon

1 Corinthians 3:15 N-GNS
GRK: ὡς διὰ πυρός
NAS: so as through fire.
KJV: as by fire.
INT: as through fire

Hebrews 1:7 N-GNS
GRK: λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα
NAS: AND HIS MINISTERS A FLAME OF FIRE.
KJV: ministers a flame of fire.
INT: ministers of him of fire a flame

Hebrews 10:27 N-GNS
GRK: κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν
NAS: and THE FURY OF A FIRE WHICH WILL
KJV: and fiery indignation,
INT: of judgment and of fire fury to devour

Hebrews 11:34 N-GNS
GRK: ἔσβεσαν δύναμιν πυρός ἔφυγον στόματα
NAS: the power of fire, escaped
KJV: the violence of fire, escaped
INT: quenched [the] power of fire escaped [the] mouths

1 Peter 1:7 N-GNS
GRK: ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου
NAS: tested by fire, may be found
KJV: it be tried with fire, might be found
INT: perishes by fire though being tested

Jude 1:7 N-GNS
GRK: πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην
NAS: the punishment of eternal fire.
KJV: the vengeance of eternal fire.
INT: are set forth as an example of fire eternal [the] penalty

Jude 1:23 N-GNS
GRK: σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες οὓς
NAS: others, snatching them out of the fire; and on some
KJV: [them] out of the fire; hating
INT: save out of fire snatching [them] others

Revelation 1:14 N-GNS
GRK: ὡς φλὸξ πυρός
NAS: were like a flame of fire.
KJV: [were] as a flame of fire;
INT: as a flame of fire

Revelation 2:18 N-GNS
GRK: ὡς φλόγα πυρός καὶ οἱ
NAS: a flame of fire, and His feet
KJV: like unto a flame of fire, and his
INT: as a flame of fire and the

Revelation 3:18 N-GNS
GRK: πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς
NAS: refined by fire so
KJV: in the fire, that
INT: purified by fire that you might be rich

Revelation 4:5 N-GNS
GRK: ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον
NAS: lamps of fire burning
KJV: lamps of fire burning
INT: seven lamps of fire burning before

Revelation 8:5 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: and filled it with the fire of the altar,
KJV: it with fire of the altar, and
INT: from the fire of the altar

Revelation 9:18 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ
NAS: plagues, by the fire and the smoke
KJV: killed, by the fire, and by
INT: by the fire and the

Revelation 10:1 N-GNS
GRK: ὡς στύλοι πυρός
NAS: like pillars of fire;
KJV: as pillars of fire:
INT: as pillars of fire

Revelation 14:18 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ πυρός καὶ ἐφώνησεν
NAS: over fire, came
KJV: power over fire; and cried
INT: over the fire and he called

Revelation 19:12 N-GNS
GRK: ὡς φλὸξ πυρός καὶ ἐπὶ
NAS: [are] a flame of fire, and on His head
KJV: [were] as a flame of fire, and on
INT: as a flame of fire and upon

Revelation 19:20 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης
NAS: into the lake of fire which burns
KJV: into a lake of fire burning with
INT: lake of fire which burns

Revelation 20:10 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου
NAS: into the lake of fire and brimstone,
KJV: into the lake of fire and brimstone,
INT: lake of fire and of brimstone

Revelation 20:14 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρός οὗτος ὁ
NAS: into the lake of fire. This
KJV: into the lake of fire. This is
INT: lake of fire This the

Revelation 20:14 N-GNS
GRK: λίμνη τοῦ πυρός
NAS: death, the lake of fire.
INT: lake of fire

Revelation 20:15 N-GNS
GRK: λίμνην τοῦ πυρός
NAS: he was thrown into the lake of fire.
KJV: into the lake of fire.
INT: lake of fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page