σάββατον
Englishman's Concordance
σάββατον (sabbaton) — 14 Occurrences

Matthew 12:5 N-ANS
GRK: ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ
NAS: break the Sabbath and are innocent?
KJV: profane the sabbath, and
INT: temple the Sabbath break and

Mark 2:27 N-NNS
GRK: αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ τὸν
NAS: Jesus said to them, The Sabbath was made
KJV: unto them, The sabbath was made
INT: to them The Sabbath on account of the

Mark 2:27 N-ANS
GRK: διὰ τὸ σάββατον
NAS: for man, and not man for the Sabbath.
KJV: man for the sabbath:
INT: on account of the Sabbath

Luke 23:54 N-NNS
GRK: παρασκευῆς καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν
NAS: day, and the Sabbath was about to begin.
KJV: and the sabbath drew on.
INT: of preparation and Sabbath was coming on

Luke 23:56 N-ANS
GRK: τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ
NAS: and perfumes. And on the Sabbath they rested
KJV: rested the sabbath day according
INT: the indeed Sabbath rested according to

John 5:9 N-NNS
GRK: Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ
NAS: Now it was the Sabbath on that day.
KJV: day was the sabbath.
INT: it was moreover Sabbath on that

John 5:10 N-NNS
GRK: τῷ τεθεραπευμένῳ Σάββατόν ἐστιν καὶ
NAS: to the man who was cured, It is the Sabbath, and it is not permissible
KJV: It is the sabbath day: it is
INT: to him who had been healed Sabbath it is and

John 5:18 N-ANS
GRK: ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ
NAS: was breaking the Sabbath, but also
KJV: only had broken the sabbath, but said
INT: did he break the Sabbath but also

John 9:14 N-NNS
GRK: ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ
NAS: Now it was a Sabbath on the day when
KJV: And it was the sabbath day when Jesus
INT: it was moreover Sabbath in when

John 9:16 N-ANS
GRK: ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ
NAS: He does not keep the Sabbath. But others
KJV: not the sabbath day. Others
INT: for the Sabbath not he does keep

Acts 13:27 N-ANS
GRK: κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες
NAS: every Sabbath, fulfilled
KJV: every sabbath day, they have fulfilled
INT: on every Sabbath are read having judged [him]

Acts 13:42 N-ANS
GRK: τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς
NAS: to them the next Sabbath.
KJV: to them the next sabbath.
INT: the next Sabbath to be spoken to them

Acts 15:21 N-ANS
GRK: κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος
NAS: in the synagogues every Sabbath.
KJV: the synagogues every sabbath day.
INT: on every Sabbath being read

Acts 18:4 N-ANS
GRK: κατὰ πᾶν σάββατον ἔπειθέν τε
NAS: every Sabbath and trying to persuade
KJV: every sabbath, and
INT: on every Sabbath persuaded both

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page