σαββάτου
Englishman's Concordance
σαββάτου (sabbatou) — 13 Occurrences

Matthew 12:8 N-GNS
GRK: ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: Lord even of the sabbath day.
INT: is of the Sabbath the son

Mark 2:28 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ σαββάτου
NAS: is Lord even of the Sabbath.
KJV: Lord also of the sabbath.
INT: also even of the Sabbath

Mark 6:2 N-GNS
GRK: Καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν
NAS: When the Sabbath came, He began
KJV: And when the sabbath day was come,
INT: And having come [the] Sabbath he began to teach

Mark 16:1 N-GNS
GRK: διαγενομένου τοῦ σαββάτου ἡ Μαρία
NAS: When the Sabbath was over, Mary
KJV: And when the sabbath was past, Mary
INT: having been past the Sabbath Mary

Mark 16:9 N-GNS
GRK: πρωὶ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον
NAS: on the first day of the week, He first
KJV: the first [day] of the week, he appeared
INT: early [the] first [day] of the week he appeared first

Luke 6:5 N-GNS
GRK: ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: Lord also of the sabbath.
INT: is of the Sabbath the Son

Luke 13:14 N-GNS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: them and get healed, and not on the Sabbath day.
KJV: and not on the sabbath day.
INT: day of the Sabbath

Luke 13:16 N-GNS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: from this bond on the Sabbath day?
KJV: this bond on the sabbath day?
INT: day of the Sabbath

Luke 14:5 N-GNS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: pull him out on a Sabbath day?
KJV: out on the sabbath day?
INT: day the sabbath

Luke 18:12 N-GNS
GRK: δὶς τοῦ σαββάτου ἀποδεκατῶ πάντα
NAS: twice a week; I pay tithes
KJV: twice in the week, I give tithes
INT: twice in the week I tithe all things

John 19:31 N-GNS
GRK: ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν
NAS: on the Sabbath (for that Sabbath was a high
KJV: (for that sabbath day was an high
INT: the sabbath requested

Acts 1:12 N-GNS
GRK: ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν
NAS: Jerusalem, a Sabbath day's journey
KJV: Jerusalem a sabbath day's journey.
INT: near Jerusalem a sabbath's having journey

1 Corinthians 16:2 N-GNS
GRK: κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν
NAS: day of every week each one
KJV: the first [day] of the week let
INT: every first of the week each of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page