Σαδδουκαῖοι
Englishman's Concordance
Σαδδουκαῖοι (Saddoukaioi) — 5 Occurrences

Matthew 16:1 N-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν
NAS: The Pharisees and Sadducees came
KJV: also with the Sadducees came,
INT: Pharisees and Sadducees tempting [him] asked

Matthew 22:23 N-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι λέγοντες μὴ
NAS: On that day [some] Sadducees (who say
KJV: came to him the Sadducees, which say
INT: came to him Sadducees who say not

Mark 12:18 N-NMP
GRK: Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν
NAS: [Some] Sadducees (who say
KJV: unto him the Sadducees, which say
INT: And come Sadducees to him

Acts 4:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι
NAS: of the temple [guard] and the Sadducees came
KJV: and the Sadducees, came upon
INT: and the Sadducees

Acts 23:8 N-NMP
GRK: Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ
NAS: For the Sadducees say that there is no
KJV: For the Sadducees say that there is
INT: Sadducees even indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page