4521. σάββατον (sabbaton)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4521. σάββατον (sabbaton) — 68 Occurrences

Matthew 12:1 N-DNP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν
NAS: the grainfields on the Sabbath, and His disciples
KJV: went on the sabbath day through
INT: Jesus on the Sabbath through the

Matthew 12:2 N-DNS
GRK: ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
NAS: is not lawful to do on a Sabbath.
KJV: to do upon the sabbath day.
INT: to do on Sabbath

Matthew 12:5 N-DNP
GRK: ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς
NAS: in the Law, that on the Sabbath the priests
KJV: how that on the sabbath days the priests
INT: that on the Sabbath the priests

Matthew 12:5 N-ANS
GRK: ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ
NAS: break the Sabbath and are innocent?
KJV: profane the sabbath, and
INT: temple the Sabbath break and

Matthew 12:8 N-GNS
GRK: ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: Lord even of the sabbath day.
INT: is of the Sabbath the son

Matthew 12:10 N-DNP
GRK: ἔξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαι ἵνα
NAS: to heal on the Sabbath? -- so
KJV: to heal on the sabbath days? that
INT: Is it lawful on the Sabbath to heal that

Matthew 12:11 N-DNP
GRK: τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον
NAS: into a pit on the Sabbath, will he not take hold
KJV: a pit on the sabbath day, will he
INT: this on the Sabbath into a pit

Matthew 12:12 N-DNP
GRK: ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν
NAS: to do good on the Sabbath.
KJV: to do well on the sabbath days.
INT: it is lawful on the Sabbath good to do

Matthew 24:20 N-DNS
GRK: χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ
NAS: or on a Sabbath.
KJV: neither on the sabbath day:
INT: in winter nor on a Sabbath

Matthew 28:1 N-GNP
GRK: Ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ
NAS: after the Sabbath, as it began to dawn
KJV: In the end of the sabbath, as it began to dawn
INT: after moreover Sabbath it being dawn

Matthew 28:1 N-GNP
GRK: εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ
NAS: the first [day] of the week, Mary
KJV: the first [day] of the week, came
INT: toward [the] first [day] of [the] week came Mary

Mark 1:21 N-DNP
GRK: εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς
NAS: and immediately on the Sabbath He entered
KJV: straightway on the sabbath day he entered
INT: immediately on the Sabbath having entered into

Mark 2:23 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ
NAS: the grainfields on the Sabbath, and His disciples
KJV: on the sabbath day; and
INT: on the Sabbath is passing through

Mark 2:24 N-DNP
GRK: ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ
NAS: what is not lawful on the Sabbath?
KJV: on the sabbath day that which
INT: do they on the Sabbath that which not

Mark 2:27 N-NNS
GRK: αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ τὸν
NAS: Jesus said to them, The Sabbath was made
KJV: unto them, The sabbath was made
INT: to them The Sabbath on account of the

Mark 2:27 N-ANS
GRK: διὰ τὸ σάββατον
NAS: for man, and not man for the Sabbath.
KJV: man for the sabbath:
INT: on account of the Sabbath

Mark 2:28 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ σαββάτου
NAS: is Lord even of the Sabbath.
KJV: Lord also of the sabbath.
INT: also even of the Sabbath

Mark 3:2 N-DNP
GRK: εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν
NAS: He would heal him on the Sabbath, so
KJV: him on the sabbath day; that
INT: whether on the Sabbath he will heal him

Mark 3:4 N-DNP
GRK: Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθο¦ποιῆσαι ἢ
NAS: to do harm on the Sabbath, to save
KJV: to do good on the sabbath days, or
INT: Is it lawful on the Sabbath to do good or

Mark 6:2 N-GNS
GRK: Καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν
NAS: When the Sabbath came, He began
KJV: And when the sabbath day was come,
INT: And having come [the] Sabbath he began to teach

Mark 16:1 N-GNS
GRK: διαγενομένου τοῦ σαββάτου ἡ Μαρία
NAS: When the Sabbath was over, Mary
KJV: And when the sabbath was past, Mary
INT: having been past the Sabbath Mary

Mark 16:2 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ
NAS: on the first day of the week, they came
KJV: the first [day] of the week, they came
INT: first [day] the of the week they come to

Mark 16:9 N-GNS
GRK: πρωὶ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον
NAS: on the first day of the week, He first
KJV: the first [day] of the week, he appeared
INT: early [the] first [day] of the week he appeared first

Luke 4:16 N-GNP
GRK: ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν
NAS: the synagogue on the Sabbath, and stood
KJV: the synagogue on the sabbath day, and
INT: day of the Sabbath into the

Luke 4:31 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς σάββασιν
NAS: and He was teaching them on the Sabbath;
KJV: them on the sabbath days.
INT: on the Sabbath

Luke 6:1 N-DNS
GRK: δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν
NAS: [some] grainfields on a Sabbath; and His disciples
KJV: the second sabbath after the first,
INT: moreover on the sabbath passed along he

Luke 6:2 N-DNP
GRK: ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
NAS: what is not lawful on the Sabbath?
KJV: to do on the sabbath days?
INT: it is lawful [on] the Sabbath

Luke 6:5 N-GNS
GRK: ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: Lord also of the sabbath.
INT: is of the Sabbath the Son

Luke 6:6 N-DNS
GRK: ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν
NAS: On another Sabbath He entered
KJV: on another sabbath, that he entered
INT: on another Sabbath entered him

Luke 6:7 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει ἵνα
NAS: He healed on the Sabbath, so
KJV: on the sabbath day; that
INT: on the Sabbath he will heal that

Luke 6:9 N-DNS
GRK: ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ
NAS: to do harm on the Sabbath, to save
KJV: Is it lawful on the sabbath days to do good,
INT: it is lawful on the Sabbath to do good or

Luke 13:10 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς σάββασιν
NAS: of the synagogues on the Sabbath.
KJV: of the synagogues on the sabbath.
INT: on the Sabbath

Luke 13:14 N-DNS
GRK: ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ
NAS: had healed on the Sabbath, [began] saying
KJV: had healed on the sabbath day, and said
INT: because on the Sabbath healed

Luke 13:14 N-GNS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: them and get healed, and not on the Sabbath day.
KJV: and not on the sabbath day.
INT: day of the Sabbath

Luke 13:15 N-DNS
GRK: ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει
NAS: does not each of you on the Sabbath untie
KJV: of you on the sabbath loose
INT: of you on the Sabbath not does he untie

Luke 13:16 N-GNS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: from this bond on the Sabbath day?
KJV: this bond on the sabbath day?
INT: day of the Sabbath

Luke 14:1 N-DNS
GRK: τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον
NAS: of the Pharisees on [the] Sabbath to eat
KJV: bread on the sabbath day, that
INT: of the Pharisees on a Sabbath to eat bread

Luke 14:3 N-DNS
GRK: Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ
NAS: to heal on the Sabbath, or
KJV: lawful to heal on the sabbath day?
INT: Is it lawful on the Sabbath to heal or

Luke 14:5 N-GNS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: pull him out on a Sabbath day?
KJV: out on the sabbath day?
INT: day the sabbath

Luke 18:12 N-GNS
GRK: δὶς τοῦ σαββάτου ἀποδεκατῶ πάντα
NAS: twice a week; I pay tithes
KJV: twice in the week, I give tithes
INT: twice in the week I tithe all things

Luke 23:54 N-NNS
GRK: παρασκευῆς καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν
NAS: day, and the Sabbath was about to begin.
KJV: and the sabbath drew on.
INT: of preparation and Sabbath was coming on

Luke 23:56 N-ANS
GRK: τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ
NAS: and perfumes. And on the Sabbath they rested
KJV: rested the sabbath day according
INT: the indeed Sabbath rested according to

Luke 24:1 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως
NAS: But on the first day of the week, at early dawn,
KJV: upon the first [day] of the week, very early in the morning,
INT: [the] first [day] of the week morning very early

John 5:9 N-NNS
GRK: Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ
NAS: Now it was the Sabbath on that day.
KJV: day was the sabbath.
INT: it was moreover Sabbath on that

John 5:10 N-NNS
GRK: τῷ τεθεραπευμένῳ Σάββατόν ἐστιν καὶ
NAS: to the man who was cured, It is the Sabbath, and it is not permissible
KJV: It is the sabbath day: it is
INT: to him who had been healed Sabbath it is and

John 5:16 N-DNS
GRK: ἐποίει ἐν σαββάτῳ
NAS: these things on the Sabbath.
KJV: these things on the sabbath day.
INT: he did on a Sabbath

John 5:18 N-ANS
GRK: ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ
NAS: was breaking the Sabbath, but also
KJV: only had broken the sabbath, but said
INT: did he break the Sabbath but also

John 7:22 N-DNS
GRK: καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
NAS: but from the fathers), and on [the] Sabbath you circumcise
KJV: on the sabbath day circumcise
INT: and on Sabbath you circumcise a man

John 7:23 N-DNS
GRK: ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ
NAS: circumcision on [the] Sabbath so
KJV: on the sabbath day receive
INT: man on Sabbath that not

John 7:23 N-DNS
GRK: ἐποίησα ἐν σαββάτῳ
NAS: man well on [the] Sabbath?
KJV: whole on the sabbath day?
INT: I made on the Sabbath

John 9:14 N-NNS
GRK: ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ
NAS: Now it was a Sabbath on the day when
KJV: And it was the sabbath day when Jesus
INT: it was moreover Sabbath in when

John 9:16 N-ANS
GRK: ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ
NAS: He does not keep the Sabbath. But others
KJV: not the sabbath day. Others
INT: for the Sabbath not he does keep

John 19:31 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σαββάτῳ ἦν γὰρ
NAS: on the cross on the Sabbath (for that Sabbath
KJV: on the sabbath day, (for
INT: on the Sabbath was indeed

John 19:31 N-GNS
GRK: ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν
NAS: on the Sabbath (for that Sabbath was a high
KJV: (for that sabbath day was an high
INT: the sabbath requested

John 20:1 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ
NAS: on the first [day] of the week Mary
KJV: The first [day] of the week cometh
INT: [the] first [day] of the week Mary

John 20:19 N-GNP
GRK: τῇ μιᾷ σαββάτων καὶ τῶν
NAS: the first [day] of the week, and when the doors
KJV: the first [day] of the week, when
INT: the first of [the] week and of the

Acts 1:12 N-GNS
GRK: ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν
NAS: Jerusalem, a Sabbath day's journey
KJV: Jerusalem a sabbath day's journey.
INT: near Jerusalem a sabbath's having journey

Acts 13:14 N-GNP
GRK: ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν
NAS: Antioch, and on the Sabbath day
KJV: the synagogue on the sabbath day,
INT: day of the Sabbath they sat down

Acts 13:27 N-ANS
GRK: κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες
NAS: every Sabbath, fulfilled
KJV: every sabbath day, they have fulfilled
INT: on every Sabbath are read having judged [him]

Acts 13:42 N-ANS
GRK: τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς
NAS: to them the next Sabbath.
KJV: to them the next sabbath.
INT: the next Sabbath to be spoken to them

Acts 13:44 N-DNS
GRK: δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα
NAS: The next Sabbath nearly the whole
KJV: And the next sabbath day came almost
INT: moreover coming Sabbath almost all

Acts 15:21 N-ANS
GRK: κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος
NAS: in the synagogues every Sabbath.
KJV: the synagogues every sabbath day.
INT: on every Sabbath being read

Acts 16:13 N-GNP
GRK: ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω
NAS: And on the Sabbath day we went
KJV: And on the sabbath we went out of
INT: day of the Sabbath we went forth outside

Acts 17:2 N-ANP
GRK: καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο
NAS: to them, and for three Sabbaths reasoned
KJV: three sabbath days reasoned
INT: and for Sabbaths three reasoned

Acts 18:4 N-ANS
GRK: κατὰ πᾶν σάββατον ἔπειθέν τε
NAS: every Sabbath and trying to persuade
KJV: every sabbath, and
INT: on every Sabbath persuaded both

Acts 20:7 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν
NAS: On the first day of the week, when we were gathered together
KJV: the first [day] of the week, when the disciples
INT: first [day] of the week having come together we

1 Corinthians 16:2 N-GNS
GRK: κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν
NAS: day of every week each one
KJV: the first [day] of the week let
INT: every first of the week each of you

Colossians 2:16 N-GNP
GRK: νεομηνίας ἢ σαββάτων
NAS: a new moon or a Sabbath day --
KJV: or of the sabbath [days]:
INT: new moon or Sabbath

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page