Σαδδουκαίων
Englishman's Concordance
Σαδδουκαίων (Saddoukaiōn) — 8 Occurrences

Matthew 3:7 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ
NAS: of the Pharisees and Sadducees coming
KJV: of the Pharisees and Sadducees come to
INT: Pharisees and Sadducees coming to

Matthew 16:6 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the Pharisees and Sadducees.
KJV: of the Pharisees and of the Sadducees.
INT: Pharisees and Sadducees

Matthew 16:11 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the Pharisees and Sadducees.
KJV: of the Pharisees and of the Sadducees?
INT: Pharisees and Sadducees

Matthew 16:12 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the Pharisees and Sadducees.
KJV: of the Pharisees and of the Sadducees.
INT: Pharisees and Sadducees

Luke 20:27 N-GMP
GRK: τινες τῶν Σαδδουκαίων οἱ ἀντιλέγοντες
NAS: to Him some of the Sadducees (who say
KJV: to [him] certain of the Sadducees, which
INT: some of the Sadducees who deny

Acts 5:17 N-GMP
GRK: αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων ἐπλήσθησαν ζήλου
NAS: (that is the sect of the Sadducees), and they were filled
KJV: the sect of the Sadducees,) and were filled
INT: sect of the Sadducees were filled with jealousy

Acts 23:6 N-GMP
GRK: μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ
NAS: group were Sadducees and the other
KJV: part were Sadducees, and the other
INT: part consists of Sadducees and

Acts 23:7 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων καὶ ἐσχίσθη
NAS: between the Pharisees and Sadducees, and the assembly
KJV: and the Sadducees: and
INT: Pharisees and Sadducees and was divided

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page