4523. Σαδδουκαῖος (Saddoukaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4523. Σαδδουκαῖος (Saddoukaios) — 14 Occurrences

Matthew 3:7 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ
NAS: of the Pharisees and Sadducees coming
KJV: of the Pharisees and Sadducees come to
INT: Pharisees and Sadducees coming to

Matthew 16:1 N-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν
NAS: The Pharisees and Sadducees came
KJV: also with the Sadducees came,
INT: Pharisees and Sadducees tempting [him] asked

Matthew 16:6 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the Pharisees and Sadducees.
KJV: of the Pharisees and of the Sadducees.
INT: Pharisees and Sadducees

Matthew 16:11 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the Pharisees and Sadducees.
KJV: of the Pharisees and of the Sadducees?
INT: Pharisees and Sadducees

Matthew 16:12 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
NAS: of the Pharisees and Sadducees.
KJV: of the Pharisees and of the Sadducees.
INT: Pharisees and Sadducees

Matthew 22:23 N-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι λέγοντες μὴ
NAS: On that day [some] Sadducees (who say
KJV: came to him the Sadducees, which say
INT: came to him Sadducees who say not

Matthew 22:34 N-AMP
GRK: ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ
NAS: that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered
KJV: he had put the Sadducees to silence,
INT: he had silenced the Sadducees were gathered together

Mark 12:18 N-NMP
GRK: Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν
NAS: [Some] Sadducees (who say
KJV: unto him the Sadducees, which say
INT: And come Sadducees to him

Luke 20:27 N-GMP
GRK: τινες τῶν Σαδδουκαίων οἱ ἀντιλέγοντες
NAS: to Him some of the Sadducees (who say
KJV: to [him] certain of the Sadducees, which
INT: some of the Sadducees who deny

Acts 4:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι
NAS: of the temple [guard] and the Sadducees came
KJV: and the Sadducees, came upon
INT: and the Sadducees

Acts 5:17 N-GMP
GRK: αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων ἐπλήσθησαν ζήλου
NAS: (that is the sect of the Sadducees), and they were filled
KJV: the sect of the Sadducees,) and were filled
INT: sect of the Sadducees were filled with jealousy

Acts 23:6 N-GMP
GRK: μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ
NAS: group were Sadducees and the other
KJV: part were Sadducees, and the other
INT: part consists of Sadducees and

Acts 23:7 N-GMP
GRK: Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων καὶ ἐσχίσθη
NAS: between the Pharisees and Sadducees, and the assembly
KJV: and the Sadducees: and
INT: Pharisees and Sadducees and was divided

Acts 23:8 N-NMP
GRK: Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ
NAS: For the Sadducees say that there is no
KJV: For the Sadducees say that there is
INT: Sadducees even indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page