1100. γλῶσσα (glóssa)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1100. γλῶσσα (glóssa) — 50 Occurrences

Mark 7:33 N-GFS
GRK: ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ
NAS: He touched his tongue [with the saliva];
KJV: and touched his tongue;
INT: he touched the tongue of him

Mark 7:35 N-GFS
GRK: δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ
NAS: and the impediment of his tongue was removed,
KJV: of his tongue was loosed,
INT: band of the tongue of him and

Mark 16:17 N-DFP
GRK: δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
NAS: they will speak with new tongues;
KJV: they shall speak with new tongues;
INT: demons they will cast out with tongues they will speak new

Luke 1:64 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ καὶ
NAS: was opened and his tongue [loosed], and he [began] to speak
KJV: and his tongue [loosed], and he spake,
INT: and the tongue of him and

Luke 16:24 N-AFS
GRK: καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου ὅτι
NAS: and cool off my tongue, for I am in agony
KJV: cool my tongue; for I am tormented
INT: cool the tongue of me for

Acts 2:3 N-NFP
GRK: αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός
NAS: And there appeared to them tongues as of fire
KJV: cloven tongues like as
INT: to them divided tongues as of fire

Acts 2:4 N-DFP
GRK: λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ
NAS: with other tongues, as the Spirit
KJV: other tongues, as
INT: to speak with other tongues as the

Acts 2:11 N-DFP
GRK: ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα
NAS: we hear them in our [own] tongues speaking
KJV: in our tongues the wonderful works
INT: [in] our tongues the great things

Acts 2:26 N-NFS
GRK: ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου ἔτι
NAS: WAS GLAD AND MY TONGUE EXULTED;
KJV: and my tongue was glad; moreover
INT: rejoiced the tongue of me and

Acts 10:46 N-DFP
GRK: αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων
NAS: them speaking with tongues and exalting
KJV: them speak with tongues, and magnify
INT: them speaking with tongues and magnifying

Acts 19:6 N-DFP
GRK: ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον
NAS: on them, and they [began] speaking with tongues and prophesying.
KJV: they spake with tongues, and
INT: they were speaking moreover with tongues and prophesying

Romans 3:13 N-DFP
GRK: αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν
NAS: GRAVE, WITH THEIR TONGUES THEY KEEP DECEIVING,
KJV: with their tongues they have used deceit;
INT: of them with the tongues of them they practice deceit

Romans 14:11 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ
NAS: TO ME, AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE
KJV: and every tongue shall confess to God.
INT: and every tongue will confess

1 Corinthians 12:10 N-GFP
GRK: ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν ἄλλῳ δὲ
NAS: [various] kinds of tongues, and to another
KJV: [divers] kinds of tongues;
INT: and to a different one kinds of tongues to another moreover

1 Corinthians 12:10 N-GFP
GRK: δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν
NAS: the interpretation of tongues.
KJV: the interpretation of tongues:
INT: moreover interpretation of tongues

1 Corinthians 12:28 N-GFP
GRK: κυβερνήσεις γένη γλωσσῶν
NAS: [various] kinds of tongues.
KJV: governments, diversities of tongues.
INT: administrating various kinds of tongues

1 Corinthians 12:30 N-DFP
GRK: μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν μὴ
NAS: do not speak with tongues, do they? All
KJV: do all speak with tongues? do all
INT: not all do speak with tongues not

1 Corinthians 13:1 N-DFP
GRK: Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων
NAS: I speak with the tongues of men
KJV: I speak with the tongues of men
INT: If with the tongues the of men

1 Corinthians 13:8 N-NFP
GRK: καταργηθήσονται εἴτε γλῶσσαι παύσονται εἴτε
NAS: if [there are] tongues, they will cease;
KJV: whether [there be] tongues, they shall cease;
INT: they will be done away whether tongues they will cease whether

1 Corinthians 14:2 N-DFS
GRK: γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις
NAS: For one who speaks in a tongue does not speak
KJV: he that speaketh in an [unknown] tongue speaketh
INT: indeed speaks with a tongue not to men

1 Corinthians 14:4 N-DFS
GRK: ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ
NAS: One who speaks in a tongue edifies
KJV: He that speaketh in an [unknown] tongue edifieth
INT: He that speaks with a tongue himself builds up

1 Corinthians 14:5 N-DFP
GRK: ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον δὲ
NAS: spoke in tongues, but [even] more
KJV: all spake with tongues, but rather
INT: you to speak with tongues rather however

1 Corinthians 14:5 N-DFP
GRK: ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς εἰ
NAS: one who speaks in tongues, unless
KJV: he that speaketh with tongues, except
INT: he that speaks with tongues except if

1 Corinthians 14:6 N-DFP
GRK: πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί
NAS: to you speaking in tongues, what
KJV: speaking with tongues, what
INT: to you with tongues speaking what

1 Corinthians 14:9 N-GFS
GRK: διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ
NAS: you utter by the tongue speech
KJV: by the tongue words
INT: by means of the tongue if not

1 Corinthians 14:13 N-DFS
GRK: ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα
NAS: let one who speaks in a tongue pray
KJV: let him that speaketh in an [unknown] tongue pray
INT: he that speaks with a tongue let him pray that

1 Corinthians 14:14 N-DFS
GRK: γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ τὸ πνεῦμά
NAS: I pray in a tongue, my spirit
KJV: I pray in an [unknown] tongue, my
INT: indeed I pray with a tongue the spirit

1 Corinthians 14:18 N-DFP
GRK: ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
NAS: I speak in tongues more
KJV: God, I speak with tongues more than ye
INT: of you more with tongues speaking

1 Corinthians 14:19 N-DFS
GRK: λόγους ἐν γλώσσῃ
NAS: ten thousand words in a tongue.
KJV: words in an [unknown] tongue.
INT: words in a tongue

1 Corinthians 14:22 N-NFP
GRK: ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν
NAS: So then tongues are for a sign,
KJV: Wherefore tongues are for
INT: So that tongues for a sign

1 Corinthians 14:23 N-DFP
GRK: πάντες λαλῶσιν γλώσσαις εἰσέλθωσιν δὲ
NAS: speak in tongues, and ungifted men
KJV: speak with tongues, and
INT: all should speak with tongues come in however

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἑρμηνείαν
NAS: has a tongue, has
KJV: hath a tongue, hath
INT: a revelation has a tongue has an interpretation

1 Corinthians 14:27 N-DFS
GRK: εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ
NAS: speaks in a tongue, [it should be] by two
KJV: speak in an [unknown] tongue, [let it be] by
INT: If with a tongue anyone speak

1 Corinthians 14:39 N-DFP
GRK: μὴ κωλύετε γλώσσαις
NAS: and do not forbid to speak in tongues.
KJV: not to speak with tongues.
INT: not do forbid with tongues

Philippians 2:11 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι
NAS: and that every tongue will confess
KJV: [that] every tongue should confess
INT: and every tongue should confess that

James 1:26 N-AFS
GRK: μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: and yet does not bridle his tongue but deceives
KJV: not his tongue, but deceiveth
INT: not bridling [the] tongue of himself but

James 3:5 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος
NAS: So also the tongue is a small part
KJV: Even so the tongue is a little
INT: also the tongue a little member

James 3:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ ὁ
NAS: And the tongue is a fire,
KJV: And the tongue [is] a fire, a world
INT: and the tongue [is] a fire the

James 3:6 N-NFS
GRK: ἀδικίας ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν
NAS: of iniquity; the tongue is set
KJV: so is the tongue among our
INT: of unrighteousness the tongue is set in

James 3:8 N-AFS
GRK: τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι
NAS: tame the tongue; [it is] a restless
KJV: But the tongue can no
INT: but [the] tongue no one to subdue

1 Peter 3:10 N-AFS
GRK: παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ
NAS: MUST KEEP HIS TONGUE FROM EVIL
KJV: let him refrain his tongue from evil,
INT: let him cause to cease the tongue from evil

1 John 3:18 N-DFS
GRK: μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν
NAS: or with tongue, but in deed
KJV: neither in tongue; but
INT: nor with tongue but in

Revelation 5:9 N-GFS
GRK: φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ
NAS: tribe and tongue and people
KJV: kindred, and tongue, and people,
INT: tribe and tongue and people

Revelation 7:9 N-GFP
GRK: λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον
NAS: and peoples and tongues, standing
KJV: people, and tongues, stood before
INT: peoples and tongues standing before

Revelation 10:11 N-DFP
GRK: ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν
NAS: and nations and tongues and kings.
KJV: nations, and tongues, and kings.
INT: nations and tongues and kings

Revelation 11:9 N-GFP
GRK: φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν
NAS: and tribes and tongues and nations
KJV: kindreds and tongues and nations
INT: tribes and tongues and Gentiles

Revelation 13:7 N-AFS
GRK: λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος
NAS: and people and tongue and nation
KJV: kindreds, and tongues, and nations.
INT: people and tongue and nation

Revelation 14:6 N-AFS
GRK: φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν
NAS: and tribe and tongue and people;
KJV: kindred, and tongue, and people,
INT: tribe and tongue and people

Revelation 16:10 N-AFP
GRK: ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ
NAS: and they gnawed their tongues because
KJV: they gnawed their tongues for pain,
INT: they were gnawing the tongues of them for

Revelation 17:15 N-NFP
GRK: ἔθνη καὶ γλῶσσαι
NAS: and nations and tongues.
KJV: nations, and tongues.
INT: nations and tongues

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page