1220. δηνάριον (dénarion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1220. δηνάριον (dénarion) — 16 Occurrences

Matthew 18:28 N-ANP
GRK: αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια καὶ κρατήσας
NAS: him a hundred denarii; and he seized
KJV: an hundred pence: and
INT: him a hundred denarii and having seized

Matthew 20:2 N-GNS
GRK: ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν
NAS: with the laborers for a denarius for the day,
KJV: for a penny a day,
INT: workmen for a denarius the day

Matthew 20:9 N-ANS
GRK: ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον
NAS: each one received a denarius.
KJV: they received every man a penny.
INT: they received each a denarius

Matthew 20:10 N-ANS
GRK: τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί
NAS: of them also received a denarius.
KJV: received every man a penny.
INT: those each a denarius also themselves

Matthew 20:13 N-GNS
GRK: σε οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι
NAS: did you not agree with me for a denarius?
KJV: thou agree with me for a penny?
INT: you Not for a denarius did you agree with me

Matthew 22:19 N-ANS
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον
NAS: And they brought Him a denarius.
KJV: they brought unto him a penny.
INT: they presented to him a denarius

Mark 6:37 N-GNP
GRK: Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους
NAS: two hundred denarii on bread
KJV: two hundred pennyworth of bread,
INT: Having gone shall we buy denarii two hundred of bread

Mark 12:15 N-ANS
GRK: φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω
NAS: Me? Bring Me a denarius to look
KJV: bring me a penny, that I may see
INT: Bring me a denarius that I might see [it]

Mark 14:5 N-GNP
GRK: πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ
NAS: three hundred denarii, and [the money] given
KJV: three hundred pence, and
INT: to have been sold for above denarii three hundred and

Luke 7:41 N-ANP
GRK: εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια ὁ
NAS: five hundred denarii, and the other
KJV: owed five hundred pence, and the other
INT: one owed denarii five hundred

Luke 10:35 N-ANP
GRK: ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ
NAS: out two denarii and gave
KJV: two pence, and gave
INT: having taken out two denarii he gave [them] to the

Luke 20:24 N-ANS
GRK: Δείξατέ μοι δηνάριον τίνος ἔχει
NAS: Show Me a denarius. Whose likeness
KJV: Shew me a penny. Whose image
INT: Show me a denarius whose has it

John 6:7 N-GNP
GRK: Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ
NAS: Him, Two hundred denarii worth of bread
KJV: Two hundred pennyworth of bread
INT: Philip For two hundred denari loaves not

John 12:5 N-GNP
GRK: ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη
NAS: for three hundred denarii and given
KJV: for three hundred pence, and
INT: was sold for three hundred denarii and given

Revelation 6:6 N-GNS
GRK: Χοῖνιξ σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς
NAS: of wheat for a denarius, and three
KJV: of wheat for a penny, and
INT: A choenix of wheat for a denarius and three

Revelation 6:6 N-GNS
GRK: χοίνικες κριθῶν δηναρίου καὶ τὸ
NAS: of barley for a denarius; and do not damage
KJV: of barley for a penny; and
INT: choenixes of barley for a denarius and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page