1248. διακονία (diakonia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1248. διακονία (diakonia) — 34 Occurrences

Luke 10:40 N-AFS
GRK: περὶ πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα δὲ
NAS: with all her preparations; and she came
KJV: about much serving, and came to him,
INT: about much service having come up moreover

Acts 1:17 N-GFS
GRK: κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης
NAS: his share in this ministry.
KJV: part of this ministry.
INT: a part the ministry of this

Acts 1:25 N-GFS
GRK: τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ
NAS: this ministry and apostleship
KJV: part of this ministry and apostleship,
INT: part of the ministry this and

Acts 6:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ
NAS: in the daily serving [of food].
KJV: in the daily ministration.
INT: in the ministry daily

Acts 6:4 N-DFS
GRK: καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου
NAS: to prayer and to the ministry of the word.
KJV: and to the ministry of the word.
INT: and the ministry of the word

Acts 11:29 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς
NAS: to send [a contribution] for the relief of the brethren
KJV: to send relief unto
INT: of them for ministry to send to those

Acts 12:25 N-AFS
GRK: πληρώσαντες τὴν διακονίαν συμπαραλαβόντες Ἰωάννην
NAS: when they had fulfilled their mission, taking along
KJV: when they had fulfilled [their] ministry, and
INT: having fulfilled the mission having taken with [them] John

Acts 20:24 N-AFS
GRK: καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον
NAS: my course and the ministry which
KJV: and the ministry, which
INT: and the ministry which I received

Acts 21:19 N-GFS
GRK: διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ
NAS: the Gentiles through his ministry.
KJV: by his ministry.
INT: by the ministry of him

Romans 11:13 N-AFS
GRK: ἀπόστολος τὴν διακονίαν μου δοξάζω
NAS: of Gentiles, I magnify my ministry,
KJV: I magnify mine office:
INT: apostle the ministry of me I glorify

Romans 12:7 N-AFS
GRK: εἴτε διακονίαν ἐν τῇ
NAS: if service, in his serving; or
KJV: Or ministry, [let us wait] on
INT: or service in the

Romans 12:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διακονίᾳ εἴτε ὁ
NAS: service, in his serving; or
KJV: [let us wait] on [our] ministering: or
INT: in the service or he that

Romans 15:31 N-NFS
GRK: καὶ ἡ διακονία μου ἡ
NAS: in Judea, and [that] my service for Jerusalem
KJV: that my service which [I have] for
INT: and the service of me which [is]

1 Corinthians 12:5 N-GFP
GRK: καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν καὶ
NAS: And there are varieties of ministries, and the same
KJV: differences of administrations, but
INT: and varieties of services there are but

1 Corinthians 16:15 N-AFS
GRK: καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις
NAS: themselves for ministry to the saints),
KJV: to the ministry of the saints,)
INT: and for service to the saints

2 Corinthians 3:7 N-NFS
GRK: δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου
NAS: But if the ministry of death,
KJV: if the ministration of death,
INT: moreover the ministry of death

2 Corinthians 3:8 N-NFS
GRK: μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος
NAS: how will the ministry of the Spirit
KJV: not the ministration of the spirit
INT: rather the ministry of the Spirit

2 Corinthians 3:9 N-NFS
GRK: γὰρ τῇ διακονία τῆς κατακρίσεως
NAS: For if the ministry of condemnation
KJV: if the ministration of condemnation
INT: indeed the ministry of condemnation [be]

2 Corinthians 3:9 N-NFS
GRK: περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης
NAS: more does the ministry of righteousness
KJV: more doth the ministration of righteousness
INT: abounds the ministry of righteousness

2 Corinthians 4:1 N-AFS
GRK: ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς
NAS: this ministry, as we received mercy,
KJV: this ministry, as
INT: having the ministry this as

2 Corinthians 5:18 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς
NAS: and gave us the ministry of reconciliation,
KJV: to us the ministry of reconciliation;
INT: to us the ministry of reconciliation

2 Corinthians 6:3 N-NFS
GRK: μωμηθῇ ἡ διακονία
NAS: so that the ministry will not be discredited,
KJV: any thing, that the ministry be not
INT: be blemished the ministry

2 Corinthians 8:4 N-GFS
GRK: κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς
NAS: of participation in the support of the saints,
KJV: [take upon us] the fellowship of the ministering to
INT: fellowship of the service which [was] for

2 Corinthians 9:1 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς
NAS: this ministry to the saints;
KJV: touching the ministering to
INT: indeed the service which [is] for

2 Corinthians 9:12 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας
NAS: For the ministry of this service
KJV: For the administration of this service
INT: Because the ministry of the service

2 Corinthians 9:13 N-GFS
GRK: δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες
NAS: given by this ministry, they will glorify
KJV: of this ministration they glorify
INT: proof of the service this [they] glorifying

2 Corinthians 11:8 N-AFS
GRK: τὴν ὑμῶν διακονίαν
NAS: wages [from] [them] to serve you;
KJV: do you service.
INT: toward you service

Ephesians 4:12 N-GFS
GRK: εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν
NAS: for the work of service, to the building
KJV: the work of the ministry, for
INT: for work of [the] ministry for building up

Colossians 4:17 N-AFS
GRK: Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες
NAS: Take heed to the ministry which
KJV: Take heed to the ministry which
INT: Take heed to the service which you did receive

1 Timothy 1:12 N-AFS
GRK: θέμενος εἰς διακονίαν
NAS: me faithful, putting me into service,
KJV: putting me into the ministry;
INT: having appointed [me] to service

2 Timothy 4:5 N-AFS
GRK: εὐαγγελιστοῦ τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον
NAS: fulfill your ministry.
KJV: make full proof of thy ministry.
INT: of an evangelist the ministry of you fully carry out

2 Timothy 4:11 N-AFS
GRK: εὔχρηστος εἰς διακονίαν
NAS: him with you, for he is useful to me for service.
KJV: to me for the ministry.
INT: useful for service

Hebrews 1:14 N-AFS
GRK: πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ
NAS: sent out to render service for the sake
KJV: to minister for
INT: spirits for service being sent forth on account of

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν
NAS: and faith and service and perseverance,
KJV: charity, and service, and faith,
INT: and the service and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page