1247. διακονέω (diakoneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1247. διακονέω (diakoneó) — 37 Occurrences

Matthew 4:11 V-IIA-3P
GRK: προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ
NAS: came and [began] to minister to Him.
KJV: came and ministered unto him.
INT: came and ministered to him

Matthew 8:15 V-IIA-3S
GRK: ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ
NAS: her; and she got up and waited on Him.
KJV: she arose, and ministered unto them.
INT: she arose and ministered to them

Matthew 20:28 V-ANP
GRK: οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
NAS: did not come to be served, but to serve,
KJV: not to be ministered unto, but
INT: not came to be served but to serve

Matthew 20:28 V-ANA
GRK: διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι
NAS: to be served, but to serve, and to give
KJV: but to minister, and
INT: to be served but to serve and to give

Matthew 25:44 V-AIA-1P
GRK: καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι
NAS: in prison, and did not take care of You?'
KJV: did not minister unto thee?
INT: and not did minister to you

Matthew 27:55 V-PPA-NFP
GRK: τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ
NAS: from Galilee while ministering to Him.
KJV: from Galilee, ministering unto him:
INT: Galilee ministering to him

Mark 1:13 V-IIA-3P
GRK: οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
NAS: and the angels were ministering to Him.
KJV: and the angels ministered unto him.
INT: the angels ministered to him

Mark 1:31 V-IIA-3S
GRK: πυρετός καὶ διηκόνει αὐτοῖς
NAS: left her, and she waited on them.
KJV: her, and she ministered unto them.
INT: fever and she ministered to them

Mark 10:45 V-ANP
GRK: οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
NAS: did not come to be served, but to serve,
KJV: not to be ministered unto, but
INT: not came to be served but to serve

Mark 10:45 V-ANA
GRK: διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι
NAS: to be served, but to serve, and to give
KJV: but to minister, and
INT: to be served but to serve and to give

Mark 15:41 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ
NAS: they used to follow Him and minister to Him; and [there were] many
KJV: him, and ministered unto him;) and
INT: him and ministered to him and

Luke 4:39 V-IIA-3S
GRK: δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς
NAS: got up and waited on them.
KJV: she arose and ministered unto them.
INT: moreover having arisen she served them

Luke 8:3 V-IIA-3P
GRK: πολλαί αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ
NAS: who were contributing to their support out of their private means.
KJV: others, which ministered unto him of
INT: many who were ministering to him of

Luke 10:40 V-PNA
GRK: με κατέλιπεν διακονεῖν εἰπὲ οὖν
NAS: has left me to do all the serving alone?
KJV: hath left me to serve alone? bid
INT: me left to serve Speak therefore

Luke 12:37 V-FIA-3S
GRK: καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς
NAS: [at the table], and will come up and wait on them.
KJV: and will come forth and serve them.
INT: and having come up will serve them

Luke 17:8 V-PMA-2S
GRK: καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως
NAS: and [properly] clothe yourself and serve me while
KJV: and gird thyself, and serve me, till
INT: and having girded yourself about serve me while

Luke 22:26 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ὁ διακονῶν
NAS: and the leader like the servant.
KJV: as he that doth serve.
INT: as he that serves

Luke 22:27 V-PPA-NMS
GRK: ἢ ὁ διακονῶν οὐχὶ ὁ
NAS: [at the table] or the one who serves? Is it not the one who reclines
KJV: or he that serveth? [is] not
INT: or he that serves [Is] not he that

Luke 22:27 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ὁ διακονῶν
NAS: among you as the one who serves.
KJV: you as he that serveth.
INT: as he that serves

John 12:2 V-IIA-3S
GRK: ἡ Μάρθα διηκόνει ὁ δὲ
NAS: and Martha was serving; but Lazarus
KJV: and Martha served: but Lazarus
INT: Martha served and

John 12:26 V-PSA-3S
GRK: ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω
NAS: anyone serves Me, he must follow
KJV: If any man serve me, let him follow
INT: me anyone serves me let him follow

John 12:26 V-PSA-3S
GRK: τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν
NAS: anyone serves Me, the Father
KJV: if any man serve me, him
INT: anyone me serves will honor him

Acts 6:2 V-PNA
GRK: τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις
NAS: of God in order to serve tables.
KJV: the word of God, and serve tables.
INT: of God to attend tables

Acts 19:22 V-PPA-GMP
GRK: δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ Τιμόθεον
NAS: of those who ministered to him, Timothy
KJV: two of them that ministered unto him,
INT: two of those who ministered to him Timothy

Romans 15:25 V-PPA-NMS
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις
NAS: to Jerusalem serving the saints.
KJV: Jerusalem to minister unto the saints.
INT: to Jerusalem doing service to the saints

2 Corinthians 3:3 V-APP-NFS
GRK: ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ' ἡμῶν
NAS: of Christ, cared for by us, written
KJV: of Christ ministered by
INT: a letter of Christ having been ministered to by us

2 Corinthians 8:19 V-PPM/P-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν
NAS: gracious work, which is being administered by us for the glory
KJV: grace, which is administered by us
INT: this which [is] administered by us

2 Corinthians 8:20 V-PPM/P-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν
NAS: will discredit us in our administration of this
KJV: abundance which is administered by us:
INT: this which [is] administered by us

1 Timothy 3:10 V-PMA-3P
GRK: πρῶτον εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
NAS: then let them serve as deacons if they are beyond reproach.
KJV: then let them use the office of a deacon, being
INT: first then let them serve blameless being

1 Timothy 3:13 V-APA-NMP
GRK: γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς
NAS: For those who have served well
KJV: For they that have used the office of a deacon well
INT: indeed well having served a degree for themselves

2 Timothy 1:18 V-AIA-3S
GRK: ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν βέλτιον σὺ
NAS: what services he rendered at Ephesus.
KJV: in how many things he ministered unto me at
INT: in Ephesus he served better you

Philemon 1:13 V-PSA-3S
GRK: σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς
NAS: that on your behalf he might minister to me in my imprisonment
KJV: stead he might have ministered unto me
INT: you me he might serve in the

Hebrews 6:10 V-APA-NMP
GRK: ὄνομα αὐτοῦ διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις
NAS: His name, in having ministered and in still ministering
KJV: name, in that ye have ministered to the saints,
INT: name of him having ministered to the saints

Hebrews 6:10 V-PPA-NMP
GRK: ἁγίοις καὶ διακονοῦντες
NAS: in having ministered and in still ministering to the saints.
KJV: to the saints, and do minister.
INT: saints and [still] ministering

1 Peter 1:12 V-IIA-3P
GRK: ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ
NAS: It was revealed to them that they were not serving themselves,
KJV: unto us they did minister the things,
INT: to you however were serving those things which

1 Peter 4:10 V-PPA-NMP
GRK: ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ
NAS: a [special] gift, employ it in serving one another
KJV: the gift, [even so] minister the same
INT: each other same serving as good

1 Peter 4:11 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις διακονεῖ ὡς ἐξ
NAS: whoever serves [is to do] [so] as one
KJV: if any man minister, [let him do it] as
INT: if anyone serves as of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page