1581. ἐκκόπτω (ekkoptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1581. ἐκκόπτω (ekkoptó) — 10 Occurrences

Matthew 3:10 V-PIM/P-3S
GRK: καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς
NAS: fruit is cut down and thrown
KJV: good fruit is hewn down, and cast
INT: fruit good is cut down and into

Matthew 5:30 V-AMA-2S
GRK: σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὴν καὶ
NAS: makes you stumble, cut it off and throw
KJV: cut it off, and cast
INT: cause to stumble you cut off it and

Matthew 7:19 V-PIM/P-3S
GRK: καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς
NAS: fruit is cut down and thrown
KJV: good fruit is hewn down, and cast
INT: fruit good is cut down and into

Matthew 18:8 V-AMA-2S
GRK: σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὸν καὶ
NAS: causes you to stumble, cut it off and throw
KJV: cut them off, and cast
INT: cause to sin you cut off them and

Luke 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς
NAS: fruit is cut down and thrown
KJV: good fruit is hewn down, and cast
INT: fruit good is cut down and into

Luke 13:7 V-AMA-2S
GRK: οὐχ εὑρίσκω ἔκκοψον οὖν αὐτήν
NAS: finding any. Cut it down! Why
KJV: cut it down; why cumbereth
INT: not do find [any] cut down therefore it

Luke 13:9 V-FIA-2S
GRK: δὲ μή¦γε ἐκκόψεις αὐτήν
NAS: year, [fine]; but if not, cut it down.'
KJV: thou shalt cut it down.
INT: however not you will cut down it

Romans 11:22 V-FIP-2S
GRK: καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ
NAS: otherwise you also will be cut off.
KJV: thou also shalt be cut off.
INT: also you will be cut off

Romans 11:24 V-AIP-2S
GRK: κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ
NAS: For if you were cut off from what
KJV: thou wert cut out of
INT: according to nature were cut off wild olive tree and

2 Corinthians 11:12 V-ASA-1S
GRK: ποιήσω ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν
NAS: so that I may cut off opportunity
KJV: that I may cut off occasion
INT: I will do that I might cut off the occasion

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page