1910. ἐπιβαίνω (epibainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1910. ἐπιβαίνω (epibainó) — 6 Occurrences

Matthew 21:5 V-RPA-NMS
GRK: πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον
NAS: TO YOU, GENTLE, AND MOUNTED ON A DONKEY,
KJV: meek, and sitting upon an ass,
INT: gentle and mounted on a donkey

Acts 20:18 V-AIA-1S
GRK: ἀφ' ἧς ἐπέβην εἰς τὴν
NAS: day that I set foot in Asia,
KJV: day that I came into Asia,
INT: on which I arrived in

Acts 21:2 V-APA-NMS
GRK: εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν
NAS: to Phoenicia, we went aboard and set sail.
KJV: Phenicia, we went aboard, and set forth.
INT: into Phoenicia having gone on board we sailed

Acts 21:4 V-PNA
GRK: πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: the Spirit not to set foot in Jerusalem.
INT: Spirit not to go up to Jerusalem

Acts 25:1 V-APA-NMS
GRK: Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ
NAS: then, having arrived in the province,
KJV: when Festus was come into the province,
INT: Festus therefore having arrived into the province

Acts 27:2 V-APA-NMS
GRK: ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ
NAS: And embarking in an Adramyttian ship,
KJV: And entering into a ship
INT: Having gone on board moreover a ship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page