2083. ἑταῖρος (hetairos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2083. ἑταῖρος (hetairos) — 3 Occurrences

Matthew 20:13 N-VMS
GRK: αὐτῶν εἶπεν Ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ
NAS: to one of them, 'Friend, I am doing
KJV: of them, and said, Friend, I do thee
INT: of them he said Friend not I do wrong

Matthew 22:12 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Ἑταῖρε πῶς εἰσῆλθες
NAS: and he said to him, 'Friend, how
KJV: unto him, Friend, how
INT: he says to him Friend how did you enter

Matthew 26:50 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε ἐφ' ὃ
NAS: said to him, Friend, [do] what
KJV: unto him, Friend, wherefore
INT: said to him Friend for what [purpose]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page