2240. ἥκω (hékó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2240. ἥκω (hékó) — 26 Occurrences

Matthew 8:11 V-FIA-3P
GRK: καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται
NAS: to you that many will come from east
KJV: That many shall come from the east
INT: and west will come and will recline [at table]

Matthew 23:36 V-FIA-3S
GRK: λέγω ὑμῖν ἥξει ταῦτα πάντα
NAS: things will come upon this
KJV: All these things shall come upon this
INT: I say to you will come these things all

Matthew 24:14 V-FIA-3S
GRK: καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος
NAS: and then the end will come.
KJV: then shall the end come.
INT: and then will come the end

Matthew 24:50 V-FIA-3S
GRK: ἥξει ὁ κύριος
NAS: of that slave will come on a day
KJV: of that servant shall come in a day
INT: will come the master

Mark 8:3 V-PI-3P
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν
INT: from afar are come

Luke 12:46 V-FIA-3S
GRK: ἥξει ὁ κύριος
NAS: of that slave will come on a day
KJV: of that servant will come in a day
INT: will come the master

Luke 13:29 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν
NAS: And they will come from east and west
KJV: And they shall come from the east,
INT: And they will come from east

Luke 13:35 V-FIA-3S
GRK: με ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε
INT: me until comes when you say

Luke 15:27 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν
NAS: to him, 'Your brother has come, and your father
KJV: Thy brother is come; and thy
INT: brother of you is come and killed

Luke 19:43 V-FIA-3P
GRK: ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ
NAS: For the days will come upon you when
KJV: For the days shall come upon thee,
INT: for will come days upon

John 2:4 V-PIA-3S
GRK: γύναι οὔπω ἥκει ἡ ὥρα
NAS: does that have to do with us? My hour has not yet
KJV: is not yet come.
INT: woman not yet is come the hour

John 4:47 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς
NAS: that Jesus had come out of Judea
KJV: that Jesus was come out of Judaea
INT: that Jesus had come out of

John 6:37 V-FIA-3S
GRK: πρὸς ἐμὲ ἥξει καὶ τὸν
NAS: gives Me will come to Me, and the one who comes
KJV: giveth me shall come to me;
INT: to me will come and him that

John 8:42 V-PIA-1S
GRK: ἐξῆλθον καὶ ἥκω οὐδὲ γὰρ
NAS: Me, for I proceeded forth and have come from God,
KJV: proceeded forth and came from God;
INT: came forth and am come not even indeed

Romans 11:26 V-FIA-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἥξει ἐκ Σιὼν
NAS: THE DELIVERER WILL COME FROM ZION,
KJV: it is written, There shall come out of
INT: as it has been written will come out of Zion

Hebrews 10:7 V-PIA-1S
GRK: εἶπον Ἰδοὺ ἥκω ἐν κεφαλίδι
NAS: BEHOLD, I HAVE COME (IN THE SCROLL
KJV: said I, Lo, I come (in the volume
INT: I said Behold I come in [the] scroll

Hebrews 10:9 V-PIA-1S
GRK: εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι
NAS: BEHOLD, I HAVE COME TO DO
KJV: said he, Lo, I come to do thy
INT: he said Behold I come to do

Hebrews 10:37 V-FIA-3S
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ
NAS: HE WHO IS COMING WILL COME, AND WILL NOT DELAY.
KJV: and he that shall come will come, and
INT: he who comes will come and not

2 Peter 3:10 V-FIA-3S
GRK: Ἥξει δὲ ἡμέρα
NAS: of the Lord will come like
KJV: of the Lord will come as
INT: will come moreover [the] day

1 John 5:20 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν
NAS: of God has come, and has given
KJV: the Son of God is come, and hath given
INT: of God is come and has given

Revelation 2:25 V-ASA-1S
GRK: οὗ ἂν ἥξω
NAS: hold fast until I come.
INT: what anyhow I might come

Revelation 3:3 V-FIA-1S
GRK: μὴ γρηγορήσῃς ἥξω ὡς κλέπτης
NAS: you do not wake up, I will come like
KJV: not watch, I will come on thee
INT: not you shall watch I will come as a thief

Revelation 3:3 V-FIA-1S
GRK: ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ
NAS: at what hour I will come to you.
KJV: what hour I will come upon thee.
INT: what hour I will come upon you

Revelation 3:9 V-FIA-3P
GRK: αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν
NAS: I will make them come and bow down
KJV: them to come and worship
INT: them that they should come and should worship

Revelation 15:4 V-FIA-3P
GRK: τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν
NAS: THE NATIONS WILL COME AND WORSHIP
KJV: all nations shall come and worship
INT: the nations will come and worship

Revelation 18:8 V-FIA-3P
GRK: μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ
NAS: her plagues will come, pestilence
KJV: her plagues come in one
INT: one day will come the plagues

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page