2251. ἡμέτερος (hémeteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2251. ἡμέτερος (hémeteros) — 8 Occurrences

Acts 2:11 PPro-DF1P
GRK: αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ
KJV: speak in our tongues
INT: them [in] our tongues the

Acts 24:6 PPro-AMS
GRK: κατά τόν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν
KJV: have judged according to our law.
INT: according to our law wished

Acts 26:5 PPro-GF1P
GRK: αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα
KJV: sect of our religion
INT: sect of the of us religion I lived

Romans 15:4 PPro-AF1P
GRK: εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη
KJV: were written for our learning, that
INT: for our instruction was written before

2 Timothy 4:15 PPro-DM1P
GRK: ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις
KJV: greatly withstood our words.
INT: he has opposed our words

Titus 3:14 PPro-NM1P
GRK: καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων
KJV: And let ours also learn
INT: also our [people] good works

1 John 1:3 PPro-NF1P
GRK: δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ
KJV: us: and truly our fellowship [is] with
INT: indeed of us with the

1 John 2:2 PPro-GF1P
GRK: περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον
NAS: for our sins; and not for ours only,
KJV: not for ours only, but
INT: for the of ours but only

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page