228. ἀληθινός (aléthinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 228. ἀληθινός (aléthinos) — 28 Occurrences

Luke 16:11 Adj-ANS
GRK: ἐγένεσθε τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν
NAS: will entrust the TRUE [riches] to you?
KJV: to your trust the true [riches]?
INT: have been the true [riches] who to you

John 1:9 Adj-NNS
GRK: φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει
NAS: There was the TRUE Light which,
KJV: [That] was the true Light, which
INT: light true that which enlightens

John 4:23 Adj-NMP
GRK: ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν
NAS: is, when the TRUE worshipers
KJV: when the true worshippers
INT: when the true worshippers will worship

John 4:37 Adj-NMS
GRK: λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος
NAS: [case] the saying is TRUE, One
KJV: is that saying true, One
INT: saying is true That one

John 6:32 Adj-AMS
GRK: οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν
NAS: who gives you the TRUE bread
KJV: giveth you the true bread from
INT: heaven true

John 7:28 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας
NAS: but He who sent Me is TRUE, whom
KJV: me is true, whom ye
INT: but is true the [one] having sent

John 8:16 Adj-NFS
GRK: ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν ὅτι
NAS: My judgment is TRUE; for I am
INT: my true is because

John 15:1 Adj-NFS
GRK: ἄμπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ
NAS: I am the TRUE vine, and My Father
KJV: I am the true vine, and
INT: vine true and the

John 17:3 Adj-AMS
GRK: τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ
NAS: You, the only true God,
KJV: thee the only true God, and
INT: the only true God and

John 19:35 Adj-NFS
GRK: μεμαρτύρηκεν καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν
NAS: has testified, and his testimony is TRUE; and he knows
KJV: record is true: and he knoweth
INT: has borne witness and true of him is

1 Thessalonians 1:9 Adj-DMS
GRK: ζῶντι καὶ ἀληθινῷ
NAS: to serve a living and TRUE God,
KJV: the living and true God;
INT: living and true

Hebrews 8:2 Adj-GFS
GRK: σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἣν ἔπηξεν
NAS: in the sanctuary and in the true tabernacle,
KJV: and of the true tabernacle,
INT: tabernacle true which pitched

Hebrews 9:24 Adj-GNP
GRK: ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν ἀλλ' εἰς
NAS: a [mere] copy of the TRUE one, but into heaven
KJV: [which are] the figures of the true; but
INT: figures of the true [ones] but into

Hebrews 10:22 Adj-GFS
GRK: προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν
NAS: let us draw near with a sincere heart
KJV: Let us draw near with a true heart in
INT: we should approach with a true heart in

1 John 2:8 Adj-NNS
GRK: φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει
NAS: is passing away and the TRUE Light
KJV: is past, and the true light now
INT: light true already shines

1 John 5:20 Adj-AMS
GRK: γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν καί ἐσμεν
NAS: that we may know Him who is TRUE;
KJV: we may know him that is true, and
INT: we might know him that [is] true and we are

1 John 5:20 Adj-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀληθινῷ ἐν τῷ
NAS: Him who is TRUE; and we are in Him who is TRUE,
KJV: in him that is true, [even] in
INT: in him that [is] true in the

1 John 5:20 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ
NAS: is TRUE; and we are in Him who is TRUE, in His Son
KJV: This is the true God, and
INT: is the true God and

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: ἅγιος ὁ ἀληθινός ὁ ἔχων
NAS: He who is holy, who is TRUE, who has
KJV: he that is holy, he that is true, he that hath
INT: Holy the true [one] he who has

Revelation 3:14 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀληθινός ἡ ἀρχὴ
NAS: the faithful and TRUE Witness,
KJV: and true witness,
INT: and true the beginning

Revelation 6:10 Adj-NMS
GRK: ἅγιος καὶ ἀληθινός οὐ κρίνεις
NAS: holy and TRUE, will You refrain
KJV: holy and true, dost thou not
INT: holy and true not do you judge

Revelation 15:3 Adj-NFP
GRK: δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί
NAS: Righteous and TRUE are Your ways,
KJV: just and true [are] thy ways,
INT: righteous and true [are] the ways

Revelation 16:7 Adj-NFP
GRK: ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι
NAS: the Almighty, true and righteous
KJV: God Almighty, true and righteous
INT: Almighty true and righteous [are]

Revelation 19:2 Adj-NFP
GRK: ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι
NAS: HIS JUDGMENTS ARE TRUE AND RIGHTEOUS;
KJV: For true and righteous
INT: for true and righteous [are]

Revelation 19:9 Adj-NMP
GRK: οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ
NAS: to me, These are TRUE words
KJV: These are the true sayings of God.
INT: the words true of God

Revelation 19:11 Adj-NMS
GRK: καλούμενος καὶ ἀληθινός καὶ ἐν
NAS: Faithful and TRUE, and in righteousness
KJV: Faithful and True, and in
INT: called and true and in

Revelation 21:5 Adj-NMP
GRK: πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν
NAS: words are faithful and TRUE.
KJV: words are true and faithful.
INT: faithful and true are

Revelation 22:6 Adj-NMP
GRK: πιστοὶ καὶ ἀληθινοί καὶ ὁ
NAS: are faithful and TRUE; and the Lord,
KJV: [are] faithful and true: and the Lord
INT: [are] faithful and true and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page